نوسانات نرخ ارز


نوسانات نرخ ارز

چکیده: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و همچنین نوسانات نرخ واقعی ارز، در این پژوهش به یکی از اهداف مهم اقتصادی که همان رسیدن به رشدی پویا است، در چارچوب نظام ارزی و نحوه تعدیل پیوسته نرخ ارز در راستای تحقق این هدف اقتصادی اشاره شده است. در این پژوهش در پی آن هستیم که با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به بررسی راه کارهای کاهش تاثیر نوسانات نرخ ارز بر حساب جاری، تولید ملی و نرخ تورم در دوره بلندمدت بپردازیم. مدل کلی از سه زیرمدل بازار کالا و خدمات، بازار پول و بازار ارز تشکیل شده است. با بررسی داده ها طی دوره زمانی 1392-1370 برای یک دوره زمانی 20 ساله (1410-1390) نتایج مدل شبیه سازی شد. با توجه به نتایج حاصل از اجرای مدل، نظام ارزی شناور مدیریت شده را جهت کمک به رشد پویا توصیه می نماییم و برای جلوگیری از افزایش قابل توجه نرخ ارز - جهت جبران مابه التفاوت نرخ تورم داخلی نسبت به نرخ تورم جهانی- سیاست های پولی و مالی دولت باید در جهت کاهش نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و پایدار سازی آن باشد. همچنین انتظار داریم با تضعیف نرخ ارز، حساب جاری و تولید ناخالص داخلی نسبت به تثبیت نرخ ارز رسمی بهبود نشان دهد. همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد نرخ تورم در شرایط تضعیف نرخ ارز کمتر از تثبیت آن خواهد بود.

#نرخ ارز #تراز پرداخت ها #تولید ناخالص داخلی #تورم #پویایی سیستمی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: رگرسیون انتقال ملایم، توزیع درآمد، مالیات مستقیم، مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد جمعیت، حداقل مربعات معمولی]

[کلیدواژه ها: نفت، گاز، برق، انرژی تجدیدپذیر، پویایی سیستمی، روابط علّی- معلولی، سرمایه گذاری، اقتصاد مقاومتی، صادرات و واردات انرژی، امنیت انرژی]

تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران

امروزه بانک­‌ها به‌عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به‌ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می­‌کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می‌باشد. در سال­‌های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان‌های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به‌دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه‌یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می­‌آورد. نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارهای مالی می‌تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک‌ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش‌های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان‌ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب‌‌ بیشتری هستند و گرفتارشدن آن‌ها در بحران‌های مالی دور از انتظار نیست.
بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در محیط داده‌­های تابلویی پویا، طی سال­‌های 1393- 1388می­‌پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی­ و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی­ به‌ترتیب از نسبت بازده دارایی­‌ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است.
نتایج این مطالعه نشان می­دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی‌دار بر بازده دارایی بانک‌­ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک‌­ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک­‌ها کاهش می­‌دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک­‌ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می­‌شود که افزایش مطالبات معوق بانک­‌ها را به‌دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها

 • بازده دارایی‌ها
 • مطالبات معوق
 • نوسان نرخ ارز
 • اندازه بانک
 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

عنوان مقاله [English]

The Impact of Currency Fluctuations on Iran's Banking System Performance

نویسندگان [English]

 • Zahra Zamani 1
 • Abolfazl Jannaeti 1
 • Maryam Ghorbani 2

1 Faculty Member, Shahid Ashrafi Esfahani University

2 M. A in Economics, Shahid Ashrafi Esfahani University

چکیده [English]

