نحوه عملکرد سولانا


چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

قیمت سولانا

سولانا ی ک پلت فرم بلاک چ ی ن است که برا ی م ی زبان ی برنامه ‌ ها ی غ ی رمتمرکز و مق ی اس ‌ پذ ی ر طراح ی شده است. این ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۷ فعالیت خود را آغاز کرد. شبکه سولانا ؛ اکوس ی ستم غ ی رمتمرکز، امن، مق ی اس‌پذ ی ر و در عین حال سر ی ع است. ا ی ن پروژه با هدف تبد ی ل ‌شدن به پلتفرمی برا ی « اپل ی ک ی شن‌ها ی غ ی رمتمرکز » ( Dapp ) ا ی جاد شد و در حال حاضر ی ک ی از رقبا ی اصل ی اتر ی وم محسوب می‌شود . سرعت انجام تراکنش‌ها در این شبکه و پشت ی بان ی از قراردادها ی هوشمند و همچنین مق ی اس‌پذ ی ر ی بالا ی آن باعث شده است تا ا ی ن پروژه به‌ سرعت تبدیل به ی ک ی از اکوس ی ستم‌ها ی پ ی شتاز در حوزه بلاک چ ی ن شود.

همان‌طورکه قبلا نیز به این موضوع اشاره کردیم سولانا پروژه ‌ای منبع باز است که در حال حاضر توسط بن ی اد مستقر در ژنو کنترل و اجرا م ی ‌ شود، این موضوع در حالی است که بلاک چ ی ن اولیه توسط در سانفرانس ی سکو ساخته شده است. هدف اصل سولانا رفع ایرادات موجود در اتریوم بود به این صورت که کارمزدهای بالا و سرعت اتریوم جز نواقص بزرگ محسوب می‌شد که سولانا با پردازش تراکنش‌های بیشتر و در عین حال اخذ کارمزد کم‌تر توانسته است این معضلات را از میان بردارد.

ارز دیجیتال سولانا با نام ( Solana ) و نماد‌های ( SOLUSD ) و ( SOL ) در سال ۲۰۲۱ با رشد ۱۲۰۰۰ درصدی روبه‌رو شده است که ارزش بازار این ارز را به ۶۶ میلیارد دلار افایش داده و این ارز را به جایگاه پنجم ارز دیجیتال برتر پرتاب کرده است.

خرید سولانا در صرافی سرمایکس

سولانا جز دیگر ارزهای برتر است که علاقمندی به معامله به آن نیز بسیار است. علاقمندان به خرید ارز دیجیتال سولانا می‌توانند به راحتی به خرید این ارز دیجیتال از طریق سرمایکس بپردازند.

قیمت سولانا در سرمایکس

سولانا نیز همانند دیگر ارزهای دیجیتال دارای نوسانات قیمتی لحظه‌ای است که کاربران عزیز می‌توانند برای آگاهی از قیمت این ارز دیجیتال به قسمت لیست ارزهای دیجیتال مراجعه کنند. قابل ذکر است در حال حاضر ق ی مت هر سولانا ۹۲ . ۰۴ دلار است.

فروش سولانا

برای فروش تمامی ارزهای خود مخصوصا سولانا می‌توانید به صرافی سرمایکس مراجعه کنید تا با بهترین قیمت و کم‌ترین کارمزد ارز خود را به فروش برسانید.

آناتول ی ی اکوونکو ؛ ی ک ی از بن ی ان ‌ گذاران سولانا، در نوامبر سال ۲۰۱۷ ی ک وایت‌پیپر منتشر کرد که در آن مفهوم اثبات تار ی خ ( PoH ) را به صورت کلی شرح داده شده بود . PoH مدرک ی برا ی تأ یی د نظم و گذر زمان ب ی ن رو ی دادها است و برا ی رمزگذار ی گذر زمان غ ی رقابل اعتماد در ی ک دفتر کل به کار گرفته م ی ‌ شود.

در وا ی ت پ ی پر منتشر شده مربوط به سولانا ، ی اکوونکو خاطرنشان م ی‌ کند که بلاک‌چ ی ن‌ها یی که در آن زمان در دسترس عموم قرار گرفتند، به زمان متک ی نبودند، ز ی را هر گره در شبکه بدون اطلاع از ساعت‌ها ی سا ی ر شرکت‌کنندگان در شبکه، به ساعت محل ی خود متک ی بود.

فقدان ی ک منبع زمان ی قابل اعتماد (به نحوه عملکرد سولانا عنوان مثال، ی ک ساعت استاندارد) به ا ی ن معن ی است که وقت ی از مهر زمان ی پ ی ام برا ی پذ ی رش ی ا رد پ ی ام استفاده م ی‌ شود، ه ی چ تضم ی ن ی وجود ندارد که هر شرکت‌کننده د ی گر ی در شبکه دق ی قاً همان انتخاب را انجام دهد. PoH از ا ی ن مانع عبور م ی کند، ز ی را هر گره در شبکه م ی ‌ تواند به گذر زمان ثبت شده در دفتر کل بر اساس غ ی رقابل اعتماد ی که کل ی د عملکرد بلاک چ ی ن است تک ی ه کند.

تجربه کار ی قبل ی ی اکوونکو در زم ی نه طراح ی س ی ستم ها ی توز ی ع شده با شرکت ‌ ها ی فناور ی پ ی شرو مانند ( Qualcomm Incorporated (QCOM) ) بود. ا ی ن تجربه او را آگاه کرده بود که ی ک ساعت قابل اعتماد همگام ساز ی شبکه را ساده م ی ‌ کند، زمان ی که ا ی ن اتفاق ب ی فتد، شبکه حاصل به طور ت صاعد ی سر ی ع ‌ تر خواهد شد که تنها محدود ی ت آن پهنا ی باند است. طبق حدسیات ی اکوونکو استفاده از اثبات تار ی خ ‌ چه سرعت بلاک چ ی ن را در مقا ی سه با س ی ستم‌ها ی بلاک چ ی ن بدون ساعت‌ها یی مانند ب ی ت کو ی ن و اتر ی وم که در تلاش بودند تا فراتر از ۱۵ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) در سراسر ج هان گسترش ی ابند، سرعت فوق‌العاده‌ا ی را افزا ی ش م ی‌ دهد، کسر ی از توان عمل ی ات ی که توسط س ی ستم‌ها ی پرداخت متمرکز مد ی ر ی ت م ی‌ شود .

فعالیت‌های اول ی ه ی اکوونکو در ی ک پا ی گاه کد خصوص ی آغاز شد و با زبان برنامه نو ی س ی C پ ی اده ساز ی شد. ی اکوونکو متعاقباً به دستور همکار سابق خود در کوالکام، گرگ ف ی تزجرالد، کل پا ی گاه کد را به زبان برنامه نو ی س ی Rust منتقل کرد.

در فور ی ه ۲۰۱۸ ، ف ی تزجرالد شروع به ساخت نمونه اول ی ه پ ی اده‌ساز ی متن باز وا ی ت پ ی پر کرد و متعاقباً اول ی ن انتشار پروژه را انجام داد و نشان داد که ۱۰۰۰۰ تراکنش امضا شده را م ی‌ توان در کمتر از ن ی م ثان ی ه تأ یی د و پردازش کرد. اندک ی پس از آن، « استفان آکر ی ج » ی ک ی د ی گر از همکاران ی اکوونکو در کو الکام اذعان داشت که توان عمل ی ات ی را م ی‌ توان با بارگذار ی تأ یی د امضا در پردازنده‌ها ی گراف ی ک ی بهبود بخش ی د .

با توجه به ا ی ن نقاط عطف پروژه، ی اکوونکو ف ی تزجرالد، آکر ی ج و سه نفر د ی گر را برا ی تأس ی س شرکت ی به نام Loom استخدام کرد. با ا ی ن حال، به دل ی ل احتمال اشتباه گرفتن با ی ک پروژه مبتن ی بر اتر ی وم که نام ی مشابه داشت، نام پروژه به سولانا تغ یی ر کرد.

