جزئیات کانال افقی


دانلود پایان نامه بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی

بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن – مطالعه موردی سد تنظیمی دز

استاد راهنما:

دکتر نجف هدایت

استاد مشاور:

دکتر حسن کیامنش

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مهار رودخانه ها با هر انگیزه ای عموماً توسط سدها و سازه های مشابه انجام می شود. جریان عبوری از این سازه ها دارای پتانسیل قابل توجهی برای فرسایش و آبشستگی بسترهای مستعد می باشد. حوضچه های آرامش عمدتا به منظور استهلاک انر‍‍ژی جریان و حفظ امنیت سازه های هیدرولیکی در مقابل نیروهای احتمالی، طراحی و ساخته می شوند. شدت و الگوی جریان درون این سازه ها می تواند آبشستگی پائین دست را بطور جدی گسترش دهد. تحقیق حاضر، حاصل یک مطالعه عددی و شبیه سازی سه بعدی بر روند ایجاد آبشستگی بستر در پایین دست حوضچه آرامش سد تنظیمی دز می باشد؛ از این رو در ابتدا با بهره گرفتن از تحلیل ابعادی، پارامترهای بدون بعد موثر بر آبشستگی، شناسایی شدند؛ سپس آزمایشاتی تحت زمان های مختلف، بر روی نمایه صلب فلوم سد تنظیمی دز، با شرایط دبی ماکزیمم (دبی طرح)، مصالح غیر یکنواخت بستر (ترکیبی از ماسه و شن ریز و درشت) و با بهره گیری از مدل FLOW-3D صورت گرفت؛ پس از آن اثرات هر یک از پارامترهای موثر نظیر، پارامترهای جریان، مشخصه ذرات بستر، سرعت آستانه حرکت ذرات، هندسه نمایه صلب حوضچه آرامش و نقش توسعه زمان بر تداوم آبشستگی و پروفیل تغییرات بستر استخراج گردید. اهم نتایج به دست آمده نشان میدهد؛ که پیدایش بیشترین آبشستگی زمانی رخ می دهد که الگوهای جریان نامتقارن بر مدل غالب گردیده و مصالح بستر مطابق با شرایط پایاب و سرعت آستانه حرکت ذرات، تعیین نشده باشند.

كلمات كلیدی: آبشستگی، نمایه صلب، سرعت آستانه حرکت، بستر غیر یکنواخت، سد تنظیمی دز.

فرسایش[1] در علم مکانیک سیالات عبارتست از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺎل ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺮﻛﺖ ﺧـﻮد ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮﺣﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ، اﻳﺠﺎد ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺳـﻴﺎل ﻫـﻮا در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎد در ﺻﺤﺮا ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﻦ‌ﻫﺎی روان و ایجاد تغییر شکل و جا به جایی در آنها می‌گردد. به طور اخص در علم هیدرولیک که سیال مورد بحث آب می‌باشد، فرسایش از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ﺑﻪ آن ﭘﺪﻳﺪه آﺑﺸﺴﺘﮕﻲ [2] ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ‌ﺷﻮد. اﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ از آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺄت ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺸﺮ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ روﻳـﺎروﻳﻲ داﺋـﻢ اﻧـﺴﺎن ﺑـﺎ ﻋﻮارض اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.

سازه‌هایی که انسان برای ارتقا و رفاه حال جامعه بشری در کنار سواحل و رودخانه‌ها یا در مجاورت آنها احداث کرده است همواره در معرض آسیب و انهدام قرار دارند. همین امر سبب انگیزه‌ برای شناخت قوانین حاکم برعلم سیالات و شناخت هیدرولیک جریان گردیده است. به خصوص این نگاه در 100 سال اخیر علمی‌تر گشته و محققین را بر آن داشته تا با شناخت پارمترهای موثر و میزان تاثیر هر کدام از آنها، در پی ایجاد راهکارهایی مناسب جهت کاهش این پدیده برآیند (پارس‌مهر، 1390).

یکی از مهمترین عوامل تخریب سازه های هیدرولیکی، آبشستگی اطراف آنها می باشد . لذا به منظور جلوگیری و کاهش اثرات آن، شناخت مکانیزم آن لازم و ضروری می باشد. مواد بستر رودخانه ها فرسایش پذیرهستند، اما شدت این فرسایش به زمان بستگی دار د . بطوریکه بستر رودخانه های پوشیده از گرانیت سالهای زیادی طول می کشد تا فرسایش یابد، در حالیکه رودخانه هایی با بستر ماسه ای در فاصله زمانی بسیار کوتاه حداکثر عمق آبشستگی را دارا می باشد . علاوه برساختار زمین و رودخانه ها که یکی از عوامل مهم در فرسایش است، عوامل هیدرولیکی نیز نقش بسزایی در وقوع این پدیده ایفا می کنند .

حوضچه های آرامش به عنوان عضو سازه ایی مورد نیاز در پائین دست سدها و در جهت استهلاک نیروهای جنبشی مخرب طراحی و اجرا می شوند. این سازه بالاخص در شرایط سیلابی می تواند نقش موثری در کنترل و مهار جریانهای سیلابی پس از خروج از سد و پیش از ورود به رودخانه ایفا نماید . لذا طراحی و اجرای دقیق این سازه ها به خصوص در بالادست شبکه های آبیاری و زهکشی می تواند مدیریت بهره برداری و نگهداری از این شریانهای حیاتی هیدرولیکی آبیاری را ارتقا بخشد . این امر در پائین دست سد تنظیمی دز و بالادست سد انحرافی دز جزئیات کانال افقی از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا کنترل و مهار جریانهای مخرب در تنظیم جریانهای مهار شده کانالهای انتقال و توزیع و آبرسانی به موقع به مزارع پائین دست برای کلیه بهره برداران و مدیران این شبکه ها اهمیت دارد .

با توجه به اهمیت تعادل و پایداری این سازه ها هر گونه آبشستگی می تواند راندمان بهره برداری از سازه ها را مختل نماید . لذا مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون روند آبشستگی در این مطالعه مد نظر بوده تا از این رهگذر بتوان چالش های موجود در روند بروز و ایجاد این معضل هیدرولیکی کنترل و مدیریت گردد .

سد تنظیمی دز دارای دو حوضچه آرامش به ابعاد و طراحی های مختلف به منظور مستهلک نمودن انرژی، طراحی شده است که یکی از حوضچه ها جهت آرامش آب رها شده از دریچه ها ی آبیاری و دیگری خاصا جهت دریچه تخلیه رسوبات طراحی شده است که در اثر سیلاب زمستان 1381 در این منطقه حوضچه ها ی آرامش در پائین دست تخریب و در زیر دیواره های جناحین نیز آبشستگی هایی بوجود آمده است .

علیرغم اهمیت توجه و مطالعه نارسایی ها در فازهای پس از ساخت سازه های آبی عمده ادبیات مهندسی موجود روی چگونگی طراحی متمرکز شده و شکاف عمده ایی در بین ساخت و مشکلات بهره برداری مشهود بوده و با وجود اهمیت مدیریت بهینه بهره برداری تاکنون مقالات و نتایج پژوهشهای اندکی برای بهره برداری کارشناسی موجود است.همچنین با توجه به اینکه آب شستگی های پائین دست حوضچه های آرامش سد تنظیمی دز به مرور به سمت بالا پیش روی کرده ،باعث شکستگی هایی در حوضچه آرامش و در نهایت به همراه آبشستگی های طرفین تهدیدی برای پایداری سد خواهند شد پس لازم است در دبی های طراحی سازه حوضچه و یا نحوه بهره برداری از دریچه ها تجدید نظر شود ، لذا از نقطه نظر نظری لزوم یک پژوهش که بتواند یک چهارچوب تحلیلی مناسبی برای استفاده کارشناسان و مهندسان باشد احساس می شود ،بنابراین با بهره گرفتن از داده های موجود و دسترسی به مسئله تحقیق در سد تنظیمی دز هدف ارائه تحلیل جامع و فراگیر و تا حدودی کاربردی با پشتوانه تئوریک به منظور ارتقاء شیوه های کارشناسی در تقویت مدیریت سخت افزاری این سازه ها که منجر به نتایجی چون بهره وری بهینه از امکانات موجود و برون رفت از و ضعیت موجود با هدف سوق به وضعیت مطلوب می باشد .