Nowadays, bank as the most important element of the financial market plays a significant role in the countries' economy especially Iran, which relies on the banking system. So the study of banking system and factors affecting its performance are very important. One of these factors is the exchange rate, a key variable in every economy. In recent years, the exchange rate in the Iranian economy has encountered many fluctuations. Exchange rate fluctuations in developing countries like Iran, due to the lack of developed financial markets, expose these countries to financial crises. The exchange rate fluctuations and the volatility of financial markets can have an unfavorable impression on the stability of banks. This is due to the lack of the ability in eliminating the impact of exchange rate fluctuations even by using the risk management techniques; and on the other hand, developing countries do not have the essential tools to deal with these fluctuations. Thus, these countries are more vulnerable, and more likely exposed to financial crisis. Therefore, this study investigates the impact of exchange rate fluctuations on the performance of Iranian banking system using Generalized Method of Moments (GMM) in dynamic panel data context during 2009-2014. To evaluate the banking performance, two criteria of revenue and asset quality have been considered and for evaluating these criteria accordingly, the ratio of return on assets as well as the ratio of outstanding claims to total paid facilities has been applied.
The results of this study show that the exchange rate volatility has negative significant impact on the return on assets of banks. The exchange rate fluctuations impose different types of risks on banking system such as transaction risk, conversion risk, credit risk, interest rate risk and due to these risks, the profitability of banks decrease. Similarity, exchange rate fluctuations are an effective and positive factor in clarifying the ratio of outstanding claims to the total payable facilities of banks because they lead to create credit risk, and as a result increase outstanding claims of banks.

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی در ایران

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می‌رود و نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند. وسپرده‌های بانکی مهم‌ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده‌ها موجودیت بانک‌ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده‌های بانکی ایران است.
روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل‌های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده‌های سری زمانی، سال‌های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت تبیین می‌گردد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد: 1-رابطۀ منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده‌های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش‌تر باشد کشور با کاهش در سپرده‌های افراد در بانک‌ها مواجه خواهد شد. نوسانات نرخ ارز 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده‌های بانکی رابطۀ مثبت و معناداری داشته است.
نتیجه‌گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده‌های بانکی رابطۀ منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده‌های بانکی افزایش می‌یابد لذا اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده‌های بانکی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20082428.1399.5.2.8.6

مراجع

امیری، حسین. (1396). ارزیابی کارایی بانک‌های منتخب در ایران و ارتباط آن با متغیرهای درون بانکی و کلان اقتصادی. مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 7(26)، 114-89.

رنجبرفلاح، محمدرضا؛ بیابانی، جهانگیر و میرزائیان، تکتم (1390). ارزیابی متغیرهای کلان مؤثر بر حجم و ترکیب سپرده‌های بانکی( مطالعه موردی بانک ملت 1387-1360). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور ایران.

زمانی، زهرا؛ جنتی، ابوالفضل؛ قربانی، مریم. (1397). تأثیر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران. مطالعات مالی و بانکداری اسلامی، 4(8)، 104-81.

سوری، علی. (1395). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد2): همراه با کاربرد استاتا و ایویوز، تهران، انتشارات نشر نی.

عباسی، ابراهیم؛ سیدشکری، خشایار؛ حاجی‌زاده، محمد. (1394). بررسی تأثیر نرخ سود سپرده‌ها بر حجم سپرده‌های بانکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.

طهرانچیان، امیرمنصور؛ نژادنوری، روزبه؛ صالحی، مریم (1391). تورم، رشد اقتصادی و سپرده‌های بانکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه آموزش عالی علامه محدث نوری (ره).

فدایی، علیرضا؛ مطلبی زاده، نوید؛ تبارکی، بهناز و میرزایی، حسین (1391). بررسی نوسانات نرخ ارز با مدل آرچ و قارچ، اولین همایش بین‌المللی اقتصادسنجی روش‌ها و کاربردها، 6-4 شهریور 1391، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

محقق‌نیا، محمدجواد؛ حسینی، سیدحسین و جعفری باقرآبادی، احسان (1391). بررسی رابطه نوسانات نرخ ارز و بازده صنعت بانکداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3(9)، 57-73.

میرزائی، حسین؛ صادقی، حسن؛ اقبالی، معصومه. (1394). بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر نحوه وام‌دهی بانک‌ها (مطالعه موردی بانک‌های سامان و پاسارگاد). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

Audzei, Volha., Brázdik, F. (2018). Exchange rate dynamics and their effect on macroeconomic volatility in selected CEE countries. Economic Systems, 42(4), 584-596.

Abbasi, A., Sideshkari, Kr., Hajizadeh, M. (2015). The impact of deposits interest rates on bank deposits. Masters Thesis, Islamic Azad University [In Persian].

Engle, R.F., Granger, C.W.J. (1987). Cointegration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55, 251-276.

Amiri, H. (2016). Evaluating the performance of selected banks in iran and its relation to interbank and macroeconomic variables. Iranian Journal of Applied Economic Studies , 7(26), 89-114 [In Persian].