در ژوئن سال ۲۰۱۸ ، ا ی ن پروژه برا ی اجرا در شبکه‌ها ی مبتن ی بر ابر بزرگ‌تر شد و ی ک ماه بعد، سولانا ی ک شبکه آزما ی ش ی عموم ی ۵۰ گره‌ا ی ، مجاز و دارا ی مجوز را منتشر کرد که به طور مداوم از ۲۵۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه پشت ی بان ی م ی‌ کرد . تا دسامبر ۲۰۲۱ ، سولانا ب ی ش از ۴۰ م ی ل ی ارد تراکنش را با هز ی نه متوسط ​​ ۰ . ۰۰۰۲۵ دلار برای هر تراکنش پردازش کرده بود.

هدف معمار ی سولانا ا ی ن است که نشان دهد مجموعه‌ا ی از الگور ی تم‌ها ی نرم‌افزار ی وجود دارد که وقت ی در ترک ی ب برا ی پ ی اده‌ساز ی ی ک بلاک چ ی ن استفاده م ی‌ شوند، نرم‌افزار را به‌عنوان گلوگاه عملکرد حذف م ی‌ کنند، و ا ی ن امکان را فراهم م ی‌ کنند که ظرف ی ت تراکنش متناسب با پهنا ی باند شبکه مق ی اس شود.

معمار ی سولانا هر سه و ی ژگ ی برا ی ی ک بلاک چ ی ن مطلوب را برآورده کرد که این سه ویژگی مق ی اس پذ ی ر ی بالا ، امنیت مثال‌زدنی و غ ی رمتمرکز بودن هستند . معمار ی سولانا در حال به واقعیت تبدیل کردن تئور ی ۷۱۰۰۰۰ تراکنش در ثان ی ه ( tps ) را در ی ک شبکه استاندارد ،۲۸ . ۴ م ی ل ی ون تراکنش در ثان ی ه در ی ک شبکه ۴۰ گ ی گاب ی ت ی بود.

بلاک چ ی ن سولانا بر اساس مدل « اثبات تار ی خچ ه» ( PoH ) و « اثبات سها م» ( PoS ) عمل م ی ‌ کند . اثبات سهام به اعتبارسنج ی‌ ها (کسان ی که تراکنش‌ها ی اضافه‌شده به دفتر کل بلاک چ ی ن را تأ یی د م ی‌ کنند ) اجازه م ی‌ دهد تا تراکنش‌ها را بر اساس تعداد سکه ی ا توکن ی که دارند تأ یی د کنند . ( PoH )‌ نیز به تراکنش ‌ ها اجازه م ی ‌ دهد تا خ ی ل ی سر ی ع مهر زمان ‌ها تأ یی د شوند .

در توص ی ف ی که به صورت دق ی ق‌تر از هدف سولانا آمده است م ی‌ توان به این موضوع اشاره کرد که ا ی ن شبکه آمده است تا تمرکززدا یی را در هر حوزه‌ا ی سرعت ببخشد . کارمزدها ی بس ی ار پا یی ن بلاک چ ی ن سولانا ، عملکرد بس ی ار سر ی ع در تأ یی د تراکنش‌ها و همچنین غ ی رمتمرکزبودن آن باعث شده است تا به ا ی ن شبکه تا به امروز محبوب ی ت ز ی اد ی را در م ی ان توسعه‌دهندگان، کسب‌وکارها و سرما ی ه‌گذاران پ ی دا کند .

SPL‌ استاندارد ساخت توکن بر رو ی شبکه سولانا است. اگر بخواهیم ساده‌تر به این موضوع اشاره کنیم باید بگوییم که ، این استاندارد مشابه استاندارد ERC‌ در شبکه اتر ی وم به محسوب می‌شود. SPL‌ ه ا در واقع استاندارد توکن‌ها ی مثل ی هستند که بر رو ی شبکه سولانا ا ی جاد م ی‌ شوند . برا ی ساخت توکن برروی شبکه سولانا ، م ی‌ توان ی د از زبان‌ها ی برنا مه‌نو ی س ی « راست » (Rust) ، «سی» (C) و « ‌ س ی پلاس‌پلاس ‌» (++C) استفاده کن ی د .

بلاک چین سولانا مبتن ی بر « پروتکل اجماع اثبات سهام » ( Proof of Stake ) بوده و همان‌طور که ذکر شد توکن بوم ی ا ی ن شبکه سول ( SOL ) نام دارد. طبق اعلام سولانا، هر سال ۸ درصد به تعداد توکن‌ها ی شبکه اضافه م ی‌ شود . از سو ی د ی گر، ط ی هر سال، از ا ی ن ۸ درصد، ۱۵ درصد در قالب نرخ کاهش تورم کم م ی‌ شود و ا ی ن کاهش تا حدود ۱۰ سال ادامه پ ی دا م ی‌ کند . در نها ی ت پس از حدود ۱۰ سال، تورم سال ی انه سولانا به ۱.۵ درصد خواهد رسید.

بررسی ارز دیجیتال سولانا Solana

معرفی ارز دیجیتال سولانا

Solana در سال 2017 توسط آناتولی یاکوونکو، مهندس سابق کوالکام که بخش زیادی از زندگی حرفه‌ای خود را روی پروتکل‌های بی‌سیم گذرانده بود، راه‌اندازی شد.

سولانا به عنوان یک پروژه منبع باز با تمرکز بر مقابله با آنچه که یاکوونکو احساس می کرد بزرگترین چالش با بلاک چین های موجود است – مقیاس پذیری به دلیل سرعت تسویه تراکنش و پهنای باند، آغاز شد.

این پروتکل در طول زمان به‌عنوان یک نامزد بسیار معتبر برای رقابت با اتریوم و زنجیره هوشمند بایننس (BSC)، دو بلاک چین پیشرو در بازار کنونی از نظر تراکنش، به‌شدت ظاهر شده است.

سولانا چیست؟

پلتفرم Solana یک بلاک چین سریع و ارزان است که برای ارائه زیرساخت برای قراردادهای هوشمند و برنامه های غیرمتمرکز طراحی شده است.

در صنعت بلاک چین، سه عامل عدم تمرکز، امنیت و مقیاس پذیری بیشترین تأثیر را بر عملکرد و محبوبیت یک پلتفرم دارند. تاکنون تعداد بسیار کمی بلاک چین توسعه یافته است که بتواند هر سه فاکتور را تامین کند.

به عنوان مثال، بلاک چین بیت کوین بسیار امن است اما هنوز مشکل مقیاس پذیری را حل نکرده است. بلاک چین هایی مانند اتریوم نیز با این مشکل مواجه شده اند و باعث شده تا کاربران پلتفرم را از دست بدهند. اما بلاک چین سولانا توانسته این مشکل را حل کند و بستری با تراکنش های سریع و ارزان ارائه دهد.

Solana یک پروژه منبع باز است که یک بلاک چین جدید، با کارایی بالا و بدون مجوز را پیاده سازی می کند. بنیاد سولانا در ژنو، سوئیس مستقر است و پروژه منبع باز را حفظ می کند.

SOL چیست؟

SOL نام توکن بومی Solana است که می تواند در ازای اجرای یک نحوه عملکرد سولانا برنامه زنجیره ای یا اعتبار سنجی خروجی آن به گره های یک کلاستر Solana ارسال شود. این سیستم ممکن است پرداخت‌های خرد SOL‌‌های کسری را انجام دهد که لامپورت نامیده می‌شوند . آنها به افتخار بزرگترین تأثیر فنی سولانا، لزلی لمپورت نامگذاری شده اند . یک لامپورت دارای ارزش 0.000000001 SOL است.

تیم توسعه سولانا

تیم توسعه بلاک چین سولانا متشکل از 14 نفر است که ما بنیانگذار و هم بنیانگذار این پروژه را به شما معرفی خواهیم کرد.

آناتولی یاکوونکو
او مدیرعامل آزمایشگاه سولانا است.او قبلا تیم توسعه را در پروژه های کوالکام، مزوسفر و دراپ باکس رهبری می کرد.

راج گوکال
او موسس آزمایشگاه سولانا است. او مسئول بخش، محصول و امور مالی شرکت سولانا است. همچنین دستگاه های پزشکی سانو را راه اندازی کرد که بیش از 20 میلیون دلار جمع آوری کرد.

تیم توسعه دهنده ارز دیجیتال سولانا

سکه سولانا چه ویژگی هایی دارد؟

همانطور که می بینید، بلاک چین های نسل اول مشکل مقیاس پذیری دارند. بلاک چین های نسل دوم و سوم مانند پولکادات نیز از راه حل Side Chain برای حل این مشکل استفاده می کنند.

