اصول نوسانگر حرکت


وبلاگ تخصصی فیزیک و.

در فيزيك اين پرسش مطرح بوده كه ساختار نهايي ماده چگونه است؟ يكي از راههاي پاسخ دادن به اين سوال اين است كه دو پروتون پر انرژي به طور رودر رو با هم برخورد كنندتحليل نتايج چنين برخوردي بهترين روش براي مطالعه ي ماهيت ذرات زير اتمي ماده است .بد نيست اين مطلب را بگم كه جايزه ي نوبل سالهاي 1976و1984 در رشته ي فيزيك به كساني اعطا شده است كه چنين مطالعاتي را انجام داده اند.

اما يك پروتون انرژي انرژي جنبشي را چگونه به دست مي آورد؟

ساده ترين راه اين است كه بگذاريم پروتون تحت اختلاف پتانسيل V سقوط كند تا انرژي جنبشي اش به اندازه يeV افزايش پيدا كند.اما يك مشكل پيش روي ماست وآن اين است كه اگر بخواهيم به انرژي هاي بالاتر دست پيدا كنيم ،كار تامين اختلاف پتانسيل لازم مشكلتر ميشود.پس بايد به دنبال روش بهتر باشيم وآن روش اين است كه ترتيبي بدهيم تا پروتون در يك ميدان مغناطيسي دور بزندو در هر دور يك ضربه ي الكتريكي مناسب به آن وارد شود.اكنون دو دستگاه كه بر اين اساس كار ميكنند را مورد بررسي قرار ميدهيم.

سيكلوترون يك شتاب دهنده ي ذرات است كه در آن از ميدان مغناطيسي براي حركت دادن يك ذره ي باردار در مدار دايره اي استفاده مي شود.
اصول حاكم بر عمل سيكلوترون اين چنين است كه يك ميدان الكتريكي كه به وسيله اختلاف پتانسيل دو سر الكترودها توليد مي‌شود ذره باردار را شتاب مي‌دهد.

ميدان مغناطيسي ذره باردار را در يك مسير دايره‌اي به حركت وامي‌دارد. هر ذره بارداري كه در ميدان مغناطيسي حركت مي‌كند نيرويي در جهت عمود بر ميدان مغناطيسي و همچنين عمود بر جهت حركت به آن وارد مي‌شود.‏
در سيكلوترون الكترودهاي ‏D‏ شكل(كه ازورقه هاي مس ساخته شده اند) ميان تهي و تخليه شده‌ از هوا و ساير گازها، مسؤول دوران ذره با اين فركانس هستند. مثلا اگر پروتوني(ذره) در مركز سيكلوترون رها شده باشد،در مقابل D منفي قرار گيرد به طرف D‏ شتاب پيدا ميكند و وارد آن ميشود.در داخل ‏ D‏ ،پروتون به وسيله ي ديوار هاي مسي ‏D‏ از اثر ميدانهاي الكتريكي محفوظ ميماند .اما Dهاي مسي كه غير مغناطيسي اند مانع تاثير ميدان مغناطيسي نيستند پس در نتيجه پروتون در مسير دايره اي كه البته شعاعش به سرعت پروتون بستگي دارد ،

حركت ميكند.حال فرض كنيد كه در هنگام خروج پروتون از اين D ،علامت اختلاف پتانسيل شتاب دهنده عوض شود . در اين صورت پروتون دوباره با يك D منفي مواجه ميشود و باز هم شتاب پيدا ميكند. اين فرايند ادامه مي يابد و پروتون دوران كننده هميشه با نوسان هاي پتانسيل ‏D‏ همگام است تا آن كه با پيمودن يك مسير مارپيچي از لبه ي سيستمD خارج شود .

نكته اي اساسي در نحوه ي كار سيكلوترون اين است كه بسامد دوران پروتون در ميدان ،بايد با بسامد ثابت نوسانگر الكتريكي ،مساوي باشد يعني شرط تشديد. كه اين شرط نشان دهنده ي اين مطلب است كه اگر بخواهيم انرژي پروتون دوران كننده افزايش يابد، بايد اين انرژي با بسامد ثابت نوسانگر الكتريكي كه برابر با بسامد طبيعي دوران پروتون در ميدان مغناطيسي است ، به پروتون داده شود.