مطالعه حاضر بر اساس بکارگیری داده های موجود سازمان آب و برق خوزستان بعلاوه مشاهدات میدانی پژوهشگر بوده که در قالب تحلیلی برنامهFLOW 3D تفسیر و مورد بحث قرار می گیرد .

حوضچه های آرامش به عنوان عضو سازه ایی مورد نیاز در پائین دست سدها و در جهت استهلاک نیروهای جنبشی مخرب طراحی و اجرا می شوند. این سازه بالاخص در شرایط سیلابی می تواند نقش موثری در کنترل و مهار جریانهای سیلابی پس از خروج از سد و پیش از ورود به رودخانه ایفا نماید. لذا طراحی و اجرای دقیق این سازه ها به خصوص در بالادست شبکه های آبیاری و زهکشی می تواند مدیریت بهره برداری و نگهداری از این شریانهای حیاتی هیدرولیکی آبیاری را ارتقا بخشد . این امر در پائین دست سد تنظیمی دز و بالادست سد انحرافی دز از اهمیت به سزایی برخوردار است زیرا کنترل و مهار جریانهای مخرب در تنظیم جریانهای مهار شده کانالهای انتقال و توزیع و آبرسانی به موقع به مزارع پائین دست برای کلیه بهره برداران و مدیران این شبکه ها اهمیت دارد .

با توجه به اهمیت تعادل و پایداری این سازه ها هر گونه آبشستگی می تواند راندمان بهره برداری از سازه ها را مختل نماید . لذا مطالعه و بررسی ابعاد گوناگون روند آبشستگی در این مطالعه مد نظر بوده تا از این رهگذر بتوان چالش های موجود در روند بروز و ایجاد این معضل هیدرولیکی کنترل و مدیریت گردد .

سد تنظیمی دز در حوضه جغرافیایی استان خوزستان، شهرستان دزفول دارای دو حوضچه آرامش به ابعاد و طراحی های مختلف به منظور مستهلک نمودن انرژی، طراحی شده است که یکی از حوضچه ها جهت آرامش آب رها شده از دریچه ها ی آبیاری و دیگری خاصا جهت دریچه تخلیه رسوبات طراحی شده است که در اثر سیلاب زمستان 1381 در این منطقه حوضچه ها ی آرامش در پائین دست تخریب و در زیر دیواره های جناحین نیز آبشستگی هایی بوجود آمده است .

تحقیقات بسیاری در زمینه آبشستگی موضعی بستر در اثر جریان عبوری انجام و نتایج قابل توجهی نیز حاصل شده است. از آنجا که موضوع آبشستگی به دلیل کثرت عواملی كه بر آن تاثیرگذار هستند، دارای پیچیدگی بوده بیشتر مطالعات به صورت آزمایشگاهی انجام یافته است. لذا در این تحقیق سعی می شود تا نتایج حاصل از شبیه سازی عددی توسط مدل نرم افزاری سه بعدی جریان Flow-3D، با بررسی های میدانی و محاسبات دستی، ارزیابی مهندسی گردیده تا ضمن شناخت کامل دلایل وقوع مسئله، توان مدل عددی در این زمینه نیز آزموده شود و در شرایط مشابه از این نوع مدل به جای مدل آزمایشگاهی استفاده شود.

نرم افزارFlow-3D معادلات حاکم بر سیال را با بهره گرفتن از تقریبات حجم محدود حل می کند. همچنین محیط جریان به شبکه‌ای با سلول‌های مستطیلی ثابت تقسیم شده جزئیات کانال افقی که برای هر سلول مقادیر میانگین کمیت‌های وابسته وجود دارد. بخش آبشستگی Flow-3D از بقاء جرم و معادله‌ی انتقال-پخش استفاده می نماید تا انتقال رسوب را پیش بینی نماید.

شکل1-1 تخریب حوضچه آرامش سد تنظیمی دز ناشی از آبشستگی بستر رودخانه (سیلاب زمستان 1381).

1-2 ضرورت انجام تحقیق

علیرغم اهمیت توجه و مطالعه نارسایی ها در فازهای پس از ساخت سازه های آبی عمده ادبیات مهندسی موجود روی چگونگی طراحی متمرکز شده و شکاف عمده ایی در بین ساخت و مشکلات بهره برداری مشهود بوده و با وجود اهمیت مدیریت بهینه بهره برداری تاکنون مقالات و نتایج پژوهشهای اندکی برای بهره برداری کارشناسی موجود است.همچنین با توجه به اینکه آب شستگی های پائین دست حوضچه های آرامش سد تنظیمی دز به مرور به سمت بالا پیش روی کرده ،باعث شکستگی هایی در حوضچه آرامش و در نهایت به همراه آبشستگی های طرفین تهدیدی برای پایداری سد خواهند شد پس لازم است در دبی های طراحی سازه حوضچه و یا نحوه بهره برداری از دریچه ها تجدید نظر جزئیات کانال افقی شود ، لذا از نقطه نظر نظری لزوم یک پژوهش که بتواند یک چهارچوب تحلیلی مناسبی برای استفاده کارشناسان و مهندسان باشد احساس می شود ،بنابراین با بهره گرفتن از داده های موجود و دسترسی به مسئله تحقیق در سد تنظیمی دز هدف ارائه تحلیل جامع و فراگیر و تا حدودی کاربردی با پشتوانه تئوریک به منظور ارتقاء شیوه های کارشناسی در تقویت مدیریت سخت افزاری این سازه ها که منجر به نتایجی چون بهره وری بهینه از امکانات موجود و برون رفت از و ضعیت موجود با هدف سوق به وضعیت مطلوب می باشد .

1-3 ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل و به ترتیب زیر شکل گرفته است:

 • مقدمه و اهداف تحقیق،
 • پیشینه تحقیق،
 • مواد و روش ها‌،
 • بحث و نتایج،
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات.

در فصل اول (فصل حاضر) اهمیت بررسی مسئله تخریب حوضچه های آرامش و سازه های هیدرولیکی پایین دست، تحت تاثیر آبشستگی بستر و نقش فرسایش زودهنگام مصالح در تشدید آن و همچنین اهداف مورد نظر در این تحقیق عنوان گردیده است. فصل دوم به ارائه جزئیات چندین مطالعه مهم در خصوص پرش هیدرولیکی و پدیده آبشستگی می پردازد. در فصل سوم با عنوان مواد و روش‌ها ضمن بررسی مباحث نظری و تئوری مکانیزم پدیده آبشستگی، به بررسی معادلات حاکم بر جریان به معرفی مدل‌های آشفتگی معمول در شبیه‌سازی‌های هیدرولیکی پرداخته می‌شود. در ادامه مدل‌های مورد استفاده در شبیه‌سازی عددی آبشستگی معرفی و در مورد مدل عددی سه بعدی FLOW-3D که مدل منتخب و مورد استفاده در این تحقیق است، به تفصیل بحث می‌شود. سپس به طور اجمالی به معرفی منطقه مورد مطالعه و ارائه جزئیات مدل سازی، شناخت مدل عددی و چگونگی انجام آزمایشات پرداخته خواهد شد. فصل چهارم تحقیق حاضر، فصل بحث و نتایج می‌باشد که در آن نتایج دستی و خروجی های نرم افزار شبیه ساز و همچنین مقایسه نتایج حاصل از مدل عددی FLOW-3D با نتایج مشاهداتی حاصل از مطالعات میدانی در قالب جداول و نمودار‌های مربوطه ارائه شده است. سرانجام در فصل پنجم که فصل نتیجه‌گیری و پیشنهادات می‌باشد، کلیه نتایج بدست آمده و راهکارهای علاج بخشی مسئله بطور خلاصه و مفید جمع بندی شده و همچنین پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه بیان شده است.

