کاربرد اهرم مالی


Kooshyar Researches


چکیده بررسی رابطه دارایی های نامشهود و اهرم مالی و عملیاتی سید مرتضی میر مظفری موسوی هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود و اهرم مالی و عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. در شرایط کنونی شاهد تبدیل دارایی های نامشهود به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در جهت رشد و تعالی شرکت ها، سازمان ها و در نگاهی وسیع تر جوامع هستیم. جهت گیری این تحقیق کاربردی می باشد. در این تحقیق از روش علی- پس رویدادی استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از اطلاعات میدانی (اطلاعات مستخرج از صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آنها نیز از نرم افزار آماری (Eviews) استفاده می شود. در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از طریق نمونه گیری 120 شرکت انتخاب شدند. نسبت دارایی های نامشهود ترازنامه متغیر مستقل و معیارهای ارزیابی اهرم مالی و عملیاتی متغیرهای وابسته تحقیق می باشد. در این پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. با توجه به آزمونهای فوق نتایج بدست آمده حاکی از رابطه معنادار بین متغیر مستقل و اهرم مالی و اهرم عملیاتی است. کلید واژه: ترازنامه- دارایی نامشهود- اهرم مالی- اهرم عملیاتی- شرکت های بورس اوراق بهادار.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 2
1-2. بیان مساله 2 کاربرد اهرم مالی
1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4. اهداف تحقیق 5
1-4-1. هدف اصلی 5
1-4-2. اهداف فرعی 5
1-5. فرضیه های تحقیق 5
1-6. متغیرهای تحقیق 5
1-7. قلمرو تحقیق 6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه 8
2-2. اهرم مالی شرکت 8
2-2-1. اهرم مالی و اهمیت آن 8
2-3. اهرم عملیاتی 9
2-3-1. محاسبه اهرم عملیاتى 9
2-3-2. محاسبه ریسک تجارى 10
2-3-3. تفسیر اهرم عملیاتى 10
2-3-4. کاربرد اهرم عملیاتى 10
2-4. دارایی های نامشهود 11
2-4-1. مدل های ارزیابی داراییهای نامشهود 11
2-5. پیشینه تحقیق 14
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه 19
3-2 روش تحقیق 19
3-3 جامعه آماري 19
3-4 نمونه آماري 19
3-5- متغیر مدل تحقیق 20
3-6- روش آماری 21
3-6-1- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرها 22
3-6-2- آزمون معني دار بودن ضريب همبستگي 22
3-6-3- رگرسیون 22
3-6-3-1- آزمون F جهت بررسی رابطه معنادار بودن در رگرسیون (آماره F) 23
3-6-3-2- آزمون t جهت بررسی معنادار بودن ضریب رگرسیون بطور مجزا(آمارهt) 23
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- بررسی شاخص های توصیفی 25
4-2- آزمون كولموگرف- اسميرنوف براي تعيين نرمال بودن داده ها 25
4-3- تحلیل همبستگی 26
4-3-1- آزمون مانایی 26
4-3-2- آزمون ناهمسانی واریانس 27
4-4- تحلیل فرضیه ها و آزمون مدل های تحقیق 27
4-4-1- نتایج آزمون F لیمر(چاو) 27
4-4-2- نتایج آزمون هاسمن 28
4-4-3- بررسی فرضیه پژوهش 29
4-5- جمع بندی فصل 30
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 32
5-2- نتایج حاصل از تحقیق 32
5-3-تعبیر و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 32
5-3-1- بررسی فرضیه اول 32
5-3-2- بررسی فرضیه دوم 33
5-4- نتیجه گیری 33
5-5- پیشنهادها 34
5-5-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 34
5-5-2- پیشنهاد برای تحقیقات آتی 34
منابع 35


فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 3-1 نمونه آماری 20
جدول 3-2 تعداد نهایی شرکت برای مطالعه 20
جدول 4-1 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 25
جدول4-2 نتایج آزمون جارک- برا 26
جدول 4-3 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق 26
جدول 4-4 نتایج آزمون مانایی 27
جدول 4-5 خروجی آزمون ناهمسانی واریانس مدل تحقیق 27
جدول 4-6 خروجی آزمون F لیمر مدل تحقیق 28
جدول 4-7 خروجی آزمون هاسمن مدل های تحقیق 28
جدول 4-8 نتایج آزمون مدل تحقیق 29
جدول 4-9 نتایج آزمون مدل تحقیق 30


فهرست شکل
عنوان شماره صفحه
شکل 1-1 مدل مفهومی تحقیق 6


فهرست پیوست
عنوان شماره صفحه
پیوست شماره (1) 38
پیوست شماره (2) 53
پیوست شماره (3) 53
پیوست شماره (4) 53

کاربرد اهرم مالی در بورس

مالي،اهرم،سرمايه،شركت،بازار،آتي،زعفران،وجه،سود،تومان،قرارداد .

بیشتر بخوانید: رشد بورس در سایه ثبات ارز
در بازار ملک و مسکن افراد برای خرید خانه، زمین و سایر موارد از وام یا قرض استفاده می‌کنند.
هرچه میزان وام و قرض دریافتی بیشتر باشد، فرد می‌تواند سرمایه بیشتر را خریداری نماید در مقابل ریسک بیشتری را برای بازپرداخت وام و قرض متحمل خواهد شد.
در سایر بازارهای مالی نیز افراد برای استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری و کسب سود از وام و اعتبار استفاده می‌کنند.
دریافت اعتبار برای خرید سهام و اوراق بهادار نیز نوعی دیگر از استفاده از اهرم مالی است.
شرکت‌ها نیز برای اجرای طرح‌های جدید و تأمین منابع مالی از وام و اعتبار استفاده می‌کنند و اهرم مالی خود را افزایش می‌دهند.
استفاده از اهرم مالی سبب می‌شود سود یا ضرر بر روی پایه کمتری باشد، اما نسبت بالاتری بسازد.
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام می‌تواند این موضوع را به خوبی نشان دهد.
در مقابل کم بودن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به معنی استفاده بهینه شرکت از سرمایه سهامداران و منابع موجود است.
DFL به حساسیت سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسانات درآمد عملیاتی نیز گفته می‌شود.
بدین معنی که هرچقدر اهرم مالی بالاتر باشد، نوسان سود سهم نیز بیشتر است.
به عنوان مثال در بازار آتی سرمایه گذاران از اهرم مالی برخوردارند.
با فرض اینکه وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی زعفران ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ این فرد باید ۲ میلیون تومان پرداخت نماید.
استفاده از اهرم مالی برای انجام معاملات اعتباری

سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

انتخاب و چینش خبرها در این سایت به صورت خودکار توسط جستجوگر خبر خبیر‌نیوز صورت می گیرد. خبیر‌نیوز هیچ مسئولیتی در قبال محتویات خبرها ندارد.

جعبه | سرویس اشتراک ویدیو

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جعبه می باشد.
مسئولیت محتوای ویدئوهای بارگذاری شده با منتشرکننده است و سایت جعبه مسئولیتی در قبال آن ندارد.

افزایش بازدید ویدیوهای شما با استفاده از پلتفرم تبلیغات هوشمند سنجاق

نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های

نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر کاربرد اهرم مالی امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی کاربرد اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در کاربرد اهرم مالی بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران نقش هزینه‌های تعدیل، اهرم عملیاتی و اهرم مالی در توضیح صرف ارزش: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران بررسی كاربرد مدل های پیش بینی ورشكستگی ( فالمر، اسپرینگیت ، زیمسكی و شیراتا ) در پیش بینی نكول تسهیلات اعطایی به شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر امنیت شغلی مدیر عامل شرکت بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کارایی اشکال مختلف توقف معاملاتی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کوته‌بینی مدیران و رفتار بازده بررسی ثبات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش¬بینی نوسانات شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل گارچ نمایی EGARCH دربورس اوراق بهادار تهران رابطه ساختار سرمایه و بازده غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین فرا اعتمادی با حرفه ای بودن سرمایه گذاران