حال اگر انرژي پروتون بيش از MeV 50 باشد سيكلوترون نمي تواند كار خود را به خوبي انجام دهد،زيرا

يكي از فرضهاي اساسي مربوط به اين دستگاه مستقل بودن بسامد دوران يك ذره ي باردار ميدان مغناطيسي از سرعت است كه فقط براي سرعت هاي بسيار كم تر از سرعت نور صادق است.وقتي كه سرعت پروتون افزايش پيدا ميكند بايد از قوانين نسبيتي استفاده كرد.

بنابر نظريه ي نسبيت مي دانيم كه هرچه سرعت پروتون دوران كننده به سرعت نور نزديك شود زمان بيشتري طول مي كشد تا پروتون در مدار خود دور بزند .به عبارتي بسامد دوران پروتون مرتباً كاهش مي يابد ،پس پروتون دوران كننده از همگامي با نوسانگرالكتريكي كه بسامدش ثابت است ، باز مي ماند بنابراين انرژي اش

افزايش پيدا نمكند.پس دستيابي به انرژي هاي بالا محدود خواهد بود .اينجاست كه سنكروترون خودي نشان ميدهد و اين مشكل را رفع ميكند .سنكروترون پروترون دستگاهي است كه در آن ميدان مغناطيسي Bو بسامد نوسانگر در طول زمان شتاب دادن ، تغيير ميكنند(توجه داريم كه در سيكلوترون ميدان مغناطيسي و بسامد نوسانگر ثابت است )، پس بر اساس يك برنامه ريزي در هر دور طوري تغيير ميكنند كه ذره نه تنها به انرژي هاي بالا ميرسد بلكه اين عمل را ميتواند در شعاعهاي مداري ثابت انجام دهد براي اين منظور به جاي آهنرباي توپر از آهن رباي حلقه اي تو خالي استفاده ميكنند. اگر اين كار به خوبي انجام شود خواهيم داشت :

1.بسامد پروتون هاي دوران كننده هميشه با بسامد نوسانگر همگام خواهد بود

2.پروتون ها يك مسير دايره اي ونه مارپيچ خواهند داشت .

اگر بخواهيم به انرژي هاي بالا برسيم حلقه بايد بزرگ باشد وبراي رسيدن به انرژي‌هاي بالاتر مي‌توان از سنكروترون هاي متوالي با اندازه‌هاي مختلف استفاده کرد كه به طور افزايشي همديگر را تقويت مي‌كنند.

علیرضا جباری

ویژگی حرکت در هنرهای تجسمی و بویژه در نقاشی که کمتر به آن توجه شده است، از مهمترین تجربیات بصری هنرمندان به شمار می رود و یکی از عوامل تاثیرگذار و مهم درآفرینش آثار هنری محسوب می شود که از فرایند دیگر عناصر بصری مانند نقطه، خط، سطح، حجم، بافت و . حاصل می شود. حرکت از دیدگاه هنرهای تجسمی و همچنین هنرهایی که روی سطح دو بعدی ارائه می شوند با انواع دیگر حرکتها متفاوت است و هنرمندان در دوره های مختلف اصول نوسانگر حرکت تاریخی به طرق مختلف از حرکت در آثار خود بهره برده اند.در این پایان نامه به صورت اجمالی به بیان دیدگاه ها و نظرات مختلف در رابطه با حرکت پرداخته شده و جنبه های نمادین اصول نوسانگر حرکت و گونه های ایجادحرکت مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مکتب نگارگری دوم تبریز و اهمیت شخصیت سلطان محمد در شکل گیری این مکتب مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. و در ادامه تعداد ده اثر از آثار سلطان محمد، منتخب از ((شاهنامه تهماسبی))، ((دیوان حافظ سام میرزا)) و ((خمسه نظامی)) از نظرحرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس مشخص شد که سلطان محمد در آثار خود از عامل حرکت استفاده نموده است و از مارپیچ هندسی، دوایر هم مرکز و مثلث های تو در تو و بالا رونده در ترکیب بندی آثار خود بهره برده است. روش تحلیل در این پژوهش به شیوه ی توصیفی و تحلیلی بوده است.