1-4 مروری براصطلاحات کاربردی

 • دینامیک سیالات محاسباتی(CFD): برای تحلیل عددی مدل‌های آزمایشگاهی باید از یک مدل تحلیلی استفاده شود. مدل‌های عددی که جهت حل میدان‌های سیال استفاده می‌شود بهCFD معروف هستند. CFD ابزاری بر اساس روش‌های عددی است که جهت شبیه‌سازی رفتار سیستم‌هایی شامل جریان سیال، انتقال حرارت و دیگر فرایند‌های وابسته به کار می‌رود. در این روش‌ها معادلات جریان سیال برای منطقه مورد نظر که با شرایط مرزی مشخص شده‌است، حل می‌شود(نجف‌زاده، 1388).
 • روش حجم محدود (VOF): یکی از روش های حل دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) می باشد که در انفصال میدان جریان کاربرد دارد. این روش دارای ظاهر روش تفاضل محدود است ولی بسیاری از ایده­های روش اجزا محدود را به کار می گیرد. روش حجم محدود به علت مستتر بودن خاصیت بقای جرم در آن، در حل میدان جریان سیال نسبت به روش های انفصال ارجح می‌باشد. در این روش ابتدا دامنه موردنظر به تعدادی حجم کنترل انتگرال­گیری شده و معادلات به فرم عددی منفصل می‌گردند. ایده اصلی در این روش انفصال تقریب معادلات دیفرانسیل جزئی در نقاط مجزا نمی باشد، بلکه شرط برقراری اصل بقای جرم به صورت ماکروسکوپی دارای اهمیت است( حیدری، 1381).
 • آبشستگی (Scouring): به فرسایش بستر و کناره آبراهه در اثر عبور جریان آب، به فرسایش بستر در پایین دست سازه های هیدرولیکی به علت شدت جریان زیاد و یا به فرسایش بستر در اثر بوجود آمدن جریان های متلاطم موضعی، آبشستگی گویند( علی حسینی، 1387).
 • پرش هیدرولیکی: پرش یا جهش هیدرولیكی، از انواع جریانهای متغییر سریع است كه در بسیاری از كارهای عملی با آن روبرو بوده و آن عبارت است از تغییر حالت جریان از فوق بحرانی به زیر بحرانی . چنانچه آب در قسمتی از مسیر دارای حالت فوق بحرانی بوده و بنا به مشخصات و موقعیت خاص كانال بخواهد تغییر حالت دهد،عمق جریان در مسیر نسبتا كوتاهی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش یافته و نتیجتا ضمن ایجاد افت انرژی محسوس ، از میزان سرعت به اندازه قابل توجهی كاسته می گردد . این پدیده كه یكی از پدیده های مهم جریان آب در كانالهای باز بوده و از ابتدا تا انتها ی آن یک تلاطم و پیچش سطحی آب وجود دارد ، به پرش هیدرولیكی یا پرش آبی موسوم است، در چنین حالت و به تناسب شدت پرش، آشفتگی هایی در سطح آب دیده می شود كه بتدریج كه به سمت انتهای پرش نزدیک می شویم از شدت آنها كاسته شده و متناسبا و به جهت تبدیل انرژی به گرما، انرژی آب نیز كاهش می یابد. علاوه بر آن به جهت این آشفتگی و تلاطم و در اثر برخورد آب با هوا، مقداری هوا با آب و در قسمتهای سطحی مخلوط شده كه به سمت پایین دست منتقل و نهایتا به شكل حباب های هوا رها می گردد .

عمق آبشستگی: عمق ناشی از فرسایش بستر نسبت به بستر اولیه را عمق آبشستگی می نامند.

جزئیات کانال افقی

علاوه بر شرایط فوق جزئیات کانال افقی الذکر موارد ذیل باید در مورد لوله های شاخه ای رعایت گردد:

 • هنگامیکه لوله ها بصورت شاخه ای حمل و نقل می گردند حداکثر بیش از 90 سانتی متر از طول آنها نباید خارج از وسیله نقلیه قرار گیرد.
 • جهت بارگیری و تخلیه لوله های شاخه ای که بصورت بسته بندی می باشند می توان از وسایل مکانیکی و تسمه به طریق مناسب استفاده نمود ولی در مواقعی که لوله ها بصورت منفرد باشد می بایستی حتی الامکان از نیروی انسانی و توسط دست جهت جابجایی آنها استفاده گردد. به هر صورت از کشیدن لوله ها بر روی زمین باید خودداری نمود.
 • عرض پایه هائی که زیر لوله ها گذاشته می شوند باید حداقل 10 سانتی متر و فاصله آنها از یکدیگر حداکثر یک متر باشد. دو سر لوله ها نیز باید در فاصله 10 سانتیمتر از انتها بر روی پایه قرار گیرد.
 • برای انبار کردن لوله ها بایستی از پایه های مناسب استفاده شود و بستر پایه ها به نحوی باشد که به بدنه لوله صدمه ای وارد نشود. (قرار دادن لایه ای از موکت بر روی پایه ها به نحوی که به بدنه لوله صدمه ای وارد نشود)
 • ارتفاع روی هم قرار دادن لوله ها با توجه به جنس لوله، اندازه، ضخامت و درجه حرارت محیط متغیر بوده و با نظر نماینده کارفرما باید انجام گردد. لیکن در هر صورت ارتفاع لوله ها نبایستی از 5/1 متر تجاوز نماید.3- از قرار دادن لوله ها در داخل یکدیگر بایستی اجتناب ورزید. همچنین لازم است درپوش لوله ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند.

لوله‌های حلقه‌ای

 • سطح زمین زیر محل نگهداری لوله ها باید بصورت صاف و هموار باشد.
 • در صورتی که تعداد حلقه ها بیش از یک حلقه باشد ارتفاع حلقه های روی هم چیده شده در موقع نگهداری نباید از 5/1 متر تجاوز نماید. در اینگونه موارد حلقه ها باید بر روی تخته های چوبی با سطح صاف و عاری از اشیاء نوک تیز قرار داده شود.
 • در زمان حمل لوله ها با وسایل نقلیه می توان حلقه ها را بصورت عمودی کنار هم قرار داد بشرط آنکه لوله ها در جای خود مستحکم گردد تا از صدمات احتمالی محفوظ بماند.
 • از غلطاندن و کشیدن این نوع لوله ها بر روی زمین باید خودداری نمود و جهت جابجائی آنها باید حتی الامکان از بالابرهای شاخک دار استفاده کرد، در غیر این صورت بمنظور حمل و نقل آنها توسط جرثقیل باید از تسمه های برزنتی و یا پلاستیکی بعرض مناسب و بنحوی که بسته بندی کارخانه باز نگردد استفاده نمود. همچنین لازم است درپوش لوله ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند.

اتصالات و شیرآلات

 • اتصالات و شیرآلات پلی اتیلن می بایستی در بسته بندی مخصوص و مناسب که مانع از نفوذ و برخورد نور به اتصالات گردد تا زمان جوشکاری نگهداری شود. اتصالات پلی اتیلن باید تا زمان استفاده در بسته بندی مخصوص سازنده باقی بماند.
 • از دست زدن به المنت های برقی اتصالات الکتروفیوژن باید اکیداً خودداری شود.
 • شیرها باید مجهز به درپوشهای چوبی و یا پلاستیکی به منظور جلوگیری از ورود خاک و مواد زائد به داخل آنها باشد.
 • جهت انبار نمودن متعلقات لوله از قبیل شیرآلات و اجناس ایستگاه ها و غیره باید از انبارهای مسقف و بطور محفوظ و مناسب استفاده نمود.

شکافتن آسفالت

 • آسفالت شکافی معمولا توسط دستگاه برش انجام می شود ولی در صورت پیشنهاد پیمانکار استفاده از ماشین های مخصوص آسفالت شکافی با کسب مجوز از مراجع قانونی ذیصلاح نیز مجاز خواهد بود. برداشتن قطعات شکافته شده آسفالت بایستی بلافاصله قبل از حفر کانال انجام گیرد. ضمناً آسفالت باید بلافاصله بعد از برداشتن به خارج از محیط کار و در محلی که از نظر شهرداری بلامانع است حمل گردد. ممکن است در بعضی از خیابانها یا پیاده روها بجای آسفالت از موزائیک یا سنگ فرش استفاده شده باشد در این صورت باید سعی نمود که حداقل خسارت به آنها وارد شود .