کاربرد اهرم مالی

عصر بازار- اهرم اختیار معامله عبارت است از چند برابری یا ضریب معادل و همسنگ نقدی، در یک موقعیت اختیار معامله؛ نسبت به قیمت نقدی واقعی (در عمل) دارایی پایه یا موردنظر آن قرارداد.

اهرم و محاسبه آن در اختیار معامله ها

به گزارش پایگاه خبری «عصربازار» به نقل از بورس کالای ایران، قدرت اهرم ­ها از اولین مطالبی هستند که همه ما در دوران تحصیل یاد می ­گیریم. مفهوم اهرم به دوران ارشمیدس بر می­گردد. که ادعا کرده بود می ­تواند دنیا را جابه جا کند، بشرط آنکه اهرمی به اندازه کافی بلند، در اختیار داشته باشد! بطور خلاصه، اهرم این قدرت را می­دهد که از یک عامل و عنصر کمتر سودآور به عاملی با قدرت خلق منفعت بیشتر دست یابیم. در اصطلاح سرمایه ­گذاری، اهرم­ های مالی این توان واجازه را می­ دهند که با یک میزان پول کوچکتر در مسیر معاملات به میزان پول بیشتری برسیم. از مشتقه­ ها، " اختیار معامله سهام" مثال بارز این مفهوم از اهرم مالی است.

کاربری اهرم در قراردادهای اختیار معامله باعث این افسانه بین مردم شده است که شما در عرض چند روز با بکارگیری اختیار معامله­ ها می­ توانید از هزار واحد پولی چند صد هزار واحد سود بدست آورید. در واقع، سود بالقوه نامحدود و نجومی معاملات اختیار معامله­ ها بخاطر کاربرد اهرم باعث شده، که معامله­ گران سفته باز را به سوی این معاملات بیشتر بکشاند، چرا که سود بیشتری را در شرایط امن تر می­توانند نسبت به معاملات کوتاه مدت سهام که به نوسان گیری (Swing Trading) موسوم هستند، با معاملات اختیار معامله بدست آورند.

اهرم اختیار معامله چگونه کار می­کند؟

اختیار معامله سهام برای هر قرارداد، که شامل 100 سهم است، اهرم می­سازد که هزینه آن فقط بخشی از سهام پایه آن قراردادها هستند. این امر به معامله­ گران اختیار معامله این امکان را می­ دهد تا با همان تعداد سهم و با هزینه کمتر بر میزان سود بیشتری کنترل داشته باشند.

مثال: فرض کنید شما 1000دلار دارید و می­خواهید در سهام شرکت XYZ سرمایه­گذاری کنید.سهام شرکت مزبور در حال حاضر به 50 دلار معامله می­شود، در حالی­که برای آن سهام اختیار خریدی به قیمت اعمال یا توافقی 50 دلار موجود است و بهای هر قرارداد مزبور 2 دلار است . در این مورد شما بسهولت می­ توانید تمامی پول خود را صرف خرید 20 سهم از آن شرکت نمایید و یا می­توانید با خرید 5 قرارداد اختیار خرید سهام آن شرکت با قیمت اعمال 50 دلار، کنترل 500 سهم از سهام آن شرکت را بدست گیرید. با مبلغ یکسانی از پول، شما توانسته­اید 25 برابر از آن سهام را نسبت به خرید عادی و معمولی آن سهام بدست آورید. این یعنی قدرت بکارگیری اهرم در معاملات اختیار معامله.

