راهبردهای معاملاتی


کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی نوشته خوان اندرس سرو، زورا کاکاشادزه

کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی اثر زورا کاکاشادزه به ترجمه فریبرز کبیری توسط نشر فدک ایساتیس منتشر شده است.

این کتاب توانسته راهکارهای معاملاتی را برای علاقه مندان ارائه کند. در توضیح این کتاب می توان گفت کتاب حاضر یک راهنمای کمی از راهبردهای سرمایه گذاری است.

کتاب حاضر از ساده ترین تا پیچیده ترین راهبردهای نامتعارف که از قراردادهای مشتقه پیچیده استفاده می کنند را شامل می شود.

هیچ ادعایی درباره سودمندی این راهبردها مطرح نمی شود: چرا که همه می دانند چقد جزئیات اجراء و هزینه های تراکنش ها مهم هستند. اما هیچ معامله گر یا تحلیل گر نمی تواند از آنچه در کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی به عنوان یک منبع راهبردهای معاملاتی الهام یا معیاری از یک ایده جدید چشم پوشی کند.

بخشی از مقدمه کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی

در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﯿﺎت زﯾﺎدی ﺷﺎﻣﻞ ۵۵۰ ﻓﺮﻣﻮل رﯾﺎﺿﯽ ﺑﺮای ۱۵۰ راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ازاﻧﻮاع داراﯾﯽﻫﺎ (و اﻧﻮاع روشﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ: ﺳﻬﺎم، اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت، اﺑﺰار ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺮاردادﻫﺎی آﺗﯽ، ETFﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﮐﺎﻻ، ﭘﻮلﻫﺎی ﺧﺎرجی ﯾﺎ ارزﻫﺎ، اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ، داراﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺗﻼﻃﻢﭘﺬﯾﺮی (ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﻼس داراﯾﯽ)، اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت، داراﯾﯽﻫﺎی درﻣﺎﻧﺪه، ﻧﻘﺪ، رﻣﺰ ارزﻫﺎ، داراﯾﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ (ﻣﺜﻞ آب و ﻫﻮا، اﻧﺮژی ﺗﻮرم)، ﮐﻼن ﺟﻬﺎﻧﯽ، زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎ، و آرﺑﯿﺘﺮاژ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ (ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ، ﺑﯿﺰ K – ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ: ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺪ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺎرج از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و … را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﯿﻢ. ﻫﺪف ﻣﺎ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮزش اﺳﺖ.

کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی یک راهنما کمی از راهبردهای سرمایه‌گذاری است. کتاب حاضر از ساده‌ترین (مانند مبتنی بر راهبردهای معاملاتی روند) تا پیچیده‌ترین راهبردهای نامتعارف که از قراردادهای مشتقه پیچیده استفاده می‌کنند را شامل می‌شود.

هیچ ادعایی درباره سودمندی این راهبردها مطرح نمی‌کنیم: چرا که همه می‌دانند چقدر جزئیات اجراء و هزینه‌های تراکنش‌ها مهم هستند. اما هیچ معامله‌گر یا تحلیلگر کمی نمی‌تواند از آنچه در اینجا است به‌عنوان یک منبع الهام یا
معیاری از یک ایده جدید چشم‌پوشی کند.

کتاب ۱۵۱ راهبرد معاملاتی به‌طور شگفت انگیزی راهبردها و فرمول‌ها را برای توسعه دانش کمی مالی ارائه می‌دهد. مطالعه این کتاب برای هر کس که می‌خواهد خبرگی خود را در بازارهای مالی پویا بهبود بخشد پیشنهاد می‌شود.

معرفی نویسنده زورا کاکاشادزه

زورا کاکاشادزه مدرک دکتری خود را در رشته فیزیک نظری از دانشگاه کرنل دریافت کرد. در ۲۳ سالگی مدرک دکتری خود را از دانشگاه راهبردهای معاملاتی هاروارد دریافت کرد.

او در دانشگاه های مختلف آمریکا و سایر کشورها فعال بوده است و سابقه مدیریتی راهبردهای معاملاتی چندیل ساله دارد و در حال حاضر استاد تمام دانشگاه تفلیس است.

کتاب راهبردهای معاملاتی در بازارهای خرسی

With your arms relaxed at your sides, measure around the fullest part of your chest.

Measure around the narrowest part of your natural waist, generally around the belly button. To ensure a comfortable fit, keep one finger between the measuring tape and your body.

موضوع بورس مولف متیو آر کرتر ناشر آدینه مترجم موسسه ترجمیک شابک 978-622-7198-21-8 تعداد صفحات 50 سال چاپ 1399 قطع کتاب رقعی نوع جلد شومیز نوبت چاپ 1

نظر دهید

تشکر نظر شما نمی تواند ارسال شود

گزارش کردن نظر

گزارش ارسال شد

گزارش شما نمی تواند ارسال شود

بررسی خود را بنویسید

نظر ارسال شد

نظر شما نمی تواند ارسال شود

سایر ویژگی‌ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها

کتاب راهنمای متاورس برای مبتدی ها کتابی برای یادگیری متاورس واقعیت مجازی و سرمایه گذاری در NFT ها اثر اندرو کلمنس ترجمه مرسده تهرانی توسط انتشارات راهبردهای معاملاتی گام اول منتشر شده است

کتاب راهنمای NFT ها کریپتو آرت

کتاب راهنمای NFT ها کریپتو آرت

کتاب راهنمای NFT ها کریپتو آرت

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه NFT

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه NFT

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه NFT

کتاب الفبای NFT ها شناخت و درک مفاهیم اولیه اثر بارون رویس ترجمه مرسده تهرانی توسط انتشارات گام اول منتشر شده است.