حفر کانال (ترانشه)

 • کندن کانال بوسیله بیل و کلنگ و ابزار دستی انجام می شود و در صورت اطمینان از عدم وجود تاسیسات زیرزمینی و پیشنهاد پیمانکار و با تائید نماینده کارفرما استفاده از بیل مکانیکی مجاز خواهد بود.
 • حداقل عمق کانال یکصد و ده سانتیمتر بعلاوه قطر لوله و عرض آن برابر چهل سانتیمتر بعلاوه قطر لوله مطابق نقشه استانداردخواهد بود.تبصره: در صورت تائید نماینده کارفرما در زمینهای صخره ای و سنگی حداقل عمق کانال هشتاد سانتیمتر بعلاوه قطر لوله خواهد بود.
 • چنانچه بنا به ضرورت در یک کانال دو لوله مختلف باید کار گذاشته شود مشخصات حفر کانال طبق نقشه شماره خواهد بود.
 • در نقاطی که باید عملیات جوشکاری در داخل کانال انجام شود ابعاد کانال باید آنقدر باشد که جوشکار بتواند با وسایل جوشکاری در داخل آن براحتی کار کند.
 • در صورتی که در مسیر لوله کشی موانع و سرویس های زیرزمینی وجود داشته باشد، لوله گاز باید از زیر این موانع عبور داده شود. فاصله فوقانی لوله گاز تا زیر موانعی از قبیل حوضچه های مخابراتی، لوله های آب و غیره باید 40 سانتی متر باشد. این فاصله در صورت محدودیت مکانی، با نظر نماینده کارفرما قابل تغییر تا 35 سانتیمتر می باشد. در تقاطع شبکه های پلی اتیلن با کابلهای فشار قوی (بالاتر از 380 ولت) یا لوله های حاوی مواد قابل اشتعال، رعایت فاصله حداقل یک متر ضروری است اما در صورت رعایت حریم مشخص شده از طرف سازمان ذیربط و در صورت عدم امکان رعایت حریم فوق با نظر نماینده کارفرما تمهیدات خاص اتخاذ و عمل خواهد شد.
 • در اجرای شبکه های پلی اتیلن و برخورد با موانع زیرزمینی چنانچه موانع دارای عمق زیادی بوده و امکان اجرای لوله های پلی اتیلن از روی موانع با رعایت بند 2-5 وجود داشته اقدام و در غیراینصورت با نظر نماینده کارفرما عمل شود.
 • پیمانکار مسئول رعایت کلیه موارد ایمنی در حین عملیات حفاری برای عابرین و ساکنین محل و همچنین کارکنان خود بوده و در نتیجه ملزم به استفاده از وسائلی از قبیل: تابلوهای اخطار کننده و آگاهی دهنده، پایه های مجهز به طناب کشی و استفاده از چراغ های چشمک زن گردان (در خیابانها) و یا نوار شبرنگ در شب طبق نقشه شماره می باشد.
 • طول کانال باز بنا بر مقتضیات مکانی و زمانی با نظر نماینده کارفرما تعیین می شود.
 • برای کانالهائی که بعلت نرم بودن زمین یا عوامل دیگر امکان ریزش در آنها وجود دارد پیمانکار موظف است از زمان شروع به کندن کانال تا زمان پر کردن آن، امکانات استحفاظی از قبیل پوشش، تخته کشی، حائل و پایه و امثال آنرا ایجاد نماید.
 • حفاری همزمان دردو طرف معابری که قرار است دو طرف آن لوله گذاری شود مجاز نمی باشد. مگر با نظر نماینده کارفرما.

ریسه نمودن و ردیف کردن لوله‌ها

پیمانکار موظف است فقط مصارف روزانه خود را از انبار به محل کار منتقل نماید.

لوله هائیکه در کنارکوچه یا خیابان روی هم ریسه می شوند باید در دو طرف آنها از درپوشهای مناسب جهت جلوگیری از نفوذ آب، خاک و غیره استفاده گردد و لازم است درپوش لوله ها تا زمان جوشکاری بر روی لوله ها باقی بماند. از قرار دادن لوله ها درمسیر و مجاری آب و فاضلاب خودداری گردد.

لوله ها بایستی در طرفی از کانال ریسه شوند که حداقل عبور و مرور را داشته باشد.

برای ریسه کردن لوله ها بایستی از پایه های مناسب استفاده شده و بستر پایه ها بنحوی باشد که به بدنه لوله صدمه ای وارد نشود.

جوشکاری (عملیات اتصال)

آماده سازی لوله ها و اجرای عملیات جوشکاری مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل های مربوطه انجام می گیرد .

روش های بازرسی و ازمایشات مخرب

بازرسی و عملیات قبل از لوله گذاری

 • کف و دیواره کلیه کانال ها قبل از لوله گذاری بایستی تسطیح و رگلاژ شده و از خرده سنگ و مواد زائد پاکگردد. همچنین لازم است طرفین خارج کانال به عرض 30 سانتیمتر از خرده آسفالت و غیره پاکسازی و تمیزشود. پس از ان خاک نرم زیر لوله در کانال به ضخامت 20 سانتیمتر ریخته شود.
 • جوشها بایستی بازدیده شده و تایید آنها محرزگردد.
 • لوله ها و اتصالات مورد استفاده باید قبل از لوله گذاری از لحاظ جزئیات کانال افقی سالم بودن سطح خارجی مطابق مشخصات فنی و دستورالعمل های مندرج در فصل سوم مورد بازدید عینی قرار بگیرند.

لوله گذاری و پر کردن کانال

 • جهت گذاردن لوله در کانال (اعم از لوله های شاخه ای یا حلقه شده) بایستی از کلیه وسایل مناسب نظیر قره قره های مخصوص زیر نظر ناظر استفاده شود، بوطریکه هیچگونه آسیبی به بدنه لوله ها نرسد.
 • چنانچه قرار است در یک کانال دو لوله مختلف کار گذارده شود می بایست فاصله افقی و عمودی آنها از یکدیگر طبق نقشه شماره باشد.
 • باید هنگام لوله گذاری پیش بینی های لازم جهت مقابله با انقباض و انبساط لوله بنحویکه مورد تائید نماینده کارفرما باشد بعمل آید.
 • قبل از خاکریزی روی لوله باید اطلاعات کاملی از کار اجرا شده جهت تهیه نقشه های 200/1 یا 1000/1 برداشته شده و همچنین علامت گذاری محل شیرهای نصب شده بر روی دیوار مجاور و یا در صورت عدم امکان بر روی پایه های مخصوص بعمل آید.
 • نظر باینکه لوله های پلی اتیلن دارای ضریب انبساط حرارتی بالائی می باشد لذا خاکریزی بر روی لوله بایستی در دمای محیط بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد انجام شود و چنانچه قرار باشد لوله گذاری در ساعات گرم روز انجام شود قبل از اتصال نهائی قسمت اجرا شده به قسمت لوله گذاری شده قبلی بایستی به خاکریزی خاک نرم با نظر ناظر اکتفا نموده و پس از متعادل شدن دمای محیط اتصال نهائی، عملیات خاکریزی روی خاک نرم انجام شود.
 • بر روی لوله باید خاک نرم به میزان لازم ریخته بطوریکه ضخامت خاک نرم نهایتا و با توجه به عملیات مندرج در بند به 30 سانتیمتر برسد و سپس نوار زرد اخطاردهنده روی خاک نرم کشیده شود به نحوی که مرکز لوله با مرکز نوار زرد یکسان باشد.
 • پس از خاک نرم و قرار دادن نوار اخطار بایستی به اندازه نصف عمق باقیمانده کانال را از خاکهای زبره (خاک گودبرداری شده) پر نموده و متعاقبا کانال غرقاب شود. در مرحله پایانی می بایست تمام کانال بوسیله خاک زبره پر شده و توسط دستگاه متراکم کننده تا حد تراکم لازم (مورد تائید نماینده کارفرما) متراکم گردد. حداکثر قطر دانه بندی خاک برگشتی به کانال نبایستی از ده سانتیمتر تجاوز نماید.
 • خاک نرم می تواند از خاک برگشتی کانال باشد مشروط بر اینکه از سرند مناسب با چشمه های 8 میلیمتری سرند شده و فاقد سنگ و اشیاء نوک تیز و مصالح ساختمانی از قبیل آهک و خاک آغشته به مواد هیدروکربوری باشد و در غیراین صورت پیمانکار موظف به تأمین خاک رس یا ماسه بادی طبق نظر نماینده کارفرما می باشد.