یکی از بزرگترین ویژگی‌های سکه سولانا حل مشکل مقیاس‌پذیری درون زنجیره‌ای است. به عنوان مثال، یکی از راه حل های افزایش مقیاس پذیری برای بلاک چین اتریوم، استفاده از پروژه های لایه 2 است که در آن تراکنش ها خارج از زنجیره اصلی اتریوم تایید و پردازش می شوند و در نهایت در زنجیره اصلی ثبت می شوند.

در بلاک چین سولانا، تمامی تراکنش ها در زنجیره اصلی پردازش و تایید می شوند. این ویژگی به افزایش امنیت کاربران و همچنین عدم تمرکز این پلتفرم کمک می کند.

یکی دیگر از ویژگی هایی که کوین سولانا ارائه می کند، مفاهیم و نوآوری های جدید این پلتفرم است که این بلاک چین را قدرتمند می کند. در ادامه مهم ترین نوآوری های بلاک چین سولانا را برای شما آماده کرده ایم.

Solana چگونه کار می کند؟

ارز سولانا گردش کار خود را برای فرآیند تأیید و پردازش تراکنش ایجاد کرده است که کمی پیچیده و جدید است. به زبان ساده، بلاک چین سولانا وظایف مختلفی را به گره های خود محول می کند تا سرعت تایید و پردازش تراکنش ها را افزایش دهد و در عین حال امنیت شبکه و تمرکززدایی را افزایش دهد.

مثالی برای درک نحوه عملکرد بلاک چین سولانا

شرکتی را تصور کنید که تعداد کارمندانش به اندازه گره های بلاک چین Solana است. در این شرکت تمامی کارکنان به تمامی مهارت های مورد نیاز مسلط هستند. به عنوان مثال، یک کارمند بخش مالی توانایی کار در بخش پشتیبانی مشتری در شرکت را دارد.

در همان زمان، هر کارمند ممکن است به طور تصادفی به عنوان رئیس برای یک دوره حدود 90 دقیقه انتخاب شود. زمانی که برای این سمت انتخاب شدند، وظیفه دارند اسناد شرکت را امضا و تایید کنند. کلیه مدارک امضا شده توسط ادارات مربوطه بررسی شده و در صورت عدم وجود خطا در بانک اطلاعاتی ثبت می گردد.

ارز دیجیتال سولانا

فن آوری های مورد استفاده توسط سکوی سولانا

پلتفرم Solana یک بلاک چین پیچیده با نوآوری های مهم در زمینه سازوکار اجماع یا ساختار پایگاه داده است.

برای درک تمام فناوری های مورد استفاده در این بلاک چین، به دانش کامپیوتر و شبکه در سطوح حرفه ای نیاز دارید. در مجله سرمایه گذاری Adaas لیستی از مهم ترین نوآوری ها را برای شما آماده کرده ایم که برای بررسی دقیق نحوه عملکرد هر یک می توانید از وایت پیپر سکه سولانا استفاده کنید.

ارز دیجیتال سولانا از ۸ فناوری جدید برای بلاک چین خود استفاده می کند. این فناوری ها عبارتند از:

 • اثبات تاریخ – ساعتها قبل از فرآیند اجماع
 • گلف استریم – پروتکل انتقال تراکنش
 • برج BFT – الگوریتم اجماع
 • Cloudbreak – ساختار پایگاه داده
 • آرشیو – آرشیو داده ها در سولانا
 • Pipelining – واحد پردازش تراکنش برای بهبود اعتبار سنجی
 • Sealevel – موتور پردازش موازی قراردادهای هوشمند
 • توربین – پروتکل انتشار بلوک

بررسی سولانا توکنومیکس

سکه سولانا توکن خود را با نام اختصاری SOL به بازار ارزهای دیجیتال معرفی کرده است و این توکن تحت بلاک چین سولانا قابل انتقال است.

مقدار عرضه توکن

اسناد رسمی سکه سولانا حکایت از عرضه حداکثر 500 میلیون واحدی توکن SOL دارد که پس از سوزاندن حدود 11 میلیون واحد توکن SOL حداکثر عرضه به 488634933 میلیون واحد رسیده است که در حال حاضر بیش از 300 میلیون واحد در چرخه بازار قرار دارد.

تخصیص عرضه توکن

تخصیص توکن های SOL به شرح زیر است:

 • 16.23 درصد در مرحله فروش بذر
 • 12.92% در مرحله فروش پایه
 • 5.18٪ در مرحله Validator Sale
 • 1.88% در مرحله فروش استراتژیک
 • 1.64٪ در مرحله فروش حراج Coinlist
 • 12.79٪ برای تیم توسعه.
 • 10.46 درصد به بنیاد سولانا اختصاص یافته است.
 • 38.89 درصد به جامعه سولانا اختصاص دارد.

بررسی نقشه راه سکه سولانا

در اسناد رسمی پلتفرم سولانا، نقشه راه توسعه این پلتفرم تا پایان سال 2020 منتشر شده است و مهم ترین اهداف و دستاوردهای این بلاک چین را برای شما آماده کرده ایم.

در سال 2018، کاغذ سفید رسمی منتشر شد، یک شبکه آزمایشی تک گره و چند گره و همچنین یک کیت توسعه نرم افزار منتشر شد.

در سال 2019، برنامه‌های زنجیره‌ای، پیاده‌سازی ماشین‌های مجازی، موتورهای قرارداد هوشمند، و شبکه‌های تست انگیزشی و چند ابری منتشر شدند.

در سال 2020 انتشار نسخه بتا شبکه اصلی و در نهایت انتشار نسخه نهایی شبکه اصلی بلاک چین سولانا انجام شد.

صرافی های ارز دیجیتال سولانا

برای معامله توکن SOL، کاربران می توانند از صرافی های زیر استفاده کنند:

همچنین، می‌توانید از نمایه ارز دیجیتال Solana در CoinMarketCap.com دیدن کنید تا آخرین به‌روزرسانی‌های صرافی‌هایی را که از این معامله توکن پشتیبانی می‌کنند، ببینید و موجودی آن‌ها را از طریق لینک نحوه عملکرد سولانا زیر بررسی کنید.

کیف پول‌های سولانا

 • فانتوم والت یکی از کیف پول‌های اصلی سولاناست. کار با فانتوم والت چندان سخت نیست و کاربران می‌توانند تمام نیازهای خود در تعامل با شبکه سولانا را با استفاده از این کیف پول برطرف کنند. در فانتوم والت علاوه بر ذخیره‌سازی توکن‌های SOL، می‌توانید توکن‌های غیرمثلی مبتنی بر اکوسیستم سولانا را هم ذخیره کند. این کیف پول همچنین از ذخیره انواع توکن‌های SPL هم پشتیبانی می‌کند. امکان شرکت در سهام‌گذاری سولانا، سازگاری با کف پول لجر نانو ایکس (نحوه عملکرد سولانا Ledger Nano X) و استفاده از اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز سولانا از جمله دیگر امکانات کیف پول فانتوم است. فانتوم والت همچنین کلید خصوصی شما را در اختیارتان قرار می‌دهد و این یعنی امنیت قابل‌قبولی دارد.
 • سول فلیر (SolFlare) هم یکی دیگر از کیف پول‌های مبتنی بر وب برای سولاناست. کار با این کیف پول ساده است و مانند فانتوم والت، با کیف پول‌های سخت‌افزاری سازگار است و کاربران می‌توانند توکن‌های غیرمثلی خودشان را هم در آن ذخیره کنند.
 • مث والت (Math Wallet) از جمله کیف پول‌های خوب برای سولانا است. این کیف پول از ارزهای دیجیتال دیگر مثل بایننس کوین، بیت کوین و اتریوم هم پشتیبانی می‌کند. همچنین امکان اتصال ساده این کیف پول به کیف پول‌های سخت‌افزاری هم وجود دارد.

سولانا در مقابل اتریوم

اکوسیستم به سرعت در حال گسترش سولانا و تطبیق پذیری آن به ناچار با اتریوم، بلاک چین پیشرو برای برنامه های غیرمتمرکز (dApps) مقایسه شده است. سولانا و اتریوم هر دو دارای قابلیت‌های قرارداد هوشمند هستند که برای اجرای برنامه‌های پیشرفته مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) بسیار مهم هستند. اما چند تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد.