Eichler, S., Littk, Helge C.N. (2018). Central bank transparency and the volatility of exchange rates. Journal of International Money and Finance. /doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.07.006.

Fadai, A.R., Matlabizadeh, N., Tabaraki, B., Mirzaei, H. (2012). Exchange rate fluctuations with arch and garch model. First International Conference on Econometrics Methods and Applications, 4-6 September 2012, Islamic Azad University, Sanandaj Branch [In Persian].

Gunther, S.(2010). Exchange rate volatility and growth in small open economics at the EMU periphery. European Monetary Union (EMU), 2010.773.

Ranjbar Falah, MR., Biyabani, J., Mirzaeian, T. (2011). Assessment of macro variables affecting the volume and composition of bank deposits (Mellat Bank Case Study 2001-2008). M.Sc., Payame Noor University of Iran [In Persian].

Kim, S-J., Kortian, T., Sheen, J. (2000). Central bank intervention and exchange rate volatility -Australian evidence. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 10(210), 381–405.

kusum, W.K., Suhaslketkar.N. (1992). Bank nationalization financialsavings and economic development a case study of India. The Journal of Developing Areas, 27 ,October 1992.

Mohagheghnia, M.J., Hosseini, S.H., Jafari Bagherabadi, E. (2012). Investigating the relationship between exchange rate fluctuations and banking industry returns. Experimental Accounting Research, 3(9), 57-73 [In Persian].

Mirzaei, H., Sadeghi, H., Eghbali, M. (2015). Investigating the impact of exchange rate fluctuations on bank lending (Case study of saman and pasargad banks). M.Sc. Thesis, Payame Noor University [In Persian].

Marins, J., Terra Moura, J., Vicente, V.M. (2017). Do the central bank actions reduce interest rate volatility? Economic Modelling, 65(2017), 129–137.

Mirdala, R. (2012). Macroeconomic Aspect of Real Exchange Rate Volatility in the Central European Countries. Munich Personal Repec Archive. 40910.

Monokrousos and Thomakos. (2011). A Technical study on the determinants and outlook of private sector deposits in the Greek banking system. Eurobank Research, VI, 8.

Ling et al. (2014) The influence of foreign exchange rate fluctuations on the financial performance of commercial banks listed at the nairobi securities exchange. British Journal of Marketing Studies, 4(3), 1-11.نوسانات نرخ ارز

Pesaran, M.H., Shin, Y. (1995). An Autoregressive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis. Cambridge Working Papers, 9514.

Pesaran, M. H., Shin Y., Smith, R.I. (2001) Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16, 289-326.

Subair, K., Salihu, O.M. (2010). Exchange rate Volatility and the Stock Market: The Nigerian Experience. www.aabri.com/OC2010 Manuscrics/oc10113.

Suri, Al. (2016). Advanced Econometrics (Volume 2): With Eviews & Stata Application. Tehran: Ney Publications [In Persian].

Tehranchian, A.M., Racial, R., Salehi, M. (2012). Inflation, economic growth, and bank deposits. Master Thesis, Allameh Hadith Nouri Institute of Higher Education [In Persian].

Zamani, Z., Jannati, A., Ghorbani, M. (2015), The effect of exchange rate fluctuations on the performance of the iranian banking system. Financial Studies and Islamic Banking, 4(8), 81-104 [In Persian].

تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری استراتژیک در ایرانCGE

این مطالعه تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری استراتژیک شرکت‌ها در ایران را بررسی می‌کند. بدین منظور داده‌های 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1380-1393 استفاده شده است. در این مقاله، نوسانات نرخ ارز از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم‌یافته (GARCH) برآورد و سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان‌دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسانات نرخ ارز و سرمایه­گذاری استراتژیک شرکت­ها است. نقطه آستانه در روش GMM برای متغیر نوسانات نرخ ارز 0.08 درصد و برای وقفه نوسانات نرخ ارز 0.13 درصد و در روش GMM سیستمی به ترتیب 0.05 درصد و 0.11 درصد محاسبه گردیده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که وقفه سرمایه­گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معنی­دار بر سرمایه­گذاری دارند.