محاسبه اهرم در اختیار معامله­ها

با توجه به مثال قبل، شما می­توانستید با 5 قرارداد، «اختیار خرید سهام» شرکت XYZ تعداد 50 سهم را با قیمت توافقی اعمال یا توافقی 50 دلار در اختیار بگیرید. که مبلغ آنها برای خرید سهام با حجم آن تعداد سهام بطور معمول تفاوت دارد. در اختیار سهام فقط بخشی از نوسان قیمت سهام پایه قرارداد، که بستگی به مقدار دلتا (Delta) دارد مطرح است. نوعاً در وضع "At- The- Money "(ATM) مقدار دلتا 5/0 است. این بدان معنی است ،که هر قرارداد با قیمت اعمال یا توافقی 50 دلار به ازای هر 1 دلار نوسان در سهام پایه به اندازه 5/0 دلار نوسان پیدا می­کند.

مثال: فرض کنید سهام شرکت XYZ ترقی کند. و هر سهم به55 دلار برسد، قیمت قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال یا توافقی 50 دلار برای هر سهم حالا از 2 دلار به 5/4 دلار می­رسد. (5/2= 5/0×5 دلار)

بنابراین، در عمل اهرم اختیار معامله با بکارکیری فرمول زیر قابل محاسبه است:

قیمت اختیار معامله (قیمت اختیار معامله- دلتای معادل و هم تراز سهم)= اهرم اختیار معامله

با توجه به مثال قبل که قیمت سهام شرکت مزبور به 50 دلار معامله می­شود. و آن قرارداد اختیار خرید قیمت اعمال 50 دلار و دلتای 5/0 دارد؛ می­ توان اهرم قرارداد مزبور را محاسبه کرد:

برابر 5/11= 2/ (2- دلار[5/0×50 دلار])= اهرم اختیار معامله

محاسبه اهرم اختیار معامله بالا نشان داد که اختیار خرید سهام شرکت XYZ با قیمت اعمال 50 دلار با اهرمی 5/11 برابر همراه است، که بدان معنی است که به شما این قدرت و امکان را می­ دهد که با یک میزان پول، سودی 5/11 برابر بسازید. هم چنین این بدان معنی است که به شما قدرت کنترل، با همان میزان پول، 5/11 برابری برای سهام آن شرکت را بدست آورید. به زبان غیر تخصصی، اهرم اختیار معامله پول شما را 5/11 برابر بسط داده است و شما با 1000 دلار سرمایه­گذاری یا خرید آن سهام، قدرت کنترل 11500دلار از آن سهام را بدست آورده­اید!

تفسیر اهرم در اختیار معامله­ ها

شناخت قدرت اهرم در چند برابر نمودن کنترل ما بر سهام یا هر دارایی پایه دیگر، برای معاملات اختیار معامله بسیار حیاتی است، چرا که اهرم از طرف دیگر ریسک زیان ما را نیز چند، برابر می­ کند. تمام اهرم­ ها شمشیر دولبه هستند، و تناسب "ریسک و پاداش " معاملات را شکل می دهند. به مین دلیل اهرم اختیار معامله، وقتی آن قرارداد در شرایط یا وضع "In- The- Money "(ITM) هستند. همیشه نسبت به وقتی که در وضع "At- The- Money "(ATM) کمتر است و این به نوبه خود کمتر از وقتی است که آن قرارداد وضع Out- Of- The- Money(OTM) است.

در مثال زیر مقایسه بین وضع سه گانه فوق بهتر نشان داده است:

مثال: با توجه به مثال بالا؛ سهام شرکت XYZ به 50 دلار معامله می­ شود و برای آن سهام اختیار خرید سهام در سه موقعیت زیر وجود دارد:

قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال یا توافقی 50 دلار که بهای آن 2 دلار و مقدار دلتای آن 5/0 است.
قرارداد اختیار خریدی با قیمت اعمال 45 دلار و بهای 6 دلار که دلتایی معادل 8/0 دارد
قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال 55 دلار و بهای 10/0 دلار که دلتایی معادل 01/0 دارد