اپریوری

آپِر یوری ( A periori ) از دیدگاه ارسطو به معنای شناخت موجودات و پدیده ها و موضوعات و امورات از طریق کشف علت آنها و آپُست ریوری ( A posteriori ) شناخت آنها از طریق کشف اثر و معلولات آنها. از دیدگاه کانت شناخت های آپریوری به شناخت هایی اطلاق می شوند که هیچگونه ریشه تجربی نداشته باشند. گرچه کانت پذیرای این حقیقت بوده است که کلیه شناخت های انسانی در قدم اول تجربی می باشند، اما بر این بینش و باور بوده است که در وجود انسان دو منبع استعلائی یا غیر تجربی هم وجود دارند که بدون آنها هیچگونه شناخت اصول نوسانگر حرکت تجربی امکان پذیر نمی باشد. یکی حسیات استعلائی یعنی مکان و زمان و دیگری چهار تابع منطقی در لوح فهم که هرکدام دارای سه مفهوم زیر مجموعه ای دارند تحت عنوان کاتِ گوری های دوازده گانه کانتی در مقایسه با مقولات پنجگانه افلاطونی و دهگانه ارسطویی. از دیدگاه کانت مکان و زمان پدیده های ذهنی اند و در خارج از وجود انسان موجودیت عینی ندارند که از دیدگاه علمی یکی از بزرگترین اصول نوسانگر حرکت اشتباهات فلسفی کانت محسوب می شود. از طرفی دیگر کانت معتقد بوده است که بنیادی ترین بخش ثابت و پایدار و تغییر ناپذیر هستی واقعی و عینی زمان می باشد. به این معنا که خود زمان فاقد هرگونه حرکت است و فقط موجودات و پدیده ها در آن پشت سر هم یا بطور همزمان در حرکت و تغییر و تحول می باشند. بینش کانت را در مورد مکان و زمان می توان به شکل زیر اصلاح نمود. تصویر فضای هندسی سه بعدی که در بیرون از وجود انسان موجود می باشد در مغز و وجود انسان هم به شکل یک فضای سه بعدی مینیاتوری موجود است و تصویر زمان به شکل یک خط هندسی که جهت آن همیشه به سمت آینده معطوف . تصویر و یا صدا و یا بو و یا مزه و یا لمس و یا حرکت هر موجود و هر چیزی که در فضای هندسی سه بعدی بیرونی قرار گرفته است در همان جا و یا نقطه در فضای هندسی سه بعدی ذهنی نقش می بندد و نه در مرکز آن فضای درونی. اگر چنین باشد، انسان نمی تواند موجودات و چیز ها را از هم تشخیص دهد و فاصله آنها را از همدیگر را درک کند. از طرفی دیگر اگر تاثیرات لحظه ای محیط بیرونی روی حواس پنجگانه در مرکز فضای ذهنی روی هم متراکم شوند ( مثل شعاع های نوری در کانون یک عدسی ) آنگاه شدت تراکم آنها در آن نقطه مغز را خواهد سوزاند. در مورد زمان هم به این ترتیب ، اگر زمان درونی بصور خط نباشد بلکه فقط یک نقطه، آنگاه تشخیص بین تقدم و تاخر دریافت های حسی و سری اعداد غیر ممکن می شد. از آنجاییکه زمان بیرونی بُعد چهارم فضا یا مکان سه بعدی بیرونی می باشد، زمان درونی هم بعد چهارم مکان ذهنی یا درونی. البته اگر فلاسفه عصر حاضر و آینده چه ایده آلیست ها و چه ماتریالیست ها و چه روح گرایان و چه ماده گرایان به این حقیقت دست اصول نوسانگر حرکت یابند و با آن آشنا شوند، شاید کلیه مسائل فلسفی یکی پس از دیگری قابل حل باشند و دیگر روی همدیگر تل انبار نشوند و حل نشده باقی نمانند. آن اینکه زمان و مکان مطلق محمد زکریای رازی و نیوتن از یک طرف و زمانمکان نسبی انشتین از طرفی دیگر هرکدام یک چهارم ( ۱/۴ ) و هر دوی آنها روی همدیگر نیمی ( ۱/۲ ) از واقعیت عینی و فیزیکی را بیان داشته و به زبان ریاضی فرمولبندی نموده اند و نیمه مفقوده در طول تاریخ پیدایش انسان روی کره زمین تاکنون عبارت است از بیزمانی و بیمکانی مطلق و نسبی. به این معنا که مفاهیم یا پدیده های بیزمانی و بیمکانی مترادف و معادل و هم معنا بودن با عدم وجود زمان و مکان نمی باشند بلکه نیم زوج های بنیادی و همزاد و هم بازی مکان و زمان با کمیت های مساوی و ماهیت های اصول نوسانگر حرکت معکوس. از طرفی دیگر اگر فلاسفه به این حقیقت برسند که خداوند متعال ( خدا از دیدگاه فلسفه و عرفان علمی و نه از دیدگاه الاهیات و کلام و تفسیر و حکمت و عرفان دینی ) در لحظه جاودانه حال یا نوسانگر زمان و بیزمانی مطلق ( هردو به طول زمان پلانک ) در محیط و محتوای کلیه جهان های موازی و مساوی و بیشمار بطور همزمان و در عین واحد هم در قالب واقعیت عینی به ظهور و پیدایش و کثرت رسیده و خواهد رسید و هم بصورت واقعیت محض و غیبی در پشت پرده واقعیت عینی حضور مطلق دارد، آنگاه مسائل بنیادی فلسفی از قبیل نزول و صعود و ماوراء طبیعت افلاطونی و متافیزیک کلاسیک ارسطویی و متافیزیک استعلایی کانتی و پدیدار شناسی هگلی و هوسرلی و هایدیگری به تدریج و بطور معقول و منطقی حل خواهند گردید. گویا فلسفه به اصطلاح علمی هنوز متوجه کشف اصلی و محوری و یا مرکزی تئوری یا نظریه علمی مه بانگ یعنی نوسانات متوالی باز و بسته شدن یا انبساط و انقباض محتوای کیهان یا جهان و وقوع مه بانگ های هفتگانه و متوالی نشده است. پس چگونه می تواند با استدلالات منطقی عقلانی مفاهیم و یا پدیده های نزول و صعود را شرح دهد. فلسفه اگر قصد و نیت رقابت با باور های دینی داشته باشد ، باید از طریق تفسیر نظریه علمی مه بانگ و آنهم بدون پرداختن به جزئیات آن که وظیفه علوم طبیعی و تجربی می باشد، افسانه نوین آفرینش را بسراید تا برای بیشتر افراد انسانی امروز و آینده قابل مقایسه باشد با افسانه قدیمی و باستانی خلقت آدم و حوا و آفرینش شش روزه جهان مندرج در تورا ( تورات ) و ایوان گلی های چهارگانه ( اناجیل اربعه ) و قرآن .