کلیدواژه‌ها

مراجع

Abel, A. B., & Eberly, J. C. (1994). A Unified Model of Investment Under Uncertainty. American Economic Review, 84(1), 1369-1384. doi: 10.3386/w4296

Ahmad, I., & Qayyum, A. (2009). Role of Public Expenditures and Macroeconomic Uncertainty in Determining Private Investment in Large Scale Manufacturing Sector of Pakistan. International Research Journal of Finance and نوسانات نرخ ارز Economics, 26, 34-40.

Arellano, M., & Bond, S. (1991 (. Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. doi: 10.2307/2297968.

Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error Component Models. Journal of Econometrics, 68 (1), 29-51. doi.org/10.1016/0304-4076 (94)01642-D.

Baltaghi, H. B. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. 3nd Edition, New York: John Wily & Sons Ltd.

Bleaney, M., & Greenaway, D. (2001). The impact of terms of trade and real exchange rate volatility on investment and growth in sub-Saharan Africa. Journal of Development Economics, 65, 491-500. doi:10.1016/S0304-3878(01)00147-X.

Blundell, R. W., & Bond, S. R. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87, 115-143. doi.org/ 10.1016/S0304-4076(98)00009-8.

Bulan, L. T. (2005). Real Options, Irreversible Investment and Firm Uncertainty, New Evidence From U.S. Firms. Review of Financial Economics, 14, 255–279. doi:10.1016/j.rfe.2004.09.002.

Dhakal, D., Nag, R., Pradhan, G., & Upadhyaya, K. P. (2010). Exchange Rate Volatility and Foreign Direct Investment: Evidence from East Asian Countries. International Business & Economics Research Journal, 9(7), 121-128.

Drine, I., & Rault, C. (2004). The sources of Real Exchange Fluctuations in Developing Countries: an Econometric Investigation. The University of Michigan Business, William Davidson Institute Working Paper Number 653

Erdal, B. (2001). Investment Decisions under Real Exchange Rate Uncertainty. Central Bank Review, 1, 25-47.

Fazzari, S., Hubbard, R. G., & Peterson, B. C. (1988). Financing Constraints and Corporate Investment. Brookings Papers on Economic Activity, 19(1), 141-195. doi:10.2307/2534426.

Hallet, A. H., Peersman, G., & Piscitelli, L. (2004). Investment under Monetary Uncertainty: A Panel Data Investigation. Empirica, 31, 137-162. doi:10.1007/s10663-004-1164-2.

Hayashi, F. (1982). Tobin's Average q and Marginal q: a Neoclassical Interpretation. Econometrica, نوسانات نرخ ارز 50(1), 213-224. doi:10.2307/1912538.

Henriques, I., & Sadorsky, P. (2011). The Effect of Oil Price Volatility on Strategic Investment. Energy Economics, 33, 79-87. doi:10.1016/j.eneco 2010.09.001.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X.

Koetse, M. J., van der Vlist, A. J., & de Groot, H. L. F. (2006). The Impact of Perceived Expectations and Uncertainty on Firm Investment. Small Business Economics, 26(4), 365-376.

Lee, J., & Shin, K. (2000). The Role of a Variable Input in the Relationship between Investment and Uncertainty. International Monetary Fund (IMF), 90(3), 667-680. doi: 10.1257/aer.90.3.667.

Lubinga, M. H., & Kiiza, B. (2013). Exchange Rate Uncertainty and Bilateral Trade Flows: Insights from Uganda. Business and Economic Research, 3(1), 227-239. doi: http://dx.doi.org/10.5296/ber.v3i1.3188.

Mohn, K., & Misund, B. (2009). Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry. Energy Economics, 31(2), 240-248. doi:10.1016 /j. eneco.2008.10.001.

Myers, S. C., & Majluf, N. S. (نوسانات نرخ ارز 1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information Those Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13, 187-221. doi.org/10.1016/0304-405 X(84)90023-0.

Nucci, F., & Pozzolo, A. F. (2001). Investment and the Exchange Rate: An Analysis with Firm-Level Panel Data. European Economic Review, 45, 259-283. doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00050-7.

Safdari, M., & Soleymani, M. (2011). Exchange Rate Uncertainty and Investment In Some of Middle East and North African Countries. Global Economy نوسانات نرخ ارز and Finance Journal, 4(2), 60-73.