برخلاف سولانا، اتریوم یک بلاک چین اثبات کار (PoW) است، جایی که استخراج‌کنندگان باید برای حل پازل‌های پیچیده به منظور اعتبارسنجی تراکنش‌ها با هم رقابت کنند و این فناوری انرژی بر آن بیشتر و در نتیجه برای محیط زیست مضر باشد.

بیشتر سر و صدای سولانا در سال 2021 به دلیل مزیت متمایز آن نسبت به اتریوم از نظر سرعت پردازش تراکنش و هزینه تراکنش بود. سولانا می تواند 50000 تراکنش در ثانیه (tps) را پردازش کند و میانگین هزینه هر تراکنش 0.00025 دلار است. در مقابل، اتریوم تنها می‌تواند کمتر از 15 تراکنش در ثانیه را انجام دهد، در حالی که کارمزد تراکنش‌ها در سال 2021 رکورد 70 دلار را ثبت کرد.

با این حال، اتریوم مزیت محرک اول را دارد و با اکوسیستم عظیم خود، از نظر ارزش بازار پس از بیت کوین در رتبه دوم قرار دارد. ارتقای Eth2 اتریوم و تغییر آن به مدل PoS هر دو برای سال 2022 تنظیم شده‌اند. انتظار می رود این ارتقا بلاک چین را مقیاس پذیرتر، ایمن تر و پایدارتر کند و در عین حال سرعت پردازش تراکنش را به طور چشمگیری افزایش دهد.

وضعیت سولانا به عنوان یک شرکت جدیدتر بلاک چین نیز در زیر ذره بین قرار گرفت زمانی که در 17 سپتامبر 2021 به مدت بیش از 17 ساعت پس از افزایش حجم تراکنش ها – که به اوج 400000 تراکنش در ثانیه رسید – دچار قطعی شبکه شد و فعالیت ربات ها منجر به این شد. مصرف بیش از حد حافظه در حالی که توکن Sol آن در ابتدا در اخبار سقوط کرد، از آن زمان این ضررها را پاک کرده است و در نوامبر 2021 به رکورد قیمت بیش از 250 دلار رسیده است.

ارز سولانا

آیا توکن SOL سولانا در مقادیر کسری موجود است؟

بله، SOL ها در مقادیر جزئی به نام لامپورت در دسترس هستند. یک لامپورت دارای ارزش 0.000000001 SOL است. لامپورت‌ها از بزرگترین تأثیر فنی سولانا، لزلی لامپورت، دانشمند کامپیوتری که بیشتر به خاطر کارش در سیستم های توزیع شده شهرت دارد، نامگذاری شده اند.

چند سکه SOL در حال حاضر در گردش است؟

بنیاد سولانا اعلام کرده است که در مجموع 489 میلیون توکن SOL در گردش منتشر خواهد شد که از این تعداد 260 میلیون قبلا وارد بازار شده است. رقابت بدون ریسک با 100000 دلار پول نقد مجازی مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما امتحان کنید. با هزاران معامله‌گر Investopedia رقابت کنید و راه نحوه عملکرد سولانا خود را به سمت بالا معامله کنید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید.

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

آموزش ارز دیجیتال

نگران نباشید، چون این کار از آنچه فکر کنید به مراتب ساده تر است و آکادمی حشم ­بان یک راهنمای گام به گام و سریع در این خصوص گردآوری کرده است.

در این مقاله آموزشی، نحوه‌ی انتقال سولانا (Solana) به استپن (STEPN) را، چه از حساب صرافی و چه از یک کیف پول دیگر یاد خواهید گرفت. همچنین لازم به ذکر است که برای یادگیری کامل استپن، میتوانید از مقالات زیر که در سایت ما موجود است استفاده کنید:

شما برای برای انجام بازی استپن (STEPN) ابتدا باید یک کفش ان اف تی (Sneaker NFT) بخرید.

البته، قبل از آن باید کیف پول استپن خود را با رمزارز (سولانا (Sol) یا بایننس چین (BNB) شارژ کنید.

در اکثر مواقع، انتقال سولانا (Solana) به کیف پول استپن (STEPN) بیشتر از 5 دقیقه زمان نمی برد.

برای اطلاع از نحوه ی انتقال سولانا (Solana) به استپن (STEPN) به صورت گام به گام و کامل، لطفاً این مقاله را تا انتها مطالعه بفرمایید.

نحوه انتقال سولانا به استپن در 5 مرحله سریع و آسان

برای انتقال سولانا (Solana) به کیف پول استپن (STEPN) خود، برنامه را باز کرده و آدرس کیف پول استپن (STEPN) تان را کپی کنید. سپس صرافی یا کیف پولی را که در حال حاضر ارز دیجیتال توکن های سولانای (Solana) خود را در آن نگهداری می کنید باز کرده و وجوه را به آدرس کیف پولی که کپی کرده اید ارسال کنید.


قبل از خرید کفش ورزشی استپن (STEPN)، ابتدا باید اطمینان حاصل کنید که کیف پول استپن (STEPN) تان رمزارز کافی در اختیار دارد.

برای خرید یک کفش ورزشی و بازی استپن (STEPN)، به (Solana) SOL یا (Binance Chain) BNB نیاز دارید.

اگرچه واقعاً مهم نیست کدام یک را انتخاب می کنید (همانی را که ترجیح می دهید انتخاب کنید)، به خاطر داشته باشید که در اکوسیستم استپن (STEPN)، قلمروی SOL و قلمروی بایننس چین (BNB) دو دنیای کاملاً مجزا هستند.

اگر در انتخاب میان این دو مردد هستید، با سولانا (Solana) پیش بروید که ساده تر است.

مرحله 1: برنامه استپن (STEPN) را باز کنید.

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

با فرض اینکه قبلاً برنامه را دانلود کرده اید و با استفاده از کد فعال سازی استپن (STEPN) یک حساب کاربری ایجاد کرده اید، برنامه را باز کنید.

پس از لود شدن برنامه استپن (STEPN)، روی نوار اطلاعات موجودی کیف پول در گوشه سمت راست بالای صفحه بزنید.

با این کار، رابط اکانت خرج کردن برای شما نمایش داده خواهد شد.

مرحله 2: وارد کیف پول استپن (STEPN) خود شوید.

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

اکانت استپن شما، کیف پول شما در بازی است و موجودی رمز ارزها و دارایی های بازی تان را نشان می دهد.

درک این نکته مهم است که اکانت شما فقط می تواند با بازی یا کیف پول استپن (STEPN) اختصاصی تان تعامل داشته باشد.

با این حال، کیف پول استپن (STEPN) شما می‌تواند تراکنش‌ها را در کل بلاکچین ارسال و دریافت کند (مانند زنجیره سولانا (Solana) یا بایننس(Binance) ).

برای دسترسی به کیف پول استپن (STEPN) خود، روی دکمه Wallet در نوار پیمایش بالا ضربه بزنید.

مرحله 3: در صورت لزوم یک کیف پول جدید ایجاد کنید (اختیاری).

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

این مرحله فقط در صورتی ضروری است که قبلاً کیف پول سولانا (Solana) یا بایننس چین (Binance Chain) را در برنامه استپن (STEPN) ایجاد نکرده باشید.

راه اندازی یک کیف پول جدید بسیار آسان است و تنها 1 تا 2 دقیقه طول می کشد.

مطمئن شوید که یک نسخه پشتیبان از عبارت بازیابی (seed phrase) خود را در مکانی امن حفظ کرده باشید.

همچنین، می‌توانید کیف پول فعلی خود را با استفاده از عبارت بازیابی (seed phrase) آن وارد (import) کنید.

مرحله 4: آدرس کیف پول خود را کپی کنید.

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

حالا باید آدرس کیف پول خود را از داخل برنامه استپن (STEPN) بازیابی کنید.

دو راه برای انجام این کار وجود دارد:

روی آدرس اختصاری درست زیر موجودی کیف پول (wallet balance) ضربه بزنید.

روی دکمه Receive ضربه زده و سپس روی دکمه Copy Address ضربه بزنید.

هر دو گزینه دقیقاً یک کار را انجام می دهند و به سادگی آدرس را در کلیپ بورد تلفن تان کپی می کنند.

مرحله 5: دارایی مدنظر خود را به کیف پول استپن (STEPN) خود ارسال کنید.

