انواع حساب‌ ها


محبوب‌ترین مارک‌های ماشین حساب را خریداری کنید:

مقاله انواع حساب‌ها و کدينگ آنها در حسابداري (حساب‌هاي اصلي و فرعي)

بخشی از متن مقاله انواع حساب‌ها و کدينگ آنها در حسابداري (حساب‌هاي اصلي و فرعي) :

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری (حساب‌های اصلی و فرعی)

حساب‌های اصلی: در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب, دفتر کل, تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین. در این مجموعه (حساب معین) نقش اصلی را بازی می‌کند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار می‌روند. کلیه اسناد حسابداری حتما باید با استفاده از حداقل یک (حساب معین) و تعدادی حساب فرعی اختیاری ثبت شوند. کد هر حسابی (چه در حساب‌های

اصلی و چه در حساب‌های فرعی) در ساختار سلسله مراتبی حساب‌ها به صورت پیمایش از ریشه درخت تا حساب مورد نظر به دست می‌آید. به این صورت که کد همه حساب‌ها و طبقه بندی‌های پیمایش شده به ترتیب از ریشه تا برگ کنار هم چیده شده و کد حساب مورد نظر به دست می‌آید.

دقت شود که (گروه حساب) اولین سطح درخت حساب‌ها را تشکیل می‌دهد و فقط و فقط همین یک ردیف هم از آن وجود دارد نه کمتر و نه بیشتر. (حساب کل) هم که زیر مجموعه (گروه حساب) است در ردیف دوم درخت قرار داشته و رفتارش کاملا مشابه (گروه حساب) می‌باشد. زیر هر (حساب کل) هم می‌توان هیچی, یکی یا هر تعداد (طبقه معین) به صورت درختی و نامحدود داشت. در واقع (طبقه معین) (در صورت وجود) از سطح سوم شروع و به تعداد دلخواه ادامه دارد. (حساب‌های) معین هم بلافاصله زیر مجموعه یک (حساب کل) یا به صورت زیر مجموعه یکی از (طبقات حساب معین) تعریف می‌شوند. یادآوری می‌گردد که در اسناد حسابداری چیزی که ثبت می‌گردد حساب معین است نه حساب کل یا طبقه معین یا گروه حساب. به عکس زیر دقت کنید:

حساب‌های فرعی: حساب‌های فرعی برای کمک به روشن شدن جزییات اسناد حسابداری به وجود آمده‌اند و ثبت آنها برای اسناد حسابداری ضروری نیست. با کمک حساب‌های فرعی می‌توان گردش انواع حساب‌ ها مالی را به تفکیک مراکز هزینه, پروژه‌ها, افراد, حساب‌های مختلف و; به دست آورد. سه دسته از حساب‌های فرعی عبارتند از حساب تفصیلی (تفضیلی هم گفته می‌شود), حساب پروژه و حساب مرکز هزینه. ساختار هر سه تای این حساب‌ها کاملا مشابه با هم و به صورت درختی است. هر درخت با هیچی, یکی یا هر تعداد طبقه حساب تودرتو شروع شده و به یک حساب فرعی منتهی می‌شود. به عکس زیر دقت کنید:

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی
طبقه بندیهای مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندیهای موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.
•طبقه بندی اول
•دارائیها
• بدهیها
•حقوق صاحبان سهام
•هزینه ها

•درآمدها
•حسابهای دوگانه
•حسابهای انتظامی
•طبقه بندی دوم
•حسابهای دائم

•حسابهای موقت
•طبقه بندی سوم
•حسابهای بالا خطی
•حسابهای زیرخطی
طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )
•موجودی نقد
•موجودی نزد بانک مرکزی
•مطالبات از بانک مرکزی
•موجودی نزد بانکها
•اوراق بهادار
•مطالبات از دولت
•تسهیلات اعطائی به بانکها

•تسهیلات دولتی
•تسهیلات غیر دولتی
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول

اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
سپرده های دریافتی از بانکها

بدهی به بانک مرکزی
تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی

انواع حسابهای مستقل
هرحساب مستقل یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه ای از حسابهای متوازن می باشد که در آنها وجوه نقد و سایر داراییها, بدهیها, اندوخته ها, مازاد به طور کلی, منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیتها و عملیات خاص یا نیل به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده اند, ثبت می شود.
شروط لازم و کافی ایجاد هر حساب مستقل:

1- وجود یک واحد مالی مستقل شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها, فعالیتها و طرحهای خاص تخصیص یافته اند.
2- وجود یک واحد حسابداری دوطرفه مستقل که فعالیتهای مربوط به واحد مالی مستقل در آن ثبت می شوند.
سه نوع کلی حسابهای مستقل : الف- وجوه دولتی ب- وجوه سرمایه ای ج- وجوه امانی
حساب مستقل برای وجوه دولتی:

معمولا شامل حسابهای مستقل زیر می باشد:
1- حساب مستقل عمومی
2- حساب مستقل درامد اختصاصی