Sarkar, S. (2000). On the Investment Uncertainty Relationship in a Real Options Model. Journal of Economic Dynamics & Control, 24, 219-225. doi.org/10.1016/S0165-1889 (99)00005-6.

Stulz, R. (1990). Managerial Discretion and Optimal Financing Polices. Journal of Financial Economics, 26(1), 3-27. doi:10.1016/0304-405 X(90)90011-N.

Zardashty, G. (2014). The Impact of Real Exchange Rate Uncertainty on Private Investment in Iran. Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, 3(10), 1-12.

نقش انتظارات در شکل‌گیری نوسانات نرخ ارز

نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد باز است، بنابراین شناسایی عوامل موثر بر رفتار آن اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق تلاش شده است تا نقش انتظارات برون‌یابانه و نمودارگرایی در بی‌ثباتی و نوسانات نرخ ارز نشان داده شود. انتظارات برون‌یابانه نوعی از انتظارات است که بر اساس آن اگر قیمت یک دارایی در حال افزایش باشد، سرمایه‌گذاران انتظار دارند افزایش قیمت در دوره‌های آتی ادامه داشته باشد، از این رو تقاضای خود را با افزایش قیمت، افزایش و در صورت کاهش قیمت، کاهش می دهند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر رفتار نرخ ارز با استفاده از داده‌های زمانی مربوط به نرخ ارز اسمی غیررسمی (دلار/ ریال) در بازه زمانی ابتدای سال 1370 تا انتهای آبان سال 1393در افق‌های زمانی هفتگی، ماهانه و فصلی رفتار نرخ ارز با استفاده از رهیافت بنیادگراها- نمودارگراها و روش مدلسازی مبتنی بر عامل، شبیه‌سازی شد. بررسی نتایج مدلسازی نشان داد در دورانی که نوسانات نرخ ارز در کشور شدید بوده است، سهم نمودارگراها از تقاضای بازار افزایش یافته و بی‌ثباتی بازار را تشدید کرده است و برعکس در دورانی که سهم نمودارگراها کاهش یافته، بازار باثبات‌تر بوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد نمودارگراها به طور متوسط در این بازار سود کسب کرده‌اند و به همین جهت تمایلی به ترک بازار ندارند.

کلیدواژه‌ها

 • نرخ ارز
 • انتظارات برون‌یابانه
 • بنیادگراها- نمودارگراها
مراجع

ابریشمی، حمید و رحیمی، آزاده (1383)، «بررسی عوامل کوتاه­مدت و بلندمدت تعیین‌کننده نرخ واقعی ارز در چارچوب سه کالایی، مورد مطالعه ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 30، صص 1-36.

ابونوری، اسماعیل، خانعلی پور، امیر و عباسی، جعفر (1388)، «اثر اخبار بر نوسانات نرخ ارز درایران: کاربردی از خانواده ARCH»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 50، صص 131- 120.

بهرامی، جاوید و مروت، حبیب (1392)، «مدلسازی رونق و رکود بازار مسکن تهران با در نظر گرفتن پویایی‌های اجتماعی»، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 66، صص 169-143.

تقوی، مهدی و محمدی، مرتضی (1390)، «بررسی عوامل موثر بر نرخ ارز و تراز پرداخت‌ها در اقتصاد ایران (یک رهیافت پولی)»، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 8، شماره 1، صص نوسانات نرخ ارز 51-72.

رهنمای رودپشتی، فریدون و شیرازیان، زهرا (1393)، «تاثیر سرمایه­گذاران ممنتوم بر رفتار بازار سهام براساس مدل شبیه­سازی عامل بنیان»، فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 18، صص 16-1.

طیبی، کمیل و نصراللهی، خدیجه (1381)، «نقش متغیرهای اساسی در تبیین رفتار نرخ واقعی تعادلی بلندمدت ارز در ایران»، فصلنامه پزوهشهای اقتصادی ایران، شماره 13، صص 133-109.

کازرونی، سید علیرضا، رضازاده، علی و فشاری، مجید (1389)، «رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز اسمی: مطالعه موردی ایران»، پژوهشنامه علوم اقتصادی، شماره 1. صص 120-101.

مروت، حبیب و بهرامی، جاوید (1392)، «یک مدل ساده برای حباب سوداگرانه بازار مسکن تهران»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، شماره 21، صص 68-51.