مرحله بعدی تا حد زیادی به محل نگهداری رمزارزتان بستگی دارد.

این محل می تواند یک سرویس صرافی متمرکز، مانند بایننس (Binance)، کوین بیس(Coinbase) ، و اف تی اکس (FTX) ، یا یک کیف پول غیرحضانتی (non-custodial wallet) باشد.


فرقی نمی کند که کیف پول غیرحضانتی (non-custodial wallet) شما یک کیف پول سخت افزاری (hardware wallet) باشد یا چیزی مانند کوین بیس (Coinbase Wallet) یا تراست والت (Trust Wallet).

همه این گزینه‌ها مناسب هستند، با این حال، بسته به نحوه ساختار رابط‌های کاربر، ممکن است فرآیند کمی متفاوت باشد.

به همین دلیل است که سایت و آکادمی حشم بان این مقاله را برای کمک به شما در یادگیری نحوه انتقال سولانا (Solana) به استپن (STEPN) گردآوری کرده است.

در این راهنما، نمونه هایی را برای کیف پول بایننس (Binance) یا کیف پول تراست (Trust Wallet) به شما نشان خواهیم داد:

-مثال برای صرافی بایننس (Binance):

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

وارد حساب بایننس (Binance) خود شده و از قسمت Wallet در منوی پروفایل وارد حساب Fiat and Spot شوید.

موجودی سولانا (Solana) خود را از لیست ارزها جستجو کنید و از منوی نماد 3 نقطه ی سمت راست Withdraw را انتخاب کنید.

آدرسی را که در مرحله 4 این راهنما کپی کرده‌اید جای‌گذاری (Paste) کرده و شبکه ی سولانا (Solana) را از منوی کشویی انتخاب کنید.

حالا مبلغی را که می خواهید انتقال دهید وارد کرده و روی دکمه Withdraw ضربه بزنید.

در نهایت، دستورات روی صفحه را دنبال کنید و منتظر بمانید تا تراکنش انجام شود.

از آنجایی که از یک صرافی برداشت می کنید، ممکن است پردازش تراکنش تان با کمی تاخیر صورت بگیرد.

-مثال برای تراست والت (Trust Wallet):

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

چگونه سولانا به بازی استپن (Stepn) انتقال دهیم؟

کیف پول تراست والت (Trust Wallet) را باز کرده و سولانا (Solana) (یا BNB) را از موجودی رمزارز (Token) خود انتخاب کنید.

سپس روی دکمه Send ضربه زده و آدرس کیف پولی را که از برنامه استپن (STEPN) در مرحله 4 کپی کرده اید، جای‌گذاری کنید.

حالا، مقدار SOL یا BNB را وارد کنید و روی Continue بزنید.

در نهایت، جزئیات تراکنش خود را بررسی کرده و روی Confirm بزنید.

در صورتی که شبکه با مشکلات عملکرد ی مواجه نشود، تراکنش باید ظرف چند دقیقه انجام شده و وجوه در کیف پول استپن (STEPN) تان نشان داده شود.

سوالات متداول

پیش از خاتمه بحث، به سرعت چند سوال متداول در مورد نحوه انتقال سولانا (Solana) به استپن (STEPN) را بررسی می کنیم:

-انتقال سولانا (Solana) به استپن (STEPN) چقدر طول می کشد؟

در غالب مواقع، انتقال سولانا (Solana) به استپن (STEPN) چند دقیقه بیشتر زمان نمی برد. با این حال، اگر شبکه زیر بار ترافیک بالا یا دچار سایر مشکلات عملکردی باشد، ممکن است این زمان طولانی تر شود. اگر انتقال را از یک صرافی متمرکز صورت می‌دهید، پردازش برداشت ممکن است کمی زمان ببرد.

-چگونه در استپن (STEPN) کفش ورزشی بخرم؟

با داشتن رمزارز (cryptocurrency) کافی در کیف پول استپن (STEPN) تان، می توانید نسبت به خرید یک کفش ورزشی استپن (STEPN) از بازار درون برنامه ای اقدام کنید. برای آگاهی از جزئیات این کار، راهنمای ما در مورد نحوه خرید کفش ورزشی (STEPN sneakers) را مطالعه کنید.

سخن آخر

کهنه‌کاران با تجربه در دنیای ارزهای دیجیتال روی همه ی این مراحل تسلط دارند.

با این حال، اگر هنوز در دنیای رمزارزها مبتدی هستید، این قبیل چیزها می تواند برای تان طاقت فرسا یا حداقل دلهره آور باشد.

امیدواریم این راهنما برای تان مفید واقع شود و اگر به یادگیری بیشتر در مورد نحوه عملکرد استپن (STEPN) علاقمند هستید، لطفاً در ابتدا مقالات مرتبط با بازی استپن را در سایت ما مطالعه و بررسی کنید.

ما در آکادمی حشم ­بان، قصد داریم به شما کمک کنیم تا در حد امکان در مورد انقلاب آینده ان اف تی (NFT) بیاموزید. ما به شما کمک می کنیم تا در دنیای جدید و جذاب توکن های غیرقابل تعویض (non-fungible tokens) حرکت کنید و نحوه توکنیزه کردن کسب و کارتان را به شما نشان می دهیم.

معرفی جامع ارز دیجیتال سولانا (Solana) SOL

معرفی جامع ارز دیجیتال سولانا

در دنیای کریپتو، هزاران رمز ارز وجود دارد که هرکدام از آن‌ها در صرافی‌های مختلف ارز‌های دیجیتال ارائه می‌شوند. اگر با اتریوم آشنایی دارید، احتمالاً تا حدودی با رقبای این ارز دیجیتال نیز آشنا هستید. در میان رقبای اتریوم، ارز دیجیتال سولانا (SOL) بسیار شناخته شده است. چه تفاوت و شباهت‌هایی بین این رمز ارز و سایر ارز‌ها وجود دارد؟ چگونه کار می‌کند؟ قیمت آن چقدر است و در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا ارزش سرمایه گذاری دارد؟

در این مقاله به تمامی این سؤال‌ها پاسخ می‌دهیم تا با در نظر گرفتن آن‌ها ببینید آیا سولانا ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر. به بیان ساده، سولانا یک بلاک چین است که از قراداد هوشمند و برنامه‌های غیرمتمرکز پشتیبانی می‌کند. اما در ادامه باید دید که پشت پرده این فن‌آوری مهم چه می‌گذرد؟

ارز دیجیتال سولانا چیست؟

وایت پیپر سولانا SOL در سال ۲۰۱۷ توسط آناتولی یاکووِنکو (Anatoly Yakovenko) ایجاد و این رمز ارز بطور رسمی در مارس ۲۰۲۰ راه اندازی شد. بلاک چین سولانا (Solana) برای تسهیل ایجاد برنامه غیرمتمرکز (DApp) طراحی شده است. هدف آن بهبود مقیاس پذیری با معرفی الگوریتم اثبات سهام (PoS) است. از آنجایی که هزینه بالای تراکنش های اتریوم (ETH) یکی از دلایلی است که پروژه‌های مثل پولکادات و کاردانو به وجود آمدند سولانا هم یکی از جدیدترین رقیب‌های اتریوم در کنار دیگر رمز ارزهاست. سرعت بالا و هزینه پایین تراکنش‌ها یکی از مهم ترین دلایل عملکرد خوب سولانا است.

دنیای کریپتو به سرعت در حال تغییر است اما، در زمان نوشتن این مقاله، سولانا یکی از بیست ارز دیجیتال برتر معامله شده در صرافی ارز دیجیتال کوین بیس (Coinbase) است. این کوین در ماه می ۲۰۲۱ به بالاترین ارزش روزانه یعنی ۵۶ دلار رسید، قبل از آن‌که در همان هفته به ۲۴ دلار برسد. از آن زمان این کوین با کمی نوسان بالای ۲۵ دلار معامله شد. توکن SOL برای تراکنش‌های درون بلاک چین سولانا استفاده می‌شود. همچنین می‌تواند به عنوان پاداش برای سرمایه گذاری مجدد در پلتفرم سولانا استفاده شود.