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic اصول نوسانگر حرکت Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور اصول نوسانگر حرکت سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

فرمول استوکاستیک

نکات کلیدی:

  • استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
  • این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
  • نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند. روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند. در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود: یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد. زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

استوکاستیک در پایان دهه 50 میلادی و توسط جورج لِین (George Lane) ابداع شد.

طبق طرح‌ریزی لین، استوکاستیک موقعیت قیمت بسته‌شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت آن سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا 14 روزه است، نشان می‌دهد.

در طول چندین مصاحبه، لین گفت که استوکاستیک، قیمت یا حجم یا دیگر موارد مشابه را دنبال نمی‌کند. او تاکید کرد که این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.

لین همچنین در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که به عنوان یک اصل، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم پیش از اینکه قیمت خود را تغییر دهد تغییر می‌کند.

از این رو، می‌توان هنگامی که استوکاستیک واگرایی‌های خرسی یا گاوی را نشان می‌دهد از آن برای پیش‌بینی معکوس‌شدن روند استفاده کرد. این سیگنال اولین و احتمالا مهم‌ترین سیگنال معاملاتی است که توسط لین تعریف شد.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، 14 روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در 100 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فرض بگیریم قیمت بالای یک دوره 14 روزه 1500 تومان است و قیمت پایین 1250 تومان و قیمت بسته کنونی 1450 تومان باشد، مقدار کنونی استوکاستیک چنین می‌شود:

استوکاستیک رقم

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم 80 در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