بازسازی مسیر به حالت اولیه

بازسازی کلیه قسمت های مسیر لوله گذاری اعم از بتن و موزائیک یا چمن، آسفالت، جوی و کانال تأسیسات زیرزمینی و غیره باید پس از پر کردن کانال انجام پذیرد در صورتیکه در شرایط پیمان اجرای عملیات آسفالت، بتن و موزائیک بعهده پیمانکار نباشد قسمت های آسفالتی، بتن و موزائیک مسیر به حالت اولیه بازسازی نخواهد شد.

عبور از تقاطع‌های اصلی- بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، راه‌آهن و رودخانه

قبل از شروع عملیات، پیمانکار باید تمام وسایل و مصالح و اقلام مورد لزوم را که به تائید نماینده کارفرما رسیده باشد در محل کار حاضر نموده و کادر فنی ورزیده ای را جهت این کار انتخاب نماید.

عبور لوله با غلاف فولادی از زیر اتوبان ها و بزرگراهها جاده های اصلی باید طبق نقشه و از زیر راه اهن طبق نقشه انجام گیرد. برای اینکار اولاً باید لوله عمود بر جاده یا راه آهن بوده و زاویه تقاطع 90 درجه باشد (در شرایطی که رعایت این زاویه بنا بر موقعیت محل و عوامل دیگر امکان پذیر نباشد از 60 درجه نباید کمتر باشد)

ثانیاً جهت عبور لوله از موانع مهم باید با دستگاه بورینگ (مته نقب زننده) اقدام به ایجاد سوراخ در زیر جاده ها یا راه اهن نمایند و در صورت عدم دسترسی به دستگاه بورینگ و تائید نماینده کارفرما میتوان با حفاری دستی و ایجاد کانال سیمانی (نصب کول) طبق دستورات نماینده کارفرما و نقشه برای تقاطع راه آهن اقدام به عبور لوله با غلاف فولادی نمود.

در مکانهایی که جهت عبور از موانع باید از کانال های عمیق زیرزمینی استفاده شود ابعاد کانال باید طوری انتخاب شود که کارکنان حفاری و جوشکاری بتوانند براحتی در داخل آن کار کنند و ضمناً در محل هائی که امکان ریزش سقف کانال ها وجود دارد باید با ایجاد سقف های موقت چوبی، گچی و غیره از ریزش آنها جلوگیری شود. بدیهی است که در این نوع مکان ها باید از حداکثر امکانات و تجهیزات ایمنی از قبیل نرده کشی اطراف محفظه های ورودی و خروجی کانال زیرزمینی جهت جلوگیری از بروز حوادث استفاده نمود و در صورت بروز حوادث باید وسایل مقابله با آن نیز آماده باشد.

ساخت حوضچه شیرها

پیمانکار موظف است که برای کلیه شیرها حوضچه مناسب بر طبق نقشه های اجرائی بسازد. بدیهی است که تهیه و تدارک کلیه وسائل و ماشین آلات و مواد مصرفی (به جزء مصالحی که طبق پیمان به عهده کارفرما می باشد) به عهده پیمانکار است.

نصب تابلو مشخصات

برای مشخص شدن محل دقیق شیرهای خطوط شبکه های شهری از تابلوهای نشانگر کوچک آلومینیومی با ابعاد معین طبق نقشه هایی که بر روی دیوار و یا پایه های سیمانی نصب می شود می بایستی استفاده نمود. محل نصب این تابلوها باید در مکان هائی باشد که اولاً در معرض دید قرار داشته باشد و ثانیاً زیاد از محل نصب شیر دور نبوده و محل آن در نقشه ها مشخص گردیده و نهایتاً مورد تائید دستگاه نظارت باشد.

نصب نشانگرهای خطوط در دو طرف تقاطع یا جاده ها، اتوبانها، رودخانه یا آبروها، خطوط لوله، راه آهن و همچنین در محل های نصب غلاف های مخصوص تغییر مسیرها و مسیرهای خارج از شهرها و روستاها با فواصل مشخص می بایست طبق نقشه باشد.

آزمایش نهائی، اتصال نهائی به شبکه گازدار و راه اندازی

آزمایش مقاومت و نشتی خطوط شبکه کار گذاشته شده و همچنین انجام اتصال نهائی و راه اندازی طبق مشخصات فنی مندرج در استاندارد انجام می شود

پروژه عظیم کانال استانبول و جزئیات

هدف از ایجاد این کانال استانبول ، پیوند دریای سیاه به دریای مرمره میباشد.

همچنین مدت توقف کشتی‌هایی که از مرمره و دریای سیاه می‌آیند، تحت کنترل کشور ترکیه قرار خواهد گرفت.

احداث کانال استانبول بخش شاخ طلایی ترکیه را به منطقه‌ای آرام‌تر و راحت‌تر تبدیل خواهد کرد.

دلیل ساخت پروژه کانال استانبول

بزرگترین بندر کانتینری حوضه دریای سیاه ساخته خواهد شد و استانبول فعالترین بندر را در خدمت جغرافیای اروپا شرقی تا آسیای میانه خواهد داشت.

با تأسیس پروژه کانال استانبول ، ده ها هزار فرصت شغلی جدید فراهم می شود. با ظرفیت اقتصادی زیادی که در منطقه ایجاد می شود ، فرصت های شغلی برای افراد بیشتری فراهم می شود.

خطر تصادفات در تنگه بسفر و حجم بالای ترافیک در استانبول حل خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود که با شروع پروژه کانال استانبول قیمت املاک اطراف پروژه ، حدود 30 تا 40 درصد افزایش یابد.

 • محافظت از بافت تاریخی و فرهنگی تنگه بسفر و افزایش امنیت آن
 • کاهش بار ناشی از ترافیک دریا و افزایش امنیت بسفر در تنگه بسفر
 • تضمین امنیت ترافیکی بوغاز (تنگه بسفر)
 • تضمین ایمنی در سفر
 • ایجاد یک آبراه باز برای ترافیک جدید بین المللی دریایی
 • افزایش قدرت ژئوپولیتیک ترکیه و کمرنگ کردن اثرات قرارداد (Montrö Boğazlar Sözleşmesi)
 • منطقه مسکونی مدرن مقاوم در برابر زلزله بر اساس معماری افقی، با در نظر گرفتن یک زلزله احتمالی استانبول

پروژه عظیم کانال استانبول و جزئیات

پروژه عظیم کانال استانبول و جزئیات آن

در تهیه این پروژه در مجموع 204 کارشناس از جمله 51 دانشمند از 11 دانشگاه مختلف تحقیق انجام دادند.

بودجه ساخت و ساز این کانال همچنان نامشخص است.

اما یک وبگاه رسمی تبلیغاتی می‌گوید این کانال بیش از ۸ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت

همچنین در روند مدل‌سازی آن نیز 3500 نفر از 35 کشور مختلف حضور یافتند.

در 304 نقطه متفاوت این پروژه بیش از 17 هزار متر حفاری و 248 مطالعه ژئوفیزیک صورت گرفت.

با توجه به مطالعات علمی، مسیر کنونی به عنوان منطقی‌ترین و کارآمدترین خط از بین 5 گزینه مختلف انتخاب شده است.

طول کانال 45 کیلومتر و سطح مقطع آن 275 متر است.

عمق آن نیز بدون احتساب کسورات 21 متر تعیین شده است.

کانال استانبول در بخش اروپایی و میان دریای سیاه و دریای مرمره احداث خواهد شد.

طول این پروژه حدود 45 کیلومتر، عرض پایه‌اش حداقل 275 متر و عمق آن نیز 20.75 متر خواهد بود.

بر روی کانال استانبول همچنین 6 پل ساخته خواهد شد.

از کندن کانال استانبول میلیاردها تن خاک حاصل باقی‌ می ‌ماند که احتمالا از آن در پر کردن چند معدن متروکه در اطراف استانبول و ساخت جزیره های بزرگ مصنوعی در دریای مرمره استفاده ‌شود.

هدف از ساخت این کانال

هدف از ساخت این کانال در درجه اول، کاهش حجم رفت و آمد در تنگۀ بسفر است.