بلاک چین سولانا چیست؟

در زمینه فن‌آوری بلاک چین، مقیاس‌پذیری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود است. با رشد شبکه‌های بلاکچین، آنها اغلب از نظر سرعت تراکنش و زمان تأیید با محدودیت روبرو می‌شوند. هدف سولانا مقابله با این محدودیت‌ها بدون ایجاد مشکل برای امنیت یا عدم تمرکز شبکه بلاک چین است.

این شبکه روش جدیدی را برای تأیید تراکنش‌ها ابداع کرده است که به‌نسبت بلاک چین‌های بیت کوین، اتریوم و بسیاری دیگر از پروژه‌ها، می‌تواند مشکلات مقیاس‌پذیری و سرعت پردازش تراکنش‌ در شبکه بلاک چین را بهتر حل کند. بلاک چین سولانا با به‌کارگیری روشی که به‌عنوان اثبات تاریخ (Proof of History) یا به‌اختصار PoH نامیده می‌شود، می‌تواند هزاران تراکنش در ثانیه را پردازش کند.

ارز دیجیتال سولانا

اثبات تاریخ یا POH در سولانا چیست؟

تکنولوژی منحصر به فرد سولانا که در هیچ ارز دیجیتال دیگری وجود ندارد اثبات تاریخ (Proof of History) است. این تکنولوژی توانسته است مشکل اساسی بلاک چین را برطرف کند. اجماع اثبات تاریخچه (PoH) توسط آناتولی یاکوونکو توسعه یافته است. این مفهوم مقیاس پذیری بیشتر پروتکل را فراهم می‌کند که به نوبه خود قابلیت استفاده از شبکه را افزایش می‌دهد. پروتکل ترکیبی سولانا زمان اعتبارسنجی را برای معامله و اجرای قرارداد هوشمند به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد. پروتکل Solana برای خدمت رساندن به کاربرانی که وقت محدودی دارند در نظر گرفته شده است. شبکه سولانا به گونه‌ای طراحی شده است که هزینه تراکنش کمتری را به همراه دارد در حالی که مقیاس پذیری و پردازش سریع تراکنش‌ها را ارائه می‌کند.

عملکرد سولانا چگونه است؟

به غیر از بیت کوین (BTC)، سایر بلاکچین‌ها تمایل دارند کار‌هایی به غیر از پشتیبانی تراکنش‌ها انجام دهند. سولانا نسل سوم بلاک چین‌های مبتنی بر اثبات سهام است؛ این شبکه روش اثبات تاریخ را برای ایجاد یک سیستم بدون نیاز به شخص ثالث برای تعیین زمان مورد نیاز برای انجام تراکنش ایجاد کرده است.

سولانا علاوه بر بلاک چین و ارز دیجیتال، پلتفرمی برای توسعه دهندگان برنامه‌های تلفن همراه است. این پلتفرم با زبان‌های برنامه نویسی ++C و همچنین Rust کار می‌کند.

موارد استفاده از سولانا

استیکینگ: با استیکینگ رمز ارز سولانا می‌توانید به صورت دوره‌ای توکن SOL دریافت کنید.

 • کارمزد تراکنش: با استفاده از این شبکه و ایجاد قرارداد هوشمند و انجام تراکنش‌ها، می‌توانید کارمزد کم‌تری پرداخت کنید.
 • اجماع سولانا: در آینده کاربرانی که دارای توکن سولانا هستند فقط می‌توانند در رأی دهی شرکت کنند.

sol ارز دیجیتال

آیا سولانا می‌تواند از اتریوم پیشی بگیرد؟

دنیای کریپتو بسیار رقابتی است. سولانا و اتریوم (ETH) پروژه‌های متفاوتی هستند و هر کدام نقاط قوت و ضعف خود را دارند. سولانا به دلیل ویژگی‌های شبکه‌ی بلاک چین خود عملکرد بسیار خوبی دارد.

سولانا نیز مانند پولکادات و کاردانو یکی از رقیبان اتریوم محسوب می‌شود. این شبکه ادعا می‌کند تراکنش‌های سریع‌تر با مقیاس‌پذیری بیشتر ارائه می‌دهد. این پروژه به دلیل اجرای سریع و هیاهوی زیادی که ایجاد کرده بسیار برجسته شده است که این امر باعث شده توکن SOL (ارز دیجیتال بومی شبکه) به شدت افزایش یابد.

بنیانگذاران سولانا SOL چه کسانی هستند؟

آناتولی یاکوونکو اولین کسی است که وایت پیپر سولانا را در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد. او با گرگ فیتزجرالد، همکاری کرد و آنها پروژه‌ای را به نام Solana تأسیس کردند. با جذب چندین همکار دیگر کوالکام، پروتکل Solana و توکن SOL در سال ۲۰۲۰ برای عموم منتشر شد.

بررسی قیمت ارز سولانا(Solana) از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۸

قیمت ارز دیجیتال سولانا را می‌توان با استفاده از پیش‌بینی‌های سایت digitalcoinprice بررسی کرد. این سایت پیش‌بینی کرده‌است که در سال ۲۰۲۸ ارزش سولانا به ۲۰۰ دلار خواهد رسید. علاوه بر این سایت Coincodex نیز تحلیلی خوش‌بینانه ارائه داده است. با توجه به سطح حمایت ۳۶۰۱ دلار و سطح مقاومت ۴۴/۴۱ دلار پیش بینی قیمت ۵۲٫۸۱ دلار در پایان سال ۲۰۲۱ نیز برای رمز ارز سولانا امکان‌پذیر است.

سایت Capital.com نیز گفته است قیمت از ۵۳/۱۰ دلار در ژوئن به ۹۳/۶۸ دلار در دسامبر افزایش خواهد یافت. سپس تا پایان سال ۲۰۲۲ به ۱۴۴/۹۲ دلار و تا ژوئیه ۲۰۲۵ به ۲۳۹/۸۰ دلار می‌رسد. در تصویر زیر می‌توانید پیش بینی قیمت سولانا تا سال ۲۰۲۸ را مشاهده کنید.

پیش‌بینی قیمت سولانا از 2021 تا 2028


کیف پول ارز دیجیتال سولانا

بهترین کیف پول های فیزیکی و نرم افزاری مخصوص ارز دیجیتال سولانا را برای شما در اینجا نوشته ایم.

کیف پول های نرم افزاری:

کیف پول‌های سخت افزاری:

ارز دیجیتال سولانا چه هدف‌هایی دارد؟

بهبود مقیاس پذیری: یکی از نوآوری‌های ارز دیجیتال سولانا الگوریتم اثبات تاریخ است که توسط یاکوونکو ارائه شد. این الگوریتم به مقیاس پذیری بیشتر کمک می‌کند.

پردازش تراکنش‌ها در زمان کوتاه‌تر: این شبکه زمان اعتبارسنجی تراکنش‌ و اجرای قرارداد‌های هوشمند را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

کارمزد پایین: با این‌که مقیاس پذیری و سرعت پردازش تراکنش‌ها در سولانا افزایش می‌یابد، اما کاربران برای انجام تراکنش‌ها کارمزد کمتری پرداخت می‌کنند.

ارز دیجیتال سولانا نیز همانند سایر رمز ارز‌های بازار کریپتو شاهد نزول و صعود بوده است. صرافی پینگی در این مقاله سعی کرده است تا موارد مورد نیاز برای آشنایی با این ارز دیجیتال را برای شما ارائه کند. امیدواریم با بررسی موارد بالا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا این رمز ارز برای سرمایه گذاری شما مناسب است یا خیر.

راهنمای جامع کیف پول فانتوم برای مبتدیان

فانتوم چیست؟

فانتوم، کیف‌پول مالی غیرمتمرکز سولانا است که با گسترش شبکه سولانا، محبوبیت آن نیز افزایش یافت. با این حال بسیاری هنوز نمی‌دانند که این کیف‌پول چیست و چه تفاوتی با سایر کیف‌پول‌ها دارد. فانتوم به کاربران اجازه می‌دهد ارز‌های دیجیتال و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را ذخیره کنند و همچنین از دارایی‌ها درآمد انفعالی داشته باشند. در واقع فانتوم یک برنامه چند منظوره است که اشکال مختلف ارز‌های دیجیتال مربوط به یکی از سریع‌ترین بلاک چین‌های جهان، سولانا را ذخیره‌سازی می‌کند.