برابر 5/11= 2 دلار/ (2 دلار- [5/0×50 دلار])= (1) اهرم اختیار معامله

برابر 7/5= 6 دلار/ (6 دلار- [8/0×50 دلار>)= (2) اهرم اختیار معامله

برابر 49= 01/0 دلار/ (01/ دلار- [01/0 ×50 دلار])= (3) اهرم اختیار معامله

همانطور که می­ بینید " اهرم قررداد اختیار معامله "در وضع (OTM) برای قرارداد اختیار خرید با قیمت اعمال 55 دلار بطور چشم گیر و معنی دار بزرگتر از اهرم اختیار معامله در شرایط (ITM) با قیمت اعمال 45 دلار است. این مبین آنست که اختیار معامله­ ها در شرایط (OTM) به مراتب خطرناک تر از آن قراردادهای اختیار معامله در شرایط (ITM) هستند.

گرچه اختیار معامله در شرایط (OTM) 49 برابر بیشتر سود می­ سازد، ولی از طرف دیگر زیانی هم که وارد می کند. 49 برابر است و شما تمامی سرمایه خود را که در خرید سهام آن شرکت گذاشته بودید از دست می­ دهید. چرا که نوسان آن سهام نتوانسته تا تاریخ انقضای آن قرارداد از قیمت اعمال یا توافقی آن­ها در قرارداد بالا بزند.

اهرم اختیار معامله کجا می­تواند کاربری داشته باشد؟

در ساخت و تدوین سبد دارایی یا پرتفوی
در مدیریت ریسک
در توسعه سیستم معاملات

پایگاه داده و منابع علمی حسابداری

پیشینه پژوهش اهرم مالی: مروری بر مطالعات خارجی اهرم مالی

دینلرسوز و همکاران[1] (2019) به بررسی اهرم مالی در طی چرخه عمر شرکت و رشد شرکت پرداختند. محققین با بررسی شرکت‌های فعال در.

یودین و همکاران[2] (2019) به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر اهرم مالی پرداختند. جامعه آماری شامل شرکت‌های بنگلادشی در طی بازه زمانی 2003 الی 2017 می‌باشد. نتایج نشان.

شیبوتسی و همکاران[4] (2019) به بررسی تاثیر اهرم مالی و اندازه شرکت بر عملکرد مالی تعاونی پس انداز اعتباری در کنیا پرداختند. جامعه آماری شامل 174 تعاونی پس انداز و .

خرابشه و همکاران[5] (2019) به بررسی رابطه غیرخطی سهامداران کنترلی و اهرم مالی پرداختند. نمونه مورد بررسی شامل 60 شرکت صنعتی فعال در بورس اوراق بهادار عمان در طی .

ماتی و بالاکریشنان[6] (2019) به بررسی رابطه مقطعی بین ویژگی‌های شرکت، اهرم مالی و بازده سهام در بازار هند پرداختند. محققین به تحلیل داده‌های 371 شرکت در طی بازه زمانی 2003.

کامیسون‌هابا و همکاران[7] (2019) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و اهرم مالی پرداختند. نتایج .

دمیرسی و همکاران[8] (2019) به بررسی رابطه بدهی دولت و اهرم مالی شرکت پرداختند. محققین با انجام مطالعه ای در سطح بین المللی و با بررسی داده‌های 40 کشور در طی بازه زمانی.

شیخ[9] (2018) به بررسی تاثیر رقابت بازار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و اهرم مالی پرداخت. بازه زمانی تحقیق شامل سالهای 1996 الی 2015 می‌باشد که 2009 شرکت و در .

ژوآن[10] (2018) به بررسی رابطه اهرم مالی و سرمایه گذاری شرکت در ویتنام پرداخت. محقق با بررسی داده‌های شرکت‌های پذیرفته شده در شهر هوشی مین در طی بازه زمانی 2006 الی 2015 به این .

فایل کامل پیشینه مطالعات انجام شده خارج از کشور در حوزه اهرم مالیاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.