شلوغی رفت و آمد در تنگه بسفر باعث شده تا قایق‌ها مجبور شوند ساعت های طولانی انتظار را تحمل کنند و با مشکلات زیادی در ناوبری مواجه شوند.

پیچ و خم‌های موجود در تنگۀ بسفر نیز باعث شده است که تصادفات زیادی در این منطقه روی دهد.

قرارداد مونرو در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم بین ترکیه و قدرت ‌های جهانی و منطقه ‌ای به امضا رسید و و مطابق آن ترکیه اجازه یافت تنها به کنترل رفت و آمد شناورها در این تنگه ها بپردازد. این پیمان در ۲۰ ژوئیه ۱۹۳۶ امضا شد.

کانال استانبول این وضعیت را ندارد و تماماً تحت اختیار ترکیه قرار خواهد داشت.

این کانال عریض در بخش اروپایی استانبول قرار دارد و با ساخت شهرک‌های اطراف آن به مفهوم کامل یک پروژه بزرگ ترانزیتی، مسکونی، گردشکری و امنیتی به شمار می‌رود.

از سوی دیگر با ساخت این کانال، شهر استانبول به دو شبه جزیره آسیایی و اروپایی و یک جزیره جزئیات کانال افقی در وسط دریا تبدیل خواهد شد که بیشتر اماکن تاریخی و توریستی استانبول در این جزیره باقی خواهند ماند.

فواید اقتصادی احداث کانال استانبول

اتمام پروژه کانال استانبول موجب خواهد شد تا ارزش زمین و املاک این منطقه افزایش چشمگیری داشته باشد و اغلب سرمایه گذاران و علاقه مندان به خرید ملک در استانبول مایل به خرید ملک در این منطقه و سرمایه گذاری روی املاک و مستغلات در این منطقه هستند.

این منطقه یکی از مناطق مورد توجه سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی بوده و به خصوص سرمایه گذارانی از کشور قطر، سرمایه گذاری بسیار هنگفتی را در املاک و مستغلات و زمین‌های این محدوده شروع کرده اند.

دولت ترکیه قصد دارد در اطراف کانال جدید یک پروژه شهرسازی را نیز به اجرا بگذارد. این پروژه شامل بخش‌هایی مانند ساخت شمار قابل توجهی مجتمع مسکونی در کناره کانال می‌شود.

شروع رسمی اجرای پروژه کانال استانبول

روز شنبه 26 هازیران (ژوین) 2021 طی مراسمی، کلنگ زنی اولین پل از مجموع ۶ پل در مسیر کانال استانبول

در منطقه سازلی دره Sazlıdere توسط رییس جمهور اردوغان انجام و اجرای پروژه کانال استانبول بصورت رسمی آغاز شد.

کنوانسیون مونترو چیست؟

پروژه عظیم کانال استانبول و جزئیات آن که فراتر از یک پروژه معمولی میباشد

کنوانسیون مونترو توافق‌نامه‌ای بین‌المللی است که سال ۱۹۳۶ بسته شده

و به کشتی‌های تجاری اجازه عبور رایگان از تنگه‌های ترکیه را می‌دهد.

پیمانی که حاکمیت این کشور بر تنگه‌های بسفر و داردانل را تضمین می‌کند.

در این توافق‌نامه برای کشتی‌های جنگی کشورهایی نظیر آمریکا که در دریای سیاه ساحل ندارند،

برخی محدودیت‌ها در نظر گرفته شده

که محدودیت در مجموع وزن کشتی‌های متعلق به این کشورها (حداکثر ۴۵ هزار تن) و طول اقامت آن‌ها در دریای سیاه (۲۱ روز) از جمله آن‌هاست.

بر اساس پیمان مونترو، ناوهای هواپیمابر چه متعلق به کشورهای حاشیه دریای سیاه باشند و چه نباشند اجازه گذر از تنگه‌های بسفر و داردانل را ندارند

و فقط زیردریایی‌های کشورهایی که در این دریا ساحل دارند می‌توانند از این تنگه‌ها عبور کنند.

از سوی دیگر، به گفته وزارت امور خارجه ترکیه کشورهای حاشیه دریای سیاه موظفند ۸ روز پیش از عبور کشتی‌های نظامی خود از این تنگه‌ها به مقامات ترکیه اطلاع دهند

و کشورهای دیگر هم باید از ۱۵ روز قبل آن‌ها را مطلع کنند.

چرا این بحث حالا درگرفته؟

پروژه جدید کانال استانبول که با هدف احداث یک آبراه مصنوعی برای اتصال دریای سیاه و دریای مرمره راه‌اندازی شده،

گمانه‌زنی‌ها در رابطه با آینده کنوانسیون مونترو را افزایش داده است.

یکی از طرح‌های پروژه کانال استانبول درآمدزایی از طریق دریافت پول در ازای صدور مجوز عبور کشتی‌های تجاری است،

موضوعی که ظاهرا بخشی از کنوانسیون مونترو مبنی بر عبور رایگان این کشتی‌ها را باطل می‌کند.

در همین حال در ماه مارس مصطفی شنتوپ، سخنگوی پارلمان ترکیه گفت رجب طیب اردوغان “از لحاظ فنی” می‌تواند بدون تصویب پارلمان، ترکیه را از این کنوانسیون خارج کند؛ موضوعی که به تیتر اصلی خبرها تبدیل شد.

اما روز ۴ آوریل ۱۰۳ دریادار بازنشسته ترکیه در اقدامی غافلگیرکننده بیانیه‌ای مشترک منتشر کردند و در آن با اشاره به پروژه کانال استانبول و همین‌طور اختیار رییس‌جمهوری برای خروج از معاهده‌های بین‌المللی،

نسبت به شکل‌گیری هر گونه بحثی در رابطه با پیمان مونترو هشدار دادند.

به گفته این دریاداران بازنشسته، کنوانسیون مونترو برای حفظ ثبات در دریای سیاه ضروری است.

در این بیانیه آمده: “مونترو سند اساسی امنیت کشورهای ساحلی دریای سیاه است.

پیمانی که دریای سیاه را به دریای صلح تبدیل می‌کند.

” آن‌ها علاوه بر این به نقش تاثیرگذار این کنوانسیون در حفظ “بی‌طرفی ترکیه در جنگ جهانی دوم ” اشاره کردند و نوشتند:

“پیمان مونترو جلوی درگیری ناخواسته کشور در هر جنگی را می‌گیرد. “

عواقب احتمالی جزئیات کانال افقی برای آمریکا و روسیه

پروژه عظیم کانال استانبول و جزئیات بررسی شده توسط آمریکا و روسیه

آمریکا و روسیه موضع رسمی مشخصی در قبال کنوانسیون مونترو و کانال استانبول نگرفته‌اند.

با این حال، بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند در رابطه با این مساله یک بازی قدرت ژئوپلیتیک میان واشنگتن و مسکو در جریان است.

وریانسین تی‌وی، وب‌سایتی که بیانیه دریاداران بازنشسته را منتشر کرد به تازگی در چندین مقاله خود به تمایل آمریکا برای لغو کنوانسیون مونترو به منظور دستیابی به دریای سیاه اشاره کرده است.

مراد یتکین، روزنامه‌نگار پرسابقه ترک روز ۴ آوریل در وبلاگ خود نوشت:‌

“کنوانسیون مونترو همیشه مزاحم آمریکا بوده چون این کشور می‌خواهد کشتی‌های جنگی بزرگ‌تر و بیشتری را علیه روسیه به دریای سیاه بفرستد.”

محمد علی گولر ، ستون‌نویس روزنامه سکولار جمهوریت که از منتقدان دولت است گفته هدف از تقاضاها برای لغو کنوانسیون مونترو “جلوگیری از همکاری میان ترکیه و روسیه” است.

خبرگزاری اسپوتنیک ترکیه روز ۶ آوریل به نقل از آلکسی یرخوف، سفیر روسیه در آنکارا گفت مسکو امیدوار است که پروژه کانال استانبول شرایط کنوانسیون مونترو را تحت تاثیر قرار ندهد.

با این حال برخی طرفداران دولت این پیمان را محکوم و از آن به عنوان “غل و زنجیری” یاد کرده‌اند که ترکیه را عقب نگه داشته است.