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم

کتاب چگونه در بورس دو میلیون دلار به دست آوردم اثر نیکلاس داروس ترجمه سمیرا صوفی از نشر آراد منتشر شده است.

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی

کتاب مفاهیم و کاربرد نمایانگرهای تحلیل تکنیکال در بازار های مالی اثر علیرضا مهدی پور از نشر آراد منتشر شده است.

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

کتاب بیان حقایق بازار در نمودارهای شمعی

کتاب دارایی های دیجیتال راهنمای سرمایه گذاری خلاق در بازار ارزهای دیجیتال

کتاب دارایی های دیجیتال راهنمای سرمایه گذاری خلاق در بازار ارزهای دیجیتال

کتاب دارایی های دیجیتال راهنمای سرمایه گذاری خلاق در بازار ارزهای دیجیتال

خرید کتاب دارایی های دیجیتال نویسنده کریس برنایسک، جک تاتار ترجمه زهرا ناطقی، مهرداد حدادی زنوز نشر آدرین قلم منتشر شده است

کتاب استارتی جدید با پاین اسکریپت

کتاب استارتی جدید با پاین اسکریپت

کتاب استارتی جدید با پاین اسکریپت

 • تهران.خ انقلاب.خ شهدای ژاندارمری.بین خ فخر رازی و خ دانشگاه . پ 64
 • 021-66978267
 • [email protected]p.ir

برای دریافت آخرین تخفیف‌ها و جدیدترین محصولات ثبت‌نام کنید.

فروشگاه آنلاین کتاب مهربان از سال 1392 فعالیت خود در زمینه فروش اینترنتی آغاز کرد. طی سال های اخیر با بهره مندی از یک فروشگاه آنلاین توانستیم همراه شما دوستان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی به هر دو صورت حضوی و مجازی باشیم. این فروشگاه با بهره مندی از فروش اینترنتی سعی بر این دارد که مشتریان عزیز بدون اتلاف وقت و راهبردهای معاملاتی با صرف تنها زمانی کوتاه بدون دغدغه ترافیک کتاب خود را خرید کنند . ما با بهره مندی از یک تیم قوی سعی در جلب رضایت شما همراهان عزیز داریم و متعهد هستیم کتاب شما را به هر نقطه از ایران عزیزمان ارسال کنیم. میدانیم که همیشه نقص هایی در هر حرفه ای است، بنابراین به تازگی قسمت پیشنهادات و نظرات محصول راه اندازی کردیم و امیدواریم با نظرات خود ما را راهبردهای معاملاتی در ارائه هر چه بهتر یاری رسانید . ما با گوش جان پذیرای نظرات شما دوستان هستیم.

کتاب راهبردهای معاملاتی در بازارهای خرسی

اگر متوجه نام گاو ها و خرس ها و . در بازار بورس و سهام نیستید، با مطالعه این کتاب به مفهوم کلی آن برسید.

کتابفروشی تخصصی بورس ایران

مرجع تخصصی فروش کتابهای آموزش و راهنمایی بورس فارکس سهام آتی تحلیل تکنیکال ( جان مورفی ) تحلیل بنیادی – تحلیل فاندامنتال - امواج الیوت الگوهای شمعی الگوهای هارمونیک چنگال اندروز - روش های معاملاتی – خط روند – ایچیموکو –وارن بافت – داینامیک تریدینگ شیوه لاک پشت – بیل ویلیامز- سامورائی ها- معامله گر منظم –کتاب آموزش مفاهیم بنیادی بلاکچین – کتاب آموزش معاملات ارزی بیت کوین و ارزهای مجازی منابع آزمون اصول بازار سرمایه – منابع آزمون تحلیل گری بازار سرمایه – منابع آزمون معامله گری بازار سرمایه – منابع آزمون مدیریت سبد اوراق بهادار - روانشناسی بازار سرمایه

تو بورس ؛ بزرگترین کتابفروشی تخصصی بورس و سهام نمایندگی انتشارات کتب تخصصی بورس (انتشارات آراد کتاب ، نشر چالش ، مهربان نشر و انتشارات سازمان بورس)

ارسال کتاب به سراسر نقاط کشور و در سریعترین زمان

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با شماره تلفن 962 22 22 0930 تماس حاصل نمایید.