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی
4- حساب مستقل تامین مالی و بازپرداخت دیون بلندمدت
5- حساب مستقل وجوه دریافتی بابت خدمات خاص
1- حساب مستقل عمومی: یک واحد حسابداری و مالی مستقل است که در آن فعالیتهای مالی مربوط به داراییها, درامدها و منابع معینی که طبق مقررات برای تامین مالی عملیات, فعالیتها, خدمات جاری, عادی و عمومی هر سازمان دولتی یا غیرانتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند ثبت می شوند.
این حساب ممکن است عناوین دیگری چون: “حساب مستقل عملیاتی” , “حساب مستقل جاری نامحدود”, “حساب مستقل درامد عمومی” یا “حساب مستقل کل” نیز داشته باشد.
مالیاتها, عوارض, جرایم, کمکهای دریافتی از دولت, حق الزحمه خدمات و سایر دریافتها معمولا منابع حساب مستقل عمومی و هزینه های مربوط به اجرای برنامه ها, فعالیتها و عملیات جاری سازمان دولتی معمولا مصارف این حساب مستقل را تشکیل می دهند.
تفاوتهای حساب مستقل عمومی با واحدهای حسابداری مستقل در حسابداری بازرگانی:
1- این حساب مستقل علاوه بر حسابهای عادی, شامل حسابهای بودجه ای برای ثبت درامدهای پیش بینی شده, اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده می باشد.

2- هزینه های حساب مستقل عمومی معمولا به منظور تحصیل درامد انجام نمی شود بلکه هدف اصلی اجرای برنامه ها, فعالیتها و عملیاتی است که در بودجه انواع حساب‌ ها مصوب پیش بینی شده است بنابراین اصل “تطبیق هزینه ها با درامدهای دوره مالی” به منظور تعیین سود ویژه که هدف اصلی موسسات بازرگانی است, در حسابداری حساب مستقل عمومی دارای کاربرد نیست.

3- با وجود اینکه حساب مستقل عمومی دارای عمر نامحدود می باشد, تداوم فعالیتهای مالی حساب مستقل مذکور مستلزم تصویب بودجه سالانه است.
4- در حساب مستقل عمومی شناخت درامد معمولا بر اساس یکی از مبانی حسابداری تعهدی تعدیل شده یا نقدی صورت می گیرد.

2- حساب مستقل درامد اختصاصی: معمولا برای ثبت فعالیتهای مالی مربوط به دریافت و مصرف درامدهای خاصی که معمولا برای مصارف و مقاصد عملیاتی معین وصول می گردند نگهداری می شود. خصوصیات این حساب مستقل اساسا مشابه با حساب مستقل عمومی می باشد و فعالیتهای مالی آن تا زمانی که مجوز قانونی ایجاد حساب مستقل و وصول درامدهای آن به قوت خود باقی است ادامه می یابد.

3- حساب مستقل پروژه های عمرانی: این حساب مستقل جهت ثبت فعالیتهای مالی مربوط به وجوه و منابع مالی که برای ایجاد یا خرید اموال, ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای اساسی به مصرف می رسند نگهداری می شود. بنابراین این حساب مستقل شامل دریافتها و پرداختهای حاصل از فروش اوراق قرضه عمومی صادره جهت خرید یا احداث اموال و تجهیزات سرمایه ای و کمکهای دریافتی و وجوه انتقالی از سایر حسابهای مستقل برای پروژه های عمرانی می باشد.

عمر این حساب مستقل از تاریخ تصویب قانونی هر پروژه شروع و تا تاریخ تکمیل پروژه و انتقال رسمی دارایی های سرمایه ای به سازمان دولتی ادامه می یابد, ولی حسابهای اسمی حساب مستقل مذکور جهت تسهیل در تهیه صورتهای مالی سالانه معمولا در پایان سال بسته می شوند.
دارایی های ثابت یا بدهی های بلندمدت حصل از اجرای پروژه ها معمولا در حساب مستقل پروژه های عمرانی ثبت نمی شود ولی دارایی هایی که به وجه نقد تبدیل و برای پروژه مصرف می شوند در حساب مستقل مذکور منعکس می گردند. به همین ترتیب فقط بدهیهایی که باید از محل داراییهای حساب مستقل پداخت شوند در این حساب مستقل نگهداری می شوند. در نتیجه مازاد این حساب مستقل نمایانگر مابه التفاوت داراییهای جاری با بدهی های جاری یا به عبارت دیگر نشان دهنده وجوه و منابع مالی موجود برای انجام هزینه های حساب مستقل مذکور می باشد.

معرفی انواع محتلف ماشین حساب ها

انواع ماشین حساب ها

در این مقاله از وب سایت فروشگاه اینترنتی اداری آرا می‌خواهیم شما را با انواع ماشین حساب ها آشنا کنیم. ابتدا به تاریخچه و سپس معرفی ماشین حساب و انواع آن‌ها خواهیم پرداخت.

کلمه “ماشین حساب” برای اولین بار در اواخر قرن 14 استفاده شد. از واژه لاتین calculatus گرفته شده است که به معنای “حساب کردن یا محاسبه کردن” است. حتی می‌توانید به ماشین حساب به عنوان یکی از موارد زیر اشاره کنید:

 • خرد کننده اعداد
 • ماشین حساب
 • دستیار شخصی دیجیتال
 • داده پرداز
 • کامپیوتر معادله
 • ابزار مالی
 • حسابدار جیبی
 • برآوردگر
 • حسابگر

در حالی که این کلمات و عبارات به طور معمول استفاده نمی‌شوند، آنها به شما نشان می‌دهند که چرا ما از ماشین حساب استفاده می‌کنیم.

این نوع از تجهیزات و ماشین‌های اداری به ما کمک می‌کنند اعداد را خرد کنیم، پاسخ‌ها را تخمین بزنیم و حتی به ظاهر غیر قابل محاسبه ترین معادلات را محاسبه کنیم.

انواع ماشین حساب ها

انواع ماشین حساب ها به پنچ دسته زیر تقسیم می شونود:

 • ماشین حساب ساده
 • ماشین حساب علمی و مهندسی
 • نمودار سازی
 • چاپ
 • مالی

تقریباً همه از ماشین‌حساب های ساده برای حل معادلات رایج استفاده می‌کنند، در حالی که ماشین‌حساب انواع حساب‌ ها های علمی مهندسی و نموداری برای دانش‌آموزان ریاضی طراحی شده‌اند.

ماشین حساب های چاپگر و ماشین حساب مالی برای کسانی که با پول کار می‌کنند، مناسب و ضروری است.

کارایی انواع مختلف ماشین حساب ها‌

هر ماشین حسابی می‌تواند محاسبات اولیه را انجام دهد، اما برخی از آنها پیشرفته‌تر از سایر ماشین حساب ها هستند. انواع مختلف ماشین حساب‌ ها را در زیر نام برده‌ایم و کارایی هر کدام توضیح داده شده است.

کارایی انواع ماشین حساب هاماشین حساب ساده

یک ماشین حساب ساده گاهی اوقات به عنوان یک ماشین حساب 4 کاره نامیده می‌شود. این نوع از ماشین حساب قادر به انجام محاسبات ساده است که شامل جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است.

شما می‌توانید از یک ماشین حساب اولیه در خانه استفاده کنید. قیمت ماشین حساب ساده نیز نسبت به سایر ماشین حساب های حرفه‌ای ارزان است.

ماشین حساب های علمی و مهندسی

یکی از انواع ماشین حساب ها، ماشین حساب های علمی و مهندسی است. فارغ التحصیلی از دبیرستان یا دبیرستان بدون ماشین حساب علمی غیرممکن است.

این ماشین حساب‌ها اغلب توسط دانش آموزانی که محاسبات جبر، مثلثات یا هندسه انجام می‌دهند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماشین حساب های نموداری

ماشین حساب های گرافیکی نوعی ماشین حساب علمی هستند که توسط دانشجویان، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آنها پیشرفته‌تر هستند و قادر به انجام بسیاری از توابع پیچیده مانند رسم نمودارها و تکمیل لگاریتم هستند.

انواع ماشین حساب های نموداریماشین حساب چاپگر

اگر می‌خواهید یک رکورد از محاسبات خود داشته باشید، یک ماشین حساب چاپی باید بهترین دوست جدید شما باشد. اعداد و ارقام بر روی یک تکه کاغذ توسط ماشین حساب چاپگر چاپ می‌شوند.

این نوع از ماشین حساب ها برای کسانی که با پول کار می‌کنند، گزینه مناسبی است.

ماشین حساب های مالی

یک ماشین حساب مالی، همان‌طور که از نام آن پیداست، برای محاسبه امور مالی طراحی شده است. می‌توانید از آن برای تعیین نرخ بهره، پرداخت‌های وام مسکن و جریان‌های نقدی استفاده کنید.

آنها به اندازه سایر انواع ماشین حساب ها رایج نیستند، اما برای مشاوران املاک، حسابداران و مشاوران مالی مفید هستند.

ماشین حساب های آنلاین

گوگل قادر به انجام کارهای بسیار شگفت انگیز است. به سادگی در ماشین حساب آنلاین گوگل یک معادله را تایپ کنید تا خروجی محاسبات خود را مشاهده کنید.

بیشتر لپ‌تاپ‌ها و رایانه‌های شخصی دارای یک ماشین حساب هستند که می‌توانید مستقیماً روی دسکتاپ از آن استفاده کنید.

اگر به ماشین حساب آنلاین پیشرفته‌تری نیاز دارید، به وب سایت‌هایی مانند Desmos و GeoGabra مراجعه کنید.

ماشین حساب تلفن اندروید

تلفن‌ها نیز می‌توانند همه این کارها را انجام دهند و این شامل مسائل ریاضی نیز می‌شود.

ماشین حساب یک برنامه داخلی است، مانند پیام‌های متنی و ایمیل که در انواع گوشی‌های هوشمند از جمله اندروید از قبل برنامه‌ریزی شده است.

انواع ماشین‌حساب‌ها را نیز می‌توان بر اساس ظاهر یا عملکردشان تجزیه کرد. این شامل:

ماشین حساب های الکترونیکی

یک ماشین حساب الکترونیکی قادر به حل مسائل پیچیده است. ماشین حساب های علمی و نموداری در این دسته قرار می‌گیرند و از بردهای مدار و باتری‌های لیتیومی برای کار استفاده می‌کنند.

ماشین حساب های خورشیدی

ماشین حساب های اولیه، مالی و چاپی معمولاً از طریق انرژی خورشیدی کار می‌کنند. این به آنها کمک می‌کند تا برای مدت طولانی تری دوام بیاورند.

انواع ماشین حساب های خورشیدی

اگر به نظر می‌رسد ماشین حساب شما دیگر کار نمی‌کند، سعی کنید آن را بیرون در معرض نور مستقیم خورشید بگذارید.

ماشین حساب های صفحه لمسی

ماشین حساب صفحه لمسی مانند گوشی هوشمند شما کار می‌کند. وقتی باتری کم می‌شود، به سادگی باید با یک شارژر USB شارژ شود.

به نظر می‌رسد جهان از این نوع فناوری استقبال می‌کند که می‌تواند به معنای ماشین حساب های لمسی بیشتری در آینده باشد.

ماشین حساب های جیبی

با استفاده از یک ماشین حساب جیبی یا دستی، محاسبات خود را در حال حرکت بیاورید! طراحی باریک و جمع و جور آن را به راحتی در جیب یا کیف مداد قرار می‌دهد.

برخی از آنها حتی یک در کوچک قفل دارند که دکمه‌ها را پنهان می‌کند.

ماشین حساب های رومیزی

دفتر شما با یک ماشین حساب رومیزی در نزدیکی کامپیوتر شما حرفه‌ای‌تر به نظر می‌رسد. این نوع ماشین حساب صاف است و دارای یک صفحه نمایش باز شده است که محاسبات شما را نشان می‌دهد.

ماشین حساب های چاپ و مالی معمولاً مدل‌های رومیزی هستند.

تفاوت بین یک ماشین حساب استاندارد و علمی چیست؟

در حالی که ماشین‌حساب های استاندارد دستی هستند و استفاده از آنها آسان است، اما نمی‌توانند به اندازه ماشین‌حساب های علمی معادلات پیچیده را انجام دهند. ماشین حساب های استاندارد فقط برای محاسبات ساده طراحی شده‌اند.

این مقایسه و تفاوت زیر تمام تفاوت‌های بین ماشین حساب های علمی و استاندارد را نشان می‌دهد.

ماشین حساب های ساده

 • برای محاسبات پایه طراحی شده است
 • دارای 16 تا 26 دکمه
 • قادر به جمع، تفریق، ضرب و تقسیم است
 • معمولاً از طریق انرژی خورشیدی کار می‌کند
 • عالی برای خانه‌ها، ادارات، مدارس ابتدایی

ماشین حساب های علمی و مهندسی

 • برای معادلات پیچیده طراحی شده است
 • دارای 40 تا 50+ دکمه است
 • قادر به محاسبه Pi، توان، لگاریتم، نمادهای مثلثاتی (sin، cos، tan) و نمودار داده‌ها
 • ممکن است با ویژگی نمودار ارائه شود
 • معمولاً از طریق برد مدار الکترونیکی و باتری لیتیومی کار می‌کند
 • مناسب برای مهندسی، کلاس‌های ریاضی از دبیرستان تا دانشگاه، آزمایشگاه‌های علوم

انواع برندهای محبوب ماشین حساب ها

انواع محبوب‌ترین مارک‌های ماشین حساب ها را می‌توان در فروشگاه اینترنتی اداری آرا پیدا کرد. اکثر این برندها طیف گسترده‌ای از سبک‌های مختلف را ارائه می‌دهند.

انواع برندهای محبوب ماشین حساب ها

محبوب‌ترین مارک‌های ماشین حساب را خریداری کنید:

نتیجه گیری

مغز انسان باورنکردنی است، اما تنها زمانی می‌تواند کارهای زیادی انجام دهد که به برآوردها و پاسخ‌های عددی می‌رسد. برای هر چیز دیگری، ماشین حساب نیاز است.

انواع ماشین‌حساب ها با سریع‌تر و آسان‌تر کردن ریاضیات، زندگی ما را تغییر داده‌اند. ما همیشه به ماشین حسابی در زمینه‌های مالی، مهندسی، علمی، هنری، ساخت و ساز و آموزش احتیاج خواهیم داشت. زمان نشان خواهد داد که چگونه این فناوری در آینده تغییر می‌کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید ماشین حساب ساده و قیمت آن‌ها می‌توانید با کارشناسان ما در فروشگاه اینترنتی اداری آرا در ارتباط باشید .

معرفی انواع حساب پی پال

پی پال یکی از معروف ترین سیستم پرداخت آنلاین ارزی است که به دلیل پایین بودن کارمزد آن و همچنین بالا بودن سرعت انجام تراکنش های مالی توسط بسیاری از افراد مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل تحریم بودن ایران از انواع حساب‌ ها سوی این کمپانی، افرادی که در ایران زندگی می کنند، نمی توانند افتتاح حساب پی پال را انجام داده و برای استفاده از تمامی امکاناتش، آن را وریفای کنند. اما با استفاده از خدمات ارزی شرکت ایرانیکارت، می توانید اکانت پی پال خود را انجام داده و خرید و انتقالات مالی خود را انجام دهید. در این مقاله همراه ما باشید تا با انواع حساب پی پال آشنا شوید.

معرفی انواع حساب پی پال :

به طور کلی پی پال دارای 3 نوع حساب است :

 • پی پال پرسونال
 • پی پال پریمیر

با انواع حساب پی پال چه کارهایی می توان انجام داد؟

 • ارسال پول
 • درخواست پول
 • خرید از سایت های خارجی
 • درگاه پرداخت اینترنتی در سایت های فروشگاهی

معرفی انواع حساب پی پال Paypal

چرا باید وریفای انواع حساب پی پال را انجام داد؟

به طور کلی 3 نوع حساب پی پال دارای برخی از امکانات خاص و برخی محدودیت هستند. در حالت کلی زمانی که شما وریفای حساب پی پال را انجام می دهید، می توانید بدون پرداخت هزینه کارمزد، بیش از 1000 دلار انتقال دهید. فراموش نکنید اگر حساب هر دو طرف کارمزدی به شما تعلق نمی گیرد، مگر آنکه نیاز به تعویض نوع ارز باشد.

اگر شما وریفای انواع حساب پی پال را انجام دهید، نه تنها برای تعیین میزان انتقال با محدودیت رو به رو می شوید، بلکه از امنیت حسابتان نمی توانید اطمینان خاطر داشته باشید. هرچند که با استفاده از فناوری هایی نظیر بلاکچین و هوش مصنوعی تلاش می شود تا امنیت این سیستم ارتقا یابد، اما اگر وریفای آن انجام نشده باشد، نمی توان با خیال راحت از این حساب استفاده کرد.

تفاوت های انواع حساب پی پال چیست؟

این سه نوع حساب در برخی از ویژگی های اصلی تفاوت دارند.

حساب پرسونال پی پال برای انواع حساب‌ ها افرادی مناسب است که تنها قصد خرید و انتقال پول دارند. برای استفاده از خدمات پشتیبانی حساب پی پال پرسونال می توانید از ارسال ایمیل و یا سایت این کمپانی استفاده کنید. با این وجود برخی از شماره های پشتیبانی نیز وجود دارند که می توانید با آنها تماس بگیرید. البته احتمالا زمان زیادی را باید منتظر برقراری ارتباط باشید که برای شما هزینه زیادی دارد.

حساب پریمیر و حساب بیزینسی تقریبا شباهت زیادی به یکدیگر دارند. این دو نوع حساب برای افرادی مناسب است که می خواهند از طریق این حساب به خرید و فروش در اینترنت پرداخت و حجم تراکنش های مالی آنها بالاست. تفاوت اصلی این دو حساب پی پال در نحوه ثبت آنهاست. برای ثبت حساب بیزینسی پی پال شما نیاز به نام یک کسب و کار دارید در حالی که برای ثبت حساب پرایمر شما می توانید از اطلاعات یک فرد یا کسب و کار استفاده کنید. پشتیبانی این نوع حسابها تقریبا رایگان بوده چرا که شماره های خاص برای ارتباط کاربران با مشاوران در نظر گرفته شده که به صورت رایگان و در ساعات بیشتری است.

معرفی انواع حساب پی پال Paypal

ویژگی های اصلی حساب بیزینسی و پریمیر پی پال چیست؟

 • قبول کردن پرداخت از دبیت کارت و انواع کارت های اعتباری
 • قابلیت تنظیم حساب پی پال برای پرداخت های منظم
 • استفاده نامحدود از کارت اعتباری پی پال

چه کسانی باید از حساب بیزینسی پی پال استفاده کنند؟

پی پال به کسانی که قصد راه اندازی کسب و کار در اینترنت را دارند، توصیه می کند که از این نوع حساب برای انجام امور مالی و روشی برای پرداخت در سایتشان استفاده کنند. بنابراین اگر نیاز به انجام پرداخت های گسترده با مقادیر زیاد را دارید، باید این نوع حساب را افتتاح نمایید.

چه کسانی باید از حساب پریمیر پی پال استفاده کنند؟

اگر افراد می خواهند خرید اینترنتی انجام دهند، اما می خواهند قادر به دریافت ارزهای مختلف نیز باشند، باید از این نوع حساب استفاده کنند. به عنوان مثال افرادی که به عنوان فریلنسر، کارفرما و … کار می کنند، استفاده از این نوع حساب، پاسخگوی نیاز آنها خواهد بود.

همراهان عزیز، اگر در مورد انواع حساب پی پال و هزینه آنها سوالی دارید، می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

انواع حسابهای بانکی: بانکداری اسلامی چه می گوید!

شاید در ذهنتان این سوال پیش بیاید که تفاوت این حساب‌ها در چیست؟ مسلما اگر کاربرد هر حساب را بدانید بهتر می‌توانید از سیستم‌های بانکی و خدمات آن‌ها استفاده کنید.

حساب‌های قرض‌الحسنه فاقد سود هستند و بانک در ازای دریافت پول سپرده‌گذار به آن‌ سودی نمی‌دهد. این حساب‌ها در دو نوع کلی هستند:

- این همان حسابی است که به آن دسته چک تعلق می‌گیرد. برای افتتاح این حساب شخص باید شرایط لازم برای افتتاح حساب جاری را داشته باشد، یعنی کارمند باشد، شرکت داشته باشد، دارای جواز کسب باشد و یا ادله‌ای برای استفاده از چک داشته باشد.

از نظر بانکداری اسلامی: این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل همانند سپرده دیداری در بانکهای سنتی است. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب جاری، وجوه اضافه بر نیاز خود را به بانک سپرده دسته چک دریافت می کنند تا در وقت مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود استفاده کنند و از آنجا که انگیزه سپرده گذاران این حساب، نگهداری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق این خدمات بانکی است به کارگیری تعبیر قرض الحسنه صحیح نمی باشد. به نظر می رسد اطلاق عبارت بر این حسابها ناشی از این پندار است که هر قرض بدون بهره ای (قرض الحسنه) است در حالی که این اشتباه است. مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه جایی است که قرض دهنده برای کسب اجر معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده و به او قرض بدون بهره می دهد. بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون انواع حساب‌ ها حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و. مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد اگر چه قرض بدون بهره هست و از نظر اسلام مجاز و مشروع می باشد لیکن عنوان (قرض الحسنه) بر آن صدق نمی کند و چنانچه گذشت غالب سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند.

این حساب از نوع حساب‌هایی است که در قرعه‌کشی‌ها شرکت داده شده و به آن‌ها جایزه تعلق می‌گیرد. این حساب برای تراکنش‌های کوچک و پول کم مناسب است.

از نظر بانکداری اسلامی: حساب پس انداز از سپرده های رایج نظامهای رایج نظامهای بانکی است. ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاهی حقوقی وجوه اضافه بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده در برابر آن دفترچه دریافت می کنند تا هنگام نیاز با برنامه ریزی، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانکهای سنتی عموما به آنها بهره می پردازند. در بانکداری بدون ربا پرداخت بهره ممنوع است انواع حساب‌ ها لیکن برای ترغیب سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند. این جوایز که بدون تعهد و قرارداد قبلی پرداخت می شود به صورت غیر ثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود. از آنجا که معمولا صاحبان این نوع سپرده ها علاوه بر نگهداری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن عمل مقدس دارند اطلاق (سپرده قرض الحسنه)به این حسابها به جا و شایسته است.

این نوع حساب‌ها ذاتا از انواعی هستند که به آنها سود تعلق می‌گیرد. البته بانک‌ها طی سال، سود علی‌الحساب تضمین شده را واریز و در پایان سال سهم سود هر حساب را به صورت واقعی محاسبه می‌کنند و در صورتی‌که سهم سود از مبالغ واریز شده طی سال بیشتر باشد، اضافه سود به حساب اشخاص واریز می‌شود.

این نوع حساب متداول‌ترین حساب سپرده سرمایه‌گذاری است که بانک به صورت روزشمار به آن سود می‌دهد. مبنای محاسبه سود در هر روز کمترین مبلغی است که در حساب فرد باقی می‌ماند، انواع حساب‌ ها مثلا اگر کسی ۱۰۰ هزار تومان در حسابی داشته باشد و در روز اول خرداد ماه مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به حساب خود واریز کند و مجددا مبلغ ۲۵۰ هزار تومان از حساب برداشت کند، آن‌گاه حداقل مبلغ مانده حساب او در روز اول خرداد ماه برابر ۵۰ هزار تومان است که مبنای محاسبه سود قرار می‌گیرد.

سود این نوع حساب به صورت ماهانه به همان حساب واریز می‌شود و برداشت از آن با دفترچه و یا کارت بانکی مقدور است.

به این نوع حساب نیز سود تعلق می‌گیرد، البته با توجه به مدت قرارداد، فرد نمی‌تواند از حساب برداشت کند، در غیر این‌صورت مشمول سود کوتاه‌مدت می‌شود. اکثر بانک‌ها برای این نوع حساب‌ها دفترچه صادر نمی‌کنند و صرفا یک گواهی به فرد می‌دهند.

بررسی این حسابها از نظربانکداری اسلامی: این حساب ها بسیاری سرمایه های نقدی هستند که به علل مختلف علاقه یا توان به کارگیری آنها را ندارند. به این جهت سراغ موسساتی می روند که بتواند علاوه بر حفظ سرمایه، سودی در اختیار آنها قرار دهد. بانکهای سنتی در قالب سپرده های ثابت، وجوه مذکور را جذب کرده علاوه بر تعهد باز پرداخت اصل آنها، متناسب با مدت زمان سپرده گذاری به صاحبانشان بهره می پردازند. از آنجا که ماهیت حقوقی این نوع سپرده ها قرض با بهره و از مصادیق روشن ربا بود در قانون بانکداری بدون ربا تغییر بنیادی یافت. چنانچه در مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا آمده، بانکها وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد (وکالت) از صاحبان آنها تحویل گرفته و به عنوان وکیل سپرده گذاران در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساط ی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند. بانکها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق وکالت، بین صاحبان سپرده تقسیم می کنند. در این حسابها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست اما به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمینان هست که سود منابع عاید این وجوه خواهد شد، بطوریکه بانک می تواند قبل از حسابرسی کامل به آنها سود علی الحساب بپردازد. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت می باشد. سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت دفترچه نگهداری می شود و با حداقل ده هزار ریال که برای بار اول حداقل سه ماه نزد بانک باقی بماند افتتاح می گردد. صاحب حساب با ارائه دفترچه، هر زمان می تواند- با رعایت سه ماه اول و نیز با در نظر گرفتن این که سود به نسبت کمترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت- از وجوه خود برداشت و یا مجددا وجوهی را به حساب خود اضافه نماید. تمدید مدت این گونه سپرده ها بعد از سه ماه اول، یک ماه یک ماه و خود به خود طبق قرار داد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نیست. سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت برگه سپرده از طرف بانکها با حداقل مبلغ پنجاه هزار ریال و از جهت مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله پذیرفته می شود. پس از سررسید تمدید سپرده به مدتهای بیشتر با تابعی از ضریب سه ماه میسر خواهد بود. طبق گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، سود پرداختی برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، بلند مدت یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله در سالهای 1374 و 1375 به ترتیب 8،14 ،15 ،16 و5/18 درصد بوده است که به نوعی بیانگر اعمال نظریه (مدیریت بدهیها) است. پیداست اساس سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را (نظریه وکالت) تشکیل می دهد. اعتقاد ما بر این است که این نظریه برای معاملات بانکی تناسبی ندارد و در نتیجه مواجه با نارساییهای اساسی است. در این قسمت عدم تناسب و نارساییهای این نظریه بیان می شود.

تغییراتی که در سالهای اخیر در نظام بانکی ایجاد شده است به شرح زیر می باشند:

سپرده های بانکی به دو دسته قرض‌الحسنه و مدت دار تقسیم می‌شوند.
در حساب‌های قرض‌الحسنه هیچ سودی به حساب تعلق نمیگیره و صرفاً حساب‌هایی است که به صورت قرض‌الحسنه و بدون سود نزد بانکها نگهداری می‌شوند. حساب‌های قرض‌الحسنه به دو دسته عادی و ویژه تقسیم گردیده و حساب‌های عادی شامل حساب‌های جاری و.. حسابهای ویژه حساب‌های هستند که مشمول قرعه کشی و یا تخصیص وام ویژه می‌گردند.
حساب‌های مدت دار به دو دسته کوتاه مدت وبلند مدت تقسیم می‌شوند. حسابهای کوتاه مدت با قابلیت واریز و برداشت و حساب‌های بلندمدت با سررسید یک سال که قابلیت واریز و برداشت را ندارند. سپرده سه ماهه شش ماهه چهار ماهه و نه ماهه دیگر وجود ندارد.
سپرده های کوتاه مدت در حال حاضر نرخی بین ۸ تا ۱۰ درصد در بانک‌ها دارند که معمولاً بانک‌ها نرخ ١٠ درصد را ملاک گذاشتند.
سپرده‌های بلند مدت که به صورت قراردادهای یک ساله تنظیم میگردد با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد هستند و برخی از بانکها با مجوزهایی که دارند تا ۱۸ درصد هم سود را پرداخت می‌کنند.

نحوه اختصاص سود در هر دو گروه کمترین مانده در ماه بوده و دیگر به کمترین مانده روز سودی تعلق نمی گیرد.
در سپرده های کوتاه مدت قابلیت واریز و برداشت وجود دارد بطوریکه مشتری برای کسب سود باید در روز آخر ماه وجوه خود را واریز تا ماه بعد در صورت عدم برداشت سود دریافت نماید.
در سپرده بلند مدت فقط قابلیت برداشت قسمتی و یا کل سپرده وجود دارد و افزایش مبلغ امکان پذیر نیست.
در دو مدل موجود سپرده های بانکی اگر مشتری در میانه ماه و حتی روز آخر ماه قسمتی از سپرده خود رابرداشت کند، فقط به همان مبلغ سود تعلق نمی گیرد.

نرخ های جدید سود سپرده

شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:

انواع حساب پس انداز را بدانید

وقتی به بانک می روید نوبت می گیرید؛ دیگر شانس شما تعیین می کند که کدام صندوق دار فعال در بانک، کار مالی شما را انجام می دهد. آن روز حوصله دارد توضیح کامل به شما بدهد که با توجه به شرایط و مبلغ پولتان چه حسابی برای شما مناسب است.؟ اگر حوصله هم داشته باشد و توضیحات لازم را ارائه دهد؛ باز شما در آخر با خود کلنجار می روید که کار درستی انجام دادید یا نه.؟ آیا حساب بهتری هم بود.؟

انتخاب با شماست، بانک فقط پیشنهاد می دهد.

سال هاست که پس انداز های اضافی هر فرد یا خانوار صرف خریدن طلا شده یا راهی بانک برای سپرده گذاری می شود. این که چه حسابی و در چه مدت زمانی باز شود گزینه ای است که صاحب پول انتخاب می کند. وقتی از انتخاب صحبت می کنیم باید فرد نسبت به تمام حساب های که در بانک تعریف شده و پول ها در قالب آن پذیرش می شوند آگاه باشد. سایت وام چی هم با ارائه این مطلب قصد دارد یک قدم در روشن شدن فعالیت های اقتصادی شما بردارد. با ما همراه باشید تا زمانی که در بانک برای سپرده کردن سرمایه مسکوت خود می روید با توضیحات صندوق دار بانک و آگاهی خود انواع حساب‌ ها بهترین تصمیم را بگیرید.

قرض الحسنه

با توجه به حساسیتی که حساب های قرض الحسنه ای داشت، باید نوع و مصارف آن هم به اختصار بررسی می شد در مطلب پیشین به طور کامل در مورد آن صحبت شد. نوبتی هم باشد نوبت بررسی حساب های دیگر و فعال در تمام بانک ها می باشد.

سرمایه

نوع دیگری از حساب تعریف شده و کاربردی، البته پرطرفدار بانک ها حساب سرمایه گذاری است. یعنی شما پول خودتان را به بانک می دهید تا برای شما در فعالیت های که در بورس و ارواق بهادار، تولیدی، تجاری، وارادات یا صادرات و هر نوع فعالیت اقتصادی که خودش انجام می دهد به وکالت از شما سرمایه گذاری کند. در پایان هر دوره، ماه که با شما قرارداد بسته سود این فعالیت سرمایه را به شما پرداخت کند.

انواع

این نوع حساب هم انواعی دارد که به این شرح است:
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

کوتاه

این سپرده به آن سود تعلق می گیرد. چون فرد از آن برداشت و واریز دارد به حداقل انواع حساب‌ ها انواع حساب‌ ها موجودی که در آن هست سود به صورت روزانه تعلق داده می شود. یک مثال برای روشن تر شدن پرداخت سود این نوع حساب، راهگشا است. اگر شما در اول همین ماه ۲۰۰ هزار توامان در حساب سپرده کوتاه مدت خود داشته اید.۱۰۰ هزار تومان در اواسط ماه به آن واریز کرده و به هر دلیلی در آخر ماه ۱۵۰ هزار تومان را برداشت کرده اید به شما سود روی همان ۱۵۰ هزار تومان پرداخت می شود و برداشت و واریز شامل سودی نمی شود.

مدت دار

با توجه به مدت قرارداد به این نوع حساب نیز سود تعلق می‌گیرد، البته فرد نمی‌تواند از حساب برداشت کند در غیر این‌صورت مشمول سود کوتاه‌مدت می‌شود. اکثر بانک‌ها برای این نوع حساب‌ها دفترچه صادر نمی‌کنند و صرفا یک گواهی به فرد می‌دهند.

زیر مجموعه

برای حساب سپرده گذاری مدت دار از نظر زمانی، ماه های تعریف می شود که هر چه ماه آن بالاتر باشد سود بیشتری هم شامل فرد می شود. ماه های این سپرده گذاری به این شرح است:
سپرده سرمایه گذاری ۳ ماهه
سپرده سرمایه گذاری ۶ ماهه
سپرده سرمایه گذاری ۹ ماهه
سپرده سرمایه گذاری یکساله
سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار ویژه

یک توضیح

هرچه مدت سپرده‌گذاری بیشتر باشد، نرخ سود بیشتر است.سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه تفاوتی که با بقیه دارد این است که سود بیشتری در آن منظور شده است اما تا پایان قرارداد سودی به آن تعلق نمی گیرد و سود آن یکجا قابل برداشت است. شما اگر حساب سه ماه در نزد بانک افتتاح کرده باشید هر ماه می توانید سود آن را بردارید اما تا سه ماه نمی توانید اصل پول را برداشت کنید و تا پایان تعهد پول نزد بانک است. در نوع سپرده سرمایه گذاری مدت دار ویژه هم تا پایان زمان قرارداد اصل سرمایه نزد بانک امانت می باشد و هم سود آن که در پایان همان زمان سررسید قرارداد یکجا پرداخت می شود.

کمترین

کمترین سود ها به حساب های روز شمار تعلق می گیرد که شما می توانید از آن برداشت و واریز انجام دهید. اگر مبلغ حسابتان ناچیز باشد سود آن حتی به چشمتان نمی آید. در چنین شرایطی که سود روز شمار بسیار پاین است وام چی به شما پیشنهاد می کند پولتان را در حساب قرض الحسنه جاری قرار دهید. در کار قرض الحسنه ای یک مبلغ ناچیز هم می تواند گره گشا یک کار بزرگ شود.

مدت

شما وقتی در حساب سپرده مدتی مشخص می انواع حساب‌ ها کنید دیگر نمی توانید به اصل پول مبلغی اضافه، کم کنید یا انتقال دهید. شرایط انصراف برای بستن زود هنگام یا برداشت نصف پول را دارید اما این را هم باید در نظر داشته باشید که بعضی بانک ها بهای آن را از شما خواهند گرفت و سودی که با شما قراداد کرده را نصف می کنند یا ماهی که پول را بر می دارید شامل سود نمی دانند.

خودت یا با دیگری

این نوع حساب ها که سود به آنها تعلق می گیرند هر چه مبلغش بیشتر و مدت زمان بیشتری داشته باشند سود بیشتری به آن ها تعلق می گیرد. شما می توانید برای بهره بردن از این امتیاز با فردی شریک شوید. نگران نباشید بانک قرار داد شما را دو طرفه تنظیم می کند. برداشت و کنسلی حساب را منوط بر حضور و امضای دو طرف قرار می دهد. بانک حواسش جمع است.

در مطلب بعد با شما همراه می شویم که در مورد حساب صندوق سرمایه گذاری صحبت کنیم. با وام چی افق دیدتان را گسترش دهید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.