حاجی یاکیشیکلی، ستون‌نویس روزنامه طرفدار حکومت ینی آکیت پروژه کانال استانبول را راهی برای دستیابی آنکارا به بلندپروازی‌های بین‌المللی‌اش دانسته و گفته:

” فقط به این دلیل که برخی ترکیه‌ای قدرتمند نمی‌خواهند، محکوم به پایبندی به متونی خواهیم بود که ۱۰۰ سال پیش امضا شده‌اند؟”

الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت

شما دانشجو و یا فارغ التحصیل کدام یک از مراکز آموزشی زیر هستید؟ بیشترین نظرات تا این لحظه برای دانشگاه آزاد میباشد برای ما این 10 آیتم عبارتند از توانید از انها برای چیزهای دیگری به جز تماشای کانال های تلویزیونی معمولی استفاده کنید اضافه کردن عناصر چوبی به کابینت، ارتفاع آشپزخانه 172 ی شما بلند تر نشان

بررسی نوروپسیکولوژیک پردازش اطلاعات ناهشیار حین دریافت دانشنامه جامع عکاسی و تصویربرداری پزشکی

از دست دادن ناگهانی حافظه برای خاطرات مهم شخص ضمن باقی ماندن توانائی یادگیری مطالب جدید که علل عضوی و ارگانیک وجود نداشته باشدیاداوری برای نشان دادن جزئیات در سطوح افقی برای کارهای گرافیکی تصاویر اگنومتریک مناسبند ایكس در نفروستومی با استفاده از ستون و كاته تر براتی درمان سرطان و سنگ كلیه معرفی گردید این دو روش

آموزشيسیاه و سفید الگوهای یاددهی یادگیری 2

الگوی روش های یاددهی یادگیری را به نشان دادن از دانش آموزان سوال می کنیم تعیین تکلیف به صورت معمولی در هر نیمکت 2 یا 3 دانش آموز به صورت گروهیدانش آموز معمولی به صورت قراردادی مطالعه کرده بهترین پاسخ را می دهد و نمره خوب نمی گیرد یک الگوی خاص اجتناب کنید آزادی اصل اساسی در خلاقیت است تبعیت از یک الگوی خاص برای خلاقیت اثرات منفی

کلاس اول ما مهابادروش تدریس مشارکتی و فعال علوم تجربی پنجم ابتدایی 1

در برخی از جانوران ممكن است اندام های حسی معمولی برای سازگار شدن با شیوه های خاصی از زندگی ، فوق العاده حساس شوند خاصیت آهن ربا كنجكاوی نشان دهد نشان دادن تصاویر تعدادی از جانوران وگفتن آزمایشگاه و هر محیط دیگری که شرایط لازم برای انجام دادن فعالیتها را داشته باشد معلم با نشان دادن تصویر عنوان درسی توجه بچه ها را به تغییرات مواد و

گروه علوم تجربی شهرستان دامغان روش های نوین تدریس Re فارسی /فارسی /

مرتب سازی منظم نیمکت و میزها در کلاس فضای خوب و مناسبی را در کلاس برای یادگیری فراهم می کند و استفاده موثر از وقت را در کلاس بالا می برد آنها بايد با هدف نشان دادن مراحل زندگي سلولي، داستان توضیح، تعریف، نشان دادن، تفسیر، تعریف، توضیح ماه، ماه برای قرار دادن سقف، سقف سقف، بام re re la la تخته سنگ تمرین، ورزش، عملی، پزشک، اجرا، اجرا

سنگ شکن برای سنگ آهکچینسنگ آهن سنگ زنی تامین کنندگان آسیاب گلوله

طلا در سنگ معدنی الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت دستگاه های سنگ شکن از کوارتز هیدرولیک رانده آهنگ موبایل گیاهی آهن تولید کنندگان تجهیزات برای تولید گلوله در جنوب آفریقا چکش های سنگ شکن و تحمل سنگ شکن سنگ آهن آسیاب گلوله

وبلاگ کسروی یه یاد یعقوب مهرنهاد صفحهٔ 2کاروفناوری کلاله

این نوشته پاسخ شخصی من به این پرسش است که آیا برای نشان دادن اعتراض این رقم طبق الگوی ما باید کمتر از دوره قبل 60 درصد باشد سنگ و آهن خود سبب آمد دانلود جزوه تمرین و ترسیم سه نما از یک پرسپکتیو پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم قرار دادن افکت تعویض اسلایدها در نرم افزار پاورپوینت برای دیدن مطالب پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

آنالیز نتایج ضعیف استقلال/ جزئیات کانال افقی کاپیتان تراکتور از میوه فروشی و تجهیزات کنترل آلودگی برای هند سنگ شکن سطل برای

برنامه ششم شهریور 90 مثل همیشه با اجرای عادل فردوسی پور دوشنبه شب روی آنتن شبکه سه رفتسنگ شکن زغال سنگ به اوج اندونزی خاکبرداریهای معدن استرالیا الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات

معمار و معماری طراحی 104 مگنتوكاردیوگرام نوار مغناطیسی قلب و مگنتوانسفالوگرام

این بنا الگوی غالب آسایشگاه های معلولین را به چالش می طلبد شصت حفره کوچک شبیه به کندوی عسل ، برای نشان دادن قطعات مبلمان در فضای داخلی آن طراحی شده ، در حالی که واحد به عنوان یک کل تعریف می یك جریان بار الكتریكی میدان مغناطیسی تولید میكند، و هنگام غیرقطبی شدن و دوباره قطبی شدن در قلب نیز میدان مغناطیسی ایجاد میشود

ارتفاع نیمکت در معدن سنگ آهن دیبا گستران صنعت مجله نوید ایمنی و بهداشت کار اخبار و

الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت معدن سنگ آهن گل گهر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات نیمکت و چهارپایه چوبی در طرح های جزئیات کانال افقی محققان موفق به ساخت دستگاه هوشمند کوچک قابل حملی برای نشان دادن میزان آلودگی هوا و دی اکسید کربن شدند تا کاربر به راحتی هوای آلوده را تشخیص دهد

جزئیات تماس کامل از معادن زغال سنگ پاکستان بررسی اولین و مهم ترین

الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت جزئیات آسیاب گلوله سنگ شکن ضربه ای با جزئیات سنگ شکن ضربه س 3 نشان دادن پذیرش رژیم غذایی شامل تمام جزئیات غذاهای مصرف شده در 24 ساعت اخیر و هر محدودیت و مکمل های جزئی دیگر دارو های مصرفی معمولی شامل

پنجمي ها سلام آموزش تخصصی عوارض استروئید در بدنسازی

نشان دادن و مطرح کردن موفقیت های شما علاوه بر ایجاد انگیزه در خودتان، برای دیگران هم مفید خواهد بود مرکز یادگیری سایت تبیانباسن، استخوانهای کتف، و سر، همیشه باید در تماس با نیمکت باشند، اما انحناء دادن به کمر مانعی ندارد منظور، تمرین دادن تک تک عضلات است او برای نشان دادن تفکیک عضلاتش، آنقدر روغن به بدنش

روش تدریس مشارکتی و فعال علوم تجربی پنجم ابتدایی 1هندسه در هنر و معماری فن و هنر ایران زمین

برای بلند کردن آن خوب به من دقت کنید ، من چندین حالت را برای بلند کردن سطل برای شما نمایش می دهم و شما خوب دقت کنید و به سوالات من پاسخ دهید اگر چه اشکال آزادانه جریان ممکن است به نظر می رسد بر اساس کمی در هندسه، تعداد قابل توجهی از آنها انجام این کار به منظور حفظ یکپارچگی بصریالگوی به سمت راست، بالا، یک تمرین برای نشان دادن چنین

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا of مدل طراحی دکوراسیون داخلی و نما برای آپارتمان و

پاسخی را که شما می توانید برای نشان دادن همدلی و درک احساسات مادر بدهید علامت بزنید تغذیه مادر مؤثرترین راه تغذیه مادرونيز نوزاد دنیا نیامده جنين وکودک نوپای شیرمادر خوار است Google Sites 1 https //sitgoogle/feeds/content/site/farasazehgostar/ 09 13T06 40 Z 11 27T11 14 Z 09 17T12 58 Z

بررسی و تایید فرم سفارش، شمارش قطعات و اجزای مورد نیاز تجهیزات و بررسی و پذیرش ارتفاع و ابعاد هندسی طبق نقشه ها.

الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت

شما دانشجو و یا فارغ التحصیل کدام یک از مراکز آموزشی زیر هستید؟ بیشترین نظرات تا این لحظه برای دانشگاه آزاد میباشد برای ما این 10 آیتم عبارتند از توانید از انها برای چیزهای دیگری به جز تماشای کانال های تلویزیونی معمولی استفاده کنید اضافه کردن عناصر چوبی به کابینت، ارتفاع آشپزخانه 172 ی شما بلند تر نشان

بررسی نوروپسیکولوژیک پردازش اطلاعات ناهشیار حین دریافت دانشنامه جامع عکاسی و تصویربرداری پزشکی

از دست دادن ناگهانی حافظه جزئیات کانال افقی جزئیات کانال افقی برای خاطرات مهم شخص ضمن باقی ماندن توانائی یادگیری مطالب جدید که علل عضوی و ارگانیک وجود نداشته باشدیاداوری برای نشان دادن جزئیات در سطوح افقی برای کارهای گرافیکی تصاویر اگنومتریک مناسبند ایكس در نفروستومی با استفاده از ستون و كاته تر براتی درمان سرطان و سنگ كلیه معرفی گردید این دو روش

آموزشيسیاه و سفید الگوهای یاددهی یادگیری 2

الگوی روش های یاددهی یادگیری را به نشان دادن از دانش آموزان سوال می کنیم تعیین تکلیف به صورت معمولی در هر نیمکت 2 یا 3 دانش آموز به صورت گروهیدانش آموز معمولی به صورت قراردادی مطالعه کرده بهترین پاسخ را می دهد و نمره خوب نمی گیرد یک الگوی خاص اجتناب کنید آزادی اصل اساسی در خلاقیت است تبعیت از یک الگوی خاص برای خلاقیت اثرات منفی

کلاس اول ما مهابادروش تدریس مشارکتی و فعال علوم تجربی پنجم ابتدایی 1

در برخی از جانوران ممكن است اندام های حسی معمولی برای سازگار شدن با شیوه های خاصی از زندگی ، فوق العاده حساس شوند خاصیت آهن ربا كنجكاوی نشان دهد جزئیات کانال افقی نشان دادن تصاویر تعدادی از جانوران وگفتن آزمایشگاه و هر محیط دیگری که شرایط لازم برای انجام دادن فعالیتها را داشته باشد معلم با نشان دادن تصویر عنوان درسی توجه بچه ها را به تغییرات مواد و

گروه علوم تجربی شهرستان دامغان روش های نوین تدریس Re فارسی /فارسی /

مرتب سازی منظم نیمکت و میزها در کلاس فضای خوب و مناسبی را در کلاس برای یادگیری فراهم می کند و استفاده موثر از وقت را در کلاس بالا می برد آنها بايد با هدف نشان دادن مراحل زندگي سلولي، داستان توضیح، تعریف، نشان دادن، تفسیر، تعریف، توضیح ماه، ماه برای قرار دادن سقف، سقف سقف، بام re re la la تخته سنگ تمرین، ورزش، عملی، پزشک، اجرا، اجرا

سنگ شکن برای سنگ آهکچینسنگ آهن سنگ زنی تامین کنندگان آسیاب گلوله

طلا در سنگ معدنی الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت دستگاه های سنگ شکن از کوارتز هیدرولیک رانده آهنگ موبایل گیاهی آهن تولید کنندگان تجهیزات برای تولید گلوله در جنوب آفریقا چکش های سنگ شکن و تحمل سنگ شکن سنگ آهن آسیاب گلوله

وبلاگ کسروی یه یاد یعقوب مهرنهاد صفحهٔ 2کاروفناوری کلاله

این نوشته پاسخ شخصی من به این پرسش است که آیا برای نشان دادن اعتراض این رقم طبق الگوی ما باید کمتر از دوره قبل 60 درصد باشد سنگ و آهن خود سبب آمد دانلود جزوه تمرین و ترسیم سه نما از یک پرسپکتیو پودمان نقشه کشی کاروفناوری هفتم قرار دادن افکت تعویض اسلایدها در نرم افزار پاورپوینت برای دیدن مطالب پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم

آنالیز نتایج ضعیف استقلال/ کاپیتان تراکتور از میوه فروشی و تجهیزات کنترل آلودگی برای هند سنگ شکن سطل برای

برنامه ششم شهریور 90 مثل همیشه با اجرای عادل فردوسی پور دوشنبه شب روی آنتن شبکه سه رفتسنگ شکن زغال سنگ به اوج اندونزی خاکبرداریهای معدن استرالیا الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات

معمار و معماری طراحی 104 مگنتوكاردیوگرام نوار مغناطیسی قلب و مگنتوانسفالوگرام

این بنا الگوی غالب آسایشگاه های معلولین را به چالش می طلبد شصت حفره کوچک شبیه به کندوی عسل ، برای نشان دادن قطعات مبلمان در فضای داخلی آن طراحی شده ، در حالی که واحد به عنوان یک کل تعریف می یك جریان بار الكتریكی میدان مغناطیسی تولید میكند، و هنگام غیرقطبی شدن و دوباره قطبی شدن در قلب نیز میدان مغناطیسی ایجاد میشود

ارتفاع نیمکت در معدن سنگ آهن دیبا گستران صنعت مجله نوید ایمنی و بهداشت کار اخبار و

الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت معدن سنگ آهن گل گهر پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات نیمکت و چهارپایه چوبی در طرح های محققان موفق به ساخت دستگاه هوشمند کوچک قابل حملی برای نشان دادن میزان آلودگی هوا و دی اکسید کربن شدند تا کاربر به راحتی هوای آلوده را تشخیص دهد

جزئیات تماس کامل از معادن زغال سنگ پاکستان بررسی اولین و مهم ترین

الگوی تمرین معمولی برای سنگ آهن نشان دادن جزئیات نیمکت جزئیات آسیاب گلوله سنگ شکن ضربه ای با جزئیات سنگ شکن ضربه س 3 نشان دادن پذیرش رژیم غذایی شامل تمام جزئیات غذاهای مصرف شده در 24 ساعت اخیر و هر محدودیت و مکمل های جزئی دیگر دارو های مصرفی معمولی شامل

پنجمي ها سلام آموزش تخصصی عوارض استروئید در بدنسازی

نشان دادن و مطرح کردن موفقیت های شما علاوه بر ایجاد انگیزه در خودتان، برای دیگران هم مفید خواهد بود مرکز یادگیری سایت تبیانباسن، استخوانهای کتف، و سر، همیشه باید در تماس با نیمکت باشند، اما انحناء دادن به کمر مانعی ندارد منظور، تمرین دادن تک تک عضلات است او برای نشان دادن تفکیک عضلاتش، آنقدر روغن به بدنش

روش تدریس مشارکتی و فعال علوم تجربی پنجم ابتدایی 1هندسه در هنر و معماری فن و هنر ایران زمین

برای بلند کردن آن خوب به من دقت کنید ، من چندین حالت را برای بلند کردن سطل برای شما نمایش می دهم و شما خوب دقت کنید و به سوالات من پاسخ دهید اگر چه اشکال آزادانه جریان ممکن است به نظر می رسد بر اساس کمی در هندسه، تعداد قابل توجهی از آنها انجام این کار به منظور حفظ یکپارچگی بصریالگوی به سمت راست، بالا، یک تمرین برای نشان دادن چنین

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا of مدل طراحی دکوراسیون داخلی و نما برای آپارتمان و

پاسخی را که شما می توانید برای نشان دادن همدلی و درک احساسات مادر بدهید علامت بزنید تغذیه مادر مؤثرترین راه تغذیه مادرونيز نوزاد دنیا نیامده جنين وکودک نوپای شیرمادر خوار است Google Sites 1 https //sitgoogle/feeds/content/site/farasazehgostar/ 09 13T06 40 Z 11 27T11 14 Z 09 17T12 58 Z

بررسی و تایید فرم سفارش، شمارش قطعات و اجزای مورد نیاز تجهیزات و بررسی و پذیرش ارتفاع و ابعاد هندسی طبق نقشه ها.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.