مرجع راهبردهای اختیار معاملات

کتابی که می خوانید در تلاش است تا راهکارهایی که می توان از ترکیب قراردادهای اختیار با دارایی هایی اعم از سهام، اقدام به کسب درآمد کرد را برای شما تشریح کند.مترجمان کتاب تلاش کرده اند تا اثری جهت ارتقای آگاهی دانشجویان، اساتید راهبردهای معاملاتی و فعالان محترم حوزه بازار سرمایه در مورد قراردادهای اختیار معامله به عنوان یکی ابزارهای مشتقه شناخته شده است.

معرفی مباحث کتاب مرجع راهبردهای اختیار معاملات

 1. چهار راهبرد پایه ای قرار دادهای اختیار معاملات
 2. راهبرد های در آمدی
 3. راهبردهای نا متقارن عمودی
 4. راهبردهای نوسانات
 5. راهبردهای جانبی
 6. راهبردهای اهرمی
 7. راهبردهای معادل
 8. تخصیص مالیات برای معامله گران اختیار معامله و دارایی پایه

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد کلان

آزادسازی اقتصادی از تئوری تا عمل کد 1106

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول ویراست دوم

آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد دوم

ابعاد اساسی در اخلاق و اقتصاد کد 1886

ارتباطات توسعه در جهان سوم

ارزیابی اقتصادی طرحها کد 1921

جدید ترین کالا ها

یافتن موقعیت های سودآور با امواج الیوت

یادداشت های فواد روحانی

هولاکراسی

هوش مصنوعی و آینده بانکداری

هوش مالی خود را افزایش دهید

هوش مالی خود را افزایش دهید

هوش تجاری نگرشی پویا در عرصه ی کسب و کار

هوش اجتماعی

Modal Header

Some text in the modal.

میدان انقلاب، ضلع جنوب شرقی میدان-پلاک 7، فروشگاه بانک کتاب ( سفارش تلفنی کتاب)

از تخفیف‌ها و جدیدترین‌های ما باخبر شوید:

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فروشگاه اینترنتی آژانس بوک، بررسی، انتخاب و خرید آنلاین

آژانس بوک به عنوان یکی از قدیمی‌ترین فروشگاه های اینترنتی کتاب با بیش از یک دهه تجربه، با پایبندی به سه اصل، پرداخت در محل ویژه تهران، تضمین اصل‌بودن کتاب و همچنین مطابقت قیمت فروش با قیمت درج شده در کتاب موفق شده ایم که نظر مشتریان محترم را جلب نماییم امیدواریم با تلاش بیشتر ما و همچنین راهنمایی شما عزیزان بتوانیم بیشتر در این حوزه فعالیت کنیم. به محض ورود به سایت آژانس بوک با دنیایی از کتاب در حوزه های مختلف رو به رو خواهید شد و حتی در صورت نبودن کتابی در سایت می توانید از طریق سفارش آسان و یا از طریق تماس با شماره 02166408000 سفارش خود را ثبت نمایید. . مشاهده بیشتر

تلفیق راهبردهای معاملاتی تکنیکی و بنیادی (سود،واکنش و بهره مندی سرمایه گذاران حرفه ای )

تجزیه و تحلیل صورت های مالی – فروغ نژاد – سازمان بورس

عجله کن! پایان تخفیف در:

تجزیه و تحلیل صورت های مالی – فروغ نژاد – سازمان بورس

مشخصات کتاب
ناشر سازمان بورس
مولف دکتر حیدر فروغ نژاد / شاهین احمدی/امین سادات
تعداد صفحه 507
سال چاپ 1399
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

عجله کن! پایان تخفیف در:

مربی ثروت

عجله کن! پایان تخفیف در:

مربی ثروت

مشخصات کتاب
ناشر فکر سبز
مولف بردلی.جی.سوگارس
تعداد صفحه 304
سال چاپ 1399
نوع جلد شومیز
قطع کتاب رقعی

عجله کن! پایان تخفیف در:

بیت کوین

عجله کن! پایان تخفیف در:

بیت کوین

مشخصات کتاب
ناشر چالش
مولف دکتر جواد عباسی
تعداد صفحه 258
سال چاپ 1399
نوع راهبردهای معاملاتی جلد شومیز
قطع کتاب رقعی

عجله کن! پایان تخفیف در:

پرایس اکشن (محدوده های معامله) – ال بروکز – نشر چالش

عجله کن! پایان تخفیف در:

پرایس اکشن (محدوده های معامله) – ال بروکز – نشر چالش

مشخصات کتاب
ناشر
مولف ال بروکز
تعداد صفحه 670
سال چاپ 1399
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

عجله کن! پایان تخفیف در:

هنرمندانه معامله کنید

عجله کن! پایان تخفیف در:

هنرمندانه معامله کنید

مشخصات کتاب
ناشر چالش
مولف زینب آذریان
تعداد صفحه 280
سال چاپ 1398
نوع جلد شومیز
قطع کتاب وزیری

عجله کن! پایان تخفیف در:

فروشگاه اينترنتي چرتکه فعاليت خود را از سال 1399 با هدف تسهيل خريد كتاب آغاز كرد. از آن زمان تا به امروز كتاب چرتکه همواره در تلاش است تا در كنار كتاب، با تكميل محصولات فرهنگي خود‏ پاسخ‌گوي نياز مخاطبان باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.