مروت، حبیب، قاسمی، عباس و حکمی، حسن ( در دست چاپ)، «مدلی ساده برای توضیح پویایی شاخص کل قیمت بازار سهام تهران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی.

Burnside, C., Eichenbaum, M., and S. Rebelo (2013), “Understanding Booms and Busts in Housing Markets”, NBER Working Paper no. 16734

Cheung,Y.,Chinn,M.and A, Garcia-pascual,(2005) “EmpiricalExchangeRateModelsoftheNineties: AreAnyFittoSurvive? ”, Journal of International Money and Finance, no. 24(7),pp. 1150–1175.

Day, R.H., and W. Huang (1990), “Bulls, Bears and Market Sheep”, Journal of Economic Behavior and Organization, no. 14, pp. 299–329.

De Grauwe, Paul and Kaltwasser, Pablo Rovira (2012), The Exchange Rate in a Behavioral Finance Framework In, Jessica and Marsh, Ian and Sarno, Lucio, (eds.). Handbook of Exchange Rates, James, Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics. Wiley-Blackwell, New Jersey, USA, 111-132. ISBN 9780470768839

De Grauwe, P, and M. Grimaldi (2006), “ Exchange Rate Puzzles: A Tale of Switching Attractors”, European Economic Review, no.50 (1) ,pp. 1-33.

Dieci, R., and F, Westerhoff (2012), “A Simple Model of a Speculative Housing Market”, Journal of Evolutionary Economics, no. 22, pp. 303–329.

.Dick,C.D., and L., Menkhoff (2013), “Exchange Rate Expectations of Chartists and Fundamentalists”, Journal of نوسانات نرخ ارز Economic Dynamics & Control, no.37, pp.1362–1383.

Dick, C.D., MacDonald, R., Menkhoff, L., (2011), “Individual Exchange Rate Forecasts and Expected Fundamentals”, ZEW Discussion Paper 11062.

Engel, C., and K., West (2005). “Exchange Rates and Fundamentals”, Journal of Political Economy, no. 113 (3), pp. 485-517.

Farmer, J., and S., Joshi (2002), “The Price Dynamics of Common Trading Strategies”, Journal of Economic Behavior and Organization, no.49(2), pp.149–171

Frankel, J.A., and K.A., Froot (1990), “Chartists, Fundamentalists, and Trading in the Foreign Exchange Market”, American Economic Review, no.80 (2), pp.181-185.

Frankel, J.A., and A.K., Rose, (1995), Empirical Research on Nominal Exchange Rates, In: Grossmann, G.M., Rogoff, K.S. (Eds.), Handbook of International Economics, vol. III. North-Holland, Amsterdam, pp. 1689–1729.

Goodman, S., (1979), “ForeignExchangeRateForecastingTechniques:ImplicationsforBusinessandPolicy”,Journal of Finance,no. 34(2), pp. 415–427.

Ito, T., (1990), “Foreign Exchange Rate Expectations: Micro Survey Data”, American Economic Review, no. 80, pp. 434–449

Jeanne, O., Rose, A.K., (2002), “Noise Trading and Exchange Rate Regimes”, Quarterly Journal of Economics, no.117, pp. 537–569

Kirman, A. (1991), Epidemics of Opinion and Speculative Bubbles in Financial Markets”, In: Taylor, M. (Ed.), Money and Financial Markets. Macmillan.

MacDonald, R., and I.W., Marsh (1996), “Currency Forecasters Are Heterogeneous: Confirmation and Consequences”, Journal of International Money and Finance, no. 15, pp. 665–685.

Meese, R., and K., Rogoff, (1983), “EmpiricalExchangeRateModelsoftheSeventies:DoTheyFitOutofSample?”, Journal of International Economics,no.14(1–2), pp. 3–24.

Menkhoff, L., Reitzky, R., and M, Schroder (2009), “Heterogeneity in Exchange Rate Expectations: Evidence on the Chartist–Fundamentalist Approach”, Journal of Economic Behavior & Organization, No. 70, PP. 241–252.

Menkhoff, L., and M.P., Taylor (2007), “The Obstinate Passion of Foreign Exchange Professionals: Technical Analysis”, Journal of economic literature, no. 45, pp. 936-972.

Obstfeld, M., and K., Rogoff (2000), “The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause?”, NBER Macroeconomic Annual, no. 15, pp. 339-390.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.