چند نوع اسپرد وجود دارد؟


شیوع واژینیسموس

انواع انتقال مذاب در جوشكاري ميگ مگ:

معمولاً انتقال مذاب بصورت قطره اي انجام مي شود. نحوه شكل گيري قطرات, اندازه و روش انتقال مذاب توسط نيروهاي مختلف فيزيكي و الكترومغناطيسي مشخص مي گردد. چهار حالت انتقال مذاب عبارتند از:

انتقال مذاب بصورت اتصال كوتاه

انتقال گلوله

انتقال اسپري

انتقال اسپري پالسي

نحوه انتقال مذاب توسط عوامل زير نيز تحت تأثير قرار مي گيرد:

١- جريان جوشكاري

۶- ميزان سيم بيروني از سر نازل

تأثير ويسكوزيته و كشش سطحي:

كاهش ويسكوزيته و يا افزايش درجه حرارت موجب كاهش ويسكوزيته گرديده و قطرات كوچكتري شكل مي گيرد. افزايش ميزان اكسيژن در محيط قوس, موجب كاهش ويسكوزيته مي گردد. در جوشكاري با الكترود دستي, الكترودهاي روتيلي و اسيدي چون حاوي مقدار زيادي تركيبات اكسيژن دار مي باشند, داراي انتقال مذاب به صورت قطرات ريزي مي باشند.

تأثير گازهاي منبسط شده:

در درجه حرارت هاي بالا, قطره مذابي كه در محيط قوس بوجود آمده است, توانايي بيشتري براي جذب گازها دارد. اين پديده منجر به افزايش حجم, قطره مذاب تشكيل شده مي گردد. انبساط گاز دی‌اکسید کربن چند نوع اسپرد وجود دارد؟ مهمترين عامل تشكيل قطرات درشت در جوشكاري ميگ مگ مي باشد.

اثر پديده Pincheffect

در اثر عبور جريان الكتريسته در هر هادي, يك ميدان مغناطيسي بصورت دواير متحدالمركز در اطراف هادي بوجود مي آيد. اين ميدان مغناطيسي بر روي سطح مغناطيسي بر روي سطح مقطع هادي فشار وارد نموده و موجب تشكيل قطره كوچك و در نتيجه دانسيته جريان شده و نوك سيم نيز به صورت تيز مي گردد. در اثر تداوم اين اثر, قطرات ريز به صورت اسپري شكل گرفته و به حوضچه جوش منتقل مي شود.

انتقال اتصال كوتاه:

انتقال مذاب به روش اتصال كوتاه براي جوشكاري ورقهاي نازل كاربرد فراوان دارد. علت اين امر حرارت ورودي كم به قطعه كار در اثر استفاده از ولتاژ و آمپر پايين در اين روش مي باشد. با اين روش انتقال مذاب مي توان در همه حالات جوشكاري نمود در جوشكاري قطعات ضخيم با انتقال اتصال كوتاه,امكان عدم ذوب ديواره هاي اتصال وجود دارد. در اين روش بمحض برقراري قوس الكتريكي نوع سيم ذوب شده و تشكيل قطره اي كوچك را مي دهددر ادامه قطره كمي بزرگتر شده و همراه با حركت سيم جوش, اين قطره با سطح حوضچه جوش برخورد مي نمايد سو براي يك لحظه قطع مي شود تا قطره از نوك سيم جدا شده و جذب حوضچه جوش شود. مجدداً قوس برقرار شده و اين عمل تكرار مي شود.

انتقال گلوله اي:

انتقال گلوله اي با شدت جريان كمتر و ولتاژ بيشتر صورت مي گردد