این کیف‌پول یکی از بهترین پروژه‌های سال ۲۰۲۱ به حساب می‌آید چرا که دائماً در حال پذیرش است. کاربران همچنین می‌توانند با مبادله توکن‌ها با سایر دارایی‌ها با قیمت کمتر از یک سنت، درآمد انفعالی ایجاد کنند. علاوه بر این، والت فانتوم با ارائه یک سرویس غیر حضانتی غیرمتمرکز به کاربران اطمینان می‌دهند که پول‌های آن‌ها در امنیت کامل هستند.

ما در این مقاله به اصول و ویژگی‌های کیف پول فانتوم خواهیم پرداخت. همچنین بررسی خواهیم کرد که سرعت کیف‌پول فانتوم چقدر است. در آخر هم چند اقدام‌امینتی و احتیاطی مختلف که پروژه برای محافظت از سرمایه کاربران خود رعایت می‌کند را بیان می‌کنیم.

کیف‌پول فانتوم (Phantom) چیست؟

کیف پول Phantom بیش از یک میلیون کاربر دارد و در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شده است. فانتوم یک راه حل مناسب برای استفاده از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در بلاک چین سولانا است که برای افراد تازه وارد بازار ارز‌های دیجیتال با تجربه کاربری بصری (UX) طراحی شده است. در نتیجه، فانتوم قابلیت‌های معمولی موجود در کیف پول‌های دیفای فعلی (به عنوان مثال، تمرکززدایی، امنیت رمزنگاری، تأیید سریع تراکنش) را به مشتریان ارائه می‌دهد. علاوه بر این، کیف پول فانتوم به کاربران امکان تعویض توکن‌های درون برنامه‌ای، رمپ فیات و فضای ذخیره‌سازی برای توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) را می‌دهد. گفتنی است این قابلیت‌ها در هر دو پلتفرم دسکتاپ و موبایل موجود است.

کیف پول فانتوم

این کیف‌پول به دلیل رویکرد چند کاره خود در زمینه امنیت دارایی و داده‌های کاربران شناخته می‌شود. در واقع فانتوم تعدادی پروتکل امنیتی منحصر به فرد با یک سرویس غیر حضانتی را در خود جای داده است. کاربران همچنین می‌توانند با استفاده از کیف پول سخت‌افزاری لجر که کاملاً با نرم‌افزار سازگار است، امنیت بیشتری را ایجاد کنند. از این رو، کیف پول فانتوم به سرعت در میان کاربران بلاک چین سولانا به کیف پول انتخابی و ترجیجی تبدیل شد.

آشنایی بلاک‌چین سولانا

سولانا یکی از سریع‌ترین بلاک چین‌های جهان است که می‌تواند بیش از ۶۵۰۰۰ تراکنش در ثانیه (TPS) را پردازش کند. سولانا به لطف سرعت، کارمزد‌های ارزان و رویکرد توسعه‌دهنده خود، تقریباً یک سال است که به راحتی در بین ۱۰ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار قرار گرفته است.

این پلاک‌چین صنعت کریپتو را با معماری‌ها و فناوری‌های جدید آشنا می‌کند. برای مثال، به لطف پروتکل اثبات تاریخ، می‌تواند تاریخ تراکنش‌ها را در سطح گرانول اجرا کند. بلاک چین سولانا که ساعت قبل از اجماع نامیده می‌شود، راه حلی برای مثلث بلاک چین ارائه می‌دهد. در نتیجه، سولانا می‌تواند سرعت تراکنش‌های فرعی و کارمزد‌های ناچیز تراکنش را بدون به خطر انداختن تمرکززدایی فراهم کند.

تکامل پروتکل توسط دارندگان دارایی SOL بومی Solana اداره می‌شود. علاوه بر این، سولانا از یک شبکه جهانی از گره‌های اعتبار سنجی که مسئول مدیریت، پردازش و امنیت شبکه هستند، استفاده می‌کند. برخی از شرکت‌کنندگان شبکه در «خوشه‌ها (cluster)» کار می‌کنند تا از یکپارچگی دفتر اطمینان حاصل کنند و در عین حال تراکنش‌های مشتری را نیز پردازش می‌کنند. خوشه‌هایی مانند “devnet” و “testnet” از اصلی‌ترین نمونه‌ها هستند. ت وکن SOL، با رشد ۱۳ هزار درصدی یکی از برترین توکن‌های ۲۰۲۱ بود. سولانا یکی از سریع‌ترین اکوسیستم‌های در حال رشد در صنعت بلاک چین است.

چگونه از کیف‌پول فانتوم استفاده کنیم؟

کیف پول phantom.app به عنوان یک اپلیکیشن موبایل و به عنوان یک افزونه مرورگر برای انواع مرورگر‌های کامپیوتر در دسترس است. این پروتکل به گونه‌ای کار می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد کلید‌های خصوصی را که سپس توسط خود کیف‌پول کنترل می‌شوند، تولید کنند. Phantom مکانیزم‌های امضای تراکنش‌ها و نگهداری پول نقد را در پشت یک رابط کاربری گرافیکی زیبا، ساده و بصری (GUI) پنهان می‌کند.

علاوه بر این نرم‌افزار فانتوم به لطف بروزرسانی‌های پلتفرم در اواخر سال ۲۰۲۱، از بیش از ۱۰ زبان پشتیبانی می‌کند. برای تغییر زبان نرم‌افزار کافی است به تنظیمات آن مراجعه کنید. انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، چینی (ساده شده)، ژاپنی، کره‌ای، روسی، هندی، اندونزیایی، تایلندی یا ویتنامی همه گزینه‌هایی برای کاربران هستند! در ادامه ویژگی‌ها و فعالیت‌های متعددی که در کیف پول سولانا فانتوم قابل دسترسی هستند را شرح می‌دهیم.

مرورگر مورد نظر خود را انتخاب کنید

اولین چیزی که باید در نظر بگیرید مرورگری است که می‌خواهید برای دسترسی به کیف پول Solana Phantom از آن استفاده کنید. این پروژه چندین گزینه برای تبدیل مرورگر فعلی خود به کیف پول Web3 در اختیار کاربران قرار می‌دهد. علاوه بر این، کیف پول با ارز‌های دیجیتال و همچنین توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) سازگار است.

کاربران می‌توانند افزونه مرورگر را برای کیف پول دسکتاپ با رفتن به “Phantom. app” و انتخاب آیکون مرورگر مورد نظر اضافه کنند. مرورگر‌هایی مانند کروم، اج، بریو و فایرفاکس قابل استفاده هستند. به سادگی روی نماد کلیک کنید، که شما را به یک صفحه تأیید هدایت می‌کند، جایی که می‌توانید نصب کیف پول را کامل کنید. کیف پول پس از نصب به طور خودکار شروع به کار می‌کند. در این مرحله از شما خواسته می‌شود تا رمز عبور ایجاد کنند.

مرورگرهای وب برای فانتوم

در ادامه با نگه داشتن موس خود بر روی یک جعبه متنی، می‌توانید عبارات اولیه تصادفی و ایمن خود را مشاهده کند. می‌بایست این عبارات را در جایی امن نگه دارید. سپس Phantom شما را در یک نمای کلی سه قسمتی از نحوه استفاده از میانبر‌های فرمان برای دسترسی به کیف پول راهنمایی می‌کند.

در این مرحله می‌توانید از کیف‌پول استفاده کنید. شما همچنین می‌توانید در صورت تمایل، عبارت اولیه خود را علاوه بر کیف پول دسکتاپ به اپلییکشن موبایل آن نیز وارد کنید تا وجوه را در چندین دستگاه مدیریت کنید. و برعکس کسانی که ابتدا کیف‌پول را به روی گوشی موبایل خود نصب و راه‌اندازی کرده‌اند، می‌توانند با وارد کردن عبارات کلیدی آن‌ها در مرورگر خود، از آن استفاده کنند.

خرید توکن SOL

مرحله بعدی سپرده‌گذاری برخی از دارایی‌های بومی سولانا، SOL است. برای تکمیل تراکنش‌ها، به مقدار کمی SOL در کیف پول فانتوم خود نیاز دارید. دو روش اصلی برای انجام این کار وجود دارد. کاربران می‌توانند ابتدا SOL را از یک کیف پول جایگزین با کپی و جایگذاری آدرس کیف پول Phantom خود در کیف پول مناسب، واریز کنند. بسیار مهم است که تراکنش در شبکه سولانا نحوه عملکرد سولانا انجام شود. در غیر این صورت ممکن است وجوه از بین برود.