در تصویر زیر، استوکاستیک روی نمودار سهام ایران خودرو اعمال شده است:

نمودار استوکاستیک

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نظریه میدان های کوانتومی

بیگ بنگ/ بعد از کشف نظریه مکانیک کوانتومی نسبیتی توسط دیراک، دیگر کشف ِ بنیادی دیراک هنگامی حاصل شد که او اصول مکانیک کوانتوم را نه در مورد ذرات، بلکه در مورد میدان الکترومغناطیسی به کار برد. این تحول به نخستین مثال شناخته شده از نظریه میدان های کوانتومی انجامید.
تفاوت اساسی بین ذره و میدان این است که تعداد درجات اصول نوسانگر حرکت آزادی یک ذره متناهی، در حالی که میدان تعداد نامتناهی درجه آزادی دارد. برای رویارویی با این تفاوت، روش های ریاضیاتی شناخته شده ای وجود دارد. نظریه های میدان های کوانتومی، روش روشن تفکر درباره ی دوگانگی موج/ذره را در اختیار ما قرار می دهند. میدان موجودی گسترده در فضا و زمان است؛ بنابراین، موجودی است برخوردار از سرشت ذاتا موج گونه. حاصل کاربرد نظریه کوانتوم در مورد میدان ها نمایان شدن کمیت های فیزیکی(مانند انرژی و تکانه)به صورت بسته های گسسته و شمارش پذیر بوده است. اما این شمارش پذیری دقیقا همان چیزی است که ما به رفتار ذره گونه نسبت می دهیم.
بنابراین، در مطالعه ی میدان کوانتومی، موجودی را بررسی می کنیم و می فهمیم که به صراحت هر دو خاصیت ذره گونه و موج گونه را به شکلی حتی الامکان واضح بروز می دهد. در نظریه میدان کوانتومی، حالت هایی که خواص موج گونه بروز می دهند، آنهایی اند که تعداد نامعینی از ذرات را در خود دارند. این خاصیت، از اصل برهم نهی نظریه کوانتوم حاصل می آید که ترکیب حالت هایی را ممکن می کند که تعداد متفاوتی از ذرات را در خود دارند. خلاء در نظریه میدان های کوانتومی خواص نامعمولی دارد که اهمیت ویژه ای دارند. البته، خلاء پایین ترین حالت انرژی است که در آن برانگیختگی ای وجود ندارد که با ذرات متناظر باشد.
quantumبا همه، گرچه به این معنا چیزی وجود ندارد، اما در نظریه میدان های کوانتومی این به آن معنا نیست که هیچ چیزی در جریان نیست. روش ریاضی، موسوم به آنالیز فوریه به ما امکان می دهد که میدان را به صورت مجموعه ای نامتناهی از نوسانگرهای هماهنگ تلقی کنیم. به هر نوسانگر بسامد خاصی وابسته است و هر نوسانگر از نظر دینامیکی طوری رفتار می کند که انگار اونگی با همان بسامد معین است. خلاء کوانتومی، حالتی است که در آن تمام این آونگ ها در پایین ترین حالت انرژی خود هستند. برای آونگ کلاسیکی، این حالتی اصول نوسانگر حرکت است که وزنه در حال سکون و در پایین ترین نقطه است. این به راستی وضعیتی است که در آن هیچ اتفاقی روی نمی دهد، اما در مکانیک کوانتوم این آرامش کامل مجاز نیست.
طبق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، وزنه نمی تواند هم دارای مکان معین و هم دارای تکانه معین باشد. آونگ کوانتومی باید حتی در پایین ترین حالت انرژی خود اندکی در حرکت باشد. ارتعاش کوانتومی حاصل را حرکت نقطه صفر می خوانند. اعمال مکرر این ایده ها بر آرایه ای نامتناهی از نوسانگرها که میدانی کوانتومی است، نشان می دهد که خلاء جایی پر سر و صدا و فعالی است. افت خیزها پیوسته روی می دهند و در طول آنها ذرات پدیدار و ناپدید می شوند. خلاء کوانتومی بیشتر از فضای تهی شبیه فضایی اشغال شده با ماده است. امروزه، تمام نظریه های ذرات بنیادی، نظریه های میدان های کوانتومی اند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.