خرید sol

پروتکل MoonPay در برنامه یک روش مطمئن‌تر (با کمترین خطای انسانی) برای دریافت SOL است. کاربران می‌توانند SOL را مستقیماً از MoonPay با کارت نقدی یا اعتباری یا حواله بانکی خریداری کنند. علاوه بر این، این پروتکل در بیش از ۱۶۰ کشور در سراسر جهان در دسترس است. برای دسترسی به MoonPay fiat-onramp، مشتریان فقط باید دکمه “deposit” را در کیف پول انتخاب کنند.

به دست آوردن SOL

‌کیف‌پول فانتوم به کاربرانی که توکن‌های SOL بلااستفاده دارند، قابلیتی برای کسب درآمد انفعالی ارائه کرده است. بعلاوه کاربران می‌توانند با استفاده از Phantom به اعتبار سنجی و امنیت شبکه کمک کنند. در چهار مرحله آسان، می‌توانید با استفاده از کیف پول فانتوم، SOL را سپرده‌گذاری کنید.

برای شروع، کیف پول Phantom را باز کنید و موجودی SOL فعلی کیف پول را انتخاب کنید. پس از آن دکمه \”Start earning SOL\” را انتخاب کنید. در این مرحله پیغامی ظاهر می‌شود که از شما می‌خواهد اعتبارسنجی که می‌خواهید استیک کنید را انتخاب کنید. علاوه بر این، مبلغی که قصد سپرده‌گذاری آن را دارید وارد کنید. این پروژه مستقل است و هیچ توصیه یا توصیه‌ای درباره اعتبارسنجی‌هایی که باید استفاده شود ارائه نمی‌کند. Phantom لینکی به “validators. app” ارائه می‌دهد، وب سایتی که فعالیت و وضعیت گره اعتبارسنجی را نمایش می‌دهد.

درآمد انفعالی sol

هنگامی که انتخاب خود را انجام دادید، “Stake” را انتخاب کنید، و کیف پول فانتوم بلافاصله شروع به سپرده‌گذاری وجوه شما می‌کند. کاربران علاوه بر پشتیبانی از شبکه، کارمزد تراکنش را به عنوان نحوه عملکرد سولانا پاداش دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، کیف پول سولانا فانتوم به کاربران اجازه می‌دهد تا با محافظت بیشتر استیک کنند.

سواپ توکن

یکی دیگر از ویژگی‌های برتر این کیف‌پول، سواپ یا تعویض کردن توکن‌ها است. علاوه بر این، از آنجایی که هزینه‌های شبکه کمتر از ۰.۰۱ دلار برای هر تراکنش است، کاربران می‌توانند صد‌ها تراکنش را با کمتر از یک دلار انجام دهند. هدف کیف پول فانتوم این است که سواپ درون کیف پول خود را به قابلیت مبادله برای دارایی‌های سولانا تبدیل کند. در واقع فانتوم قصد دارد با حفظ کارمزد‌های دقیقه‌ای، نهایی‌بودن تراکنش‌ها در کمتر از یک ثانیه و تمرکززدایی قابل مشاهده به این هدف دست یابد.

سواپ توکن sol

علاوه بر این، هدف این پروژه گسترش طیف توکن‌های موجود در ویژگی swapper به طور منظم است. سولانا در حال کار بر روی جمع‌آوری نقدینگی از تعدادی صرافی ارز‌های دیجیتال نیز است. مبادله کیف پول فانتوم اکنون از Raydium، محبوب‌ترین صرافی Solana با بیشترین نقدینگی استفاده می‌کند.

ایجاد کردن کالکشن‌های NFT

توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) چندین بار به عنوان سودآورترین نوع دارایی رمزنگاری شده در سال ۲۰۲۱ معرفی شدند. از این رو، هیچ کیف‌پولی نمی‌خواهد از این موج استفاده نکند. کیف‌پول فانتوم با ارائه قابلیتی امکان ذخیره NFT‌ها را برای کاربران ارائه می‌کند.

ایجاد کالکشن nft در فانتوم

کیف پول فانتوم سولانا دارای الگوریتمی است که NFT‌ها را به صورت خودکار در مجموعه‌ها مرتب می‌کند. در نتیجه، کاربران می‌توانند دارایی‌های غیرقابل تعویض خود را دسته‌بندی کنند. کاربران می‌توانند از میان دسته‌های پیشنهادی پروژه انتخاب کنند یا دسته‌های خود را ایجاد کنند. فانتوم همچنین روی تجربه کاربر، به ویژه زمان بارگذاری، سرمایه‌گذاری زیادی کرده است تا بتواند یک سرویس مدیریت برتر ارائه دهد.

گشت و‌گذار در اکوسیستم سولانا

کیف پول فانتوم با استفاده از رایانه‌های موبایل و دسکتاپ به همه اجازه می‌دهد تا برنامه‌های DeFi را در بلاک چین سولانا کاوش کنند و با آن‌ها تعامل داشته باشند. در اپلیکیشن موبایل، کاربران می‌توانند با انتخاب دکمه سمت راست در پایین (نماد \”اینترنت\”) به صفحه جستجو دسترسی پیدا کنند. در این مرحله، مانند استفاده از هر مرورگر دیگری با گوگل به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض است.

بنابراین کاربران می‌توانند می‌توانند کیف پول Phantom خود را تنها با دو کلیک ساده به dApp متصل کنند. به طور مشابه، با استفاده از یک رایانه رومیزی، کاربران می‌توانند با انتخاب نماد فانتوم (معمولاً در سمت راست بالای پنجره مرورگر) با Solana dApps ارتباط برقرار کنند. از طرف دیگر، کیف پول به طور خودکار پس از انتخاب «اتصال کیف پول» در برنامه‌های سولانا از کاربران می‌خواهد تا تأیید کنند.

امنیت کیف‌پول فانتوم سولانا

کیف پول فانتوم برای اطمینان از امنیت وجوه مشتریان خود چه می‌کند؟ اول، این پروژه خدمات خود ضمانتی را به مشتریان ارائه می‌دهد، بنابراین هرگز صاحب کلید‌های خصوصی آن‌ها نیست یا به آن‌ها دسترسی ندارد. از سوی دیگر، Phantom به کاربران اجازه می‌دهد تا نسخه رمزگذاری شده کلید‌های خود را برای ایجاد و امضای تراکنش‌ها مدیریت کنند. اطلاعات شخصی کاربران توسط پروژه ذخیره یا ردیابی نمی‌شود. علاوه بر این‌ها، Phantom اکنون به کاربران تلفن همراه اجازه می‌دهد تا از شناسایی بیومتریک اثر انگشت یا تشخیص چهره برای دسترسی به کیف پول یا امضای تراکنش‌ها استفاده کنند.

این کیف‌پول به عنوان یک پروژه منبع باز، شفافیت کامل را به کاربران خود ارائه می‌دهد. گفتنی است توسط Kudelski Security، یک تجارت حسابرسی نرم‌افزار مشهور جهانی، حسابرسی شده است. فانتوم همچنین یک برنامه پاداش باگ سودآور برای هکر‌های کلاه سفید دارد که هر گونه نقصی را در کد پروژه پیدا می‌کنند. اگر هکر‌ها نقصی در برنامه‌نویسی پیدا کنند که می‌تواند منجر به از دست دادن سرمایه کاربر شود، تا ۵۰۰۰۰ دلار غرامت دریافت خواهند کرد.

نتیجه گیری

کیف پول فانتوم برای اتصال نحوه عملکرد سولانا به بلاک چین سولانا، این پروتکل راه حل کیف پول غیرمتمرکز مالی (DeFi) است. فانتوم با کمک سولانا یکی از فعال‌ترین و سریع‌ترین اکوسیستم‌های در حال رشد در صنعت کریپتو یک کانال ورود ساده و شهودی برای تازه واردان رمزنگاری فراهم می‌کند. این کیف پول هم به عنوان افزونه مرورگر و هم برای استفاده در تلفن همراه در دسترس است. کاربران می‌توانند SOL، دارایی بومی سولانا را از طریق کیف پول خریداری کنند یا آن را با سپرده‌گذاری دارایی‌ها و مشارکت در شبکه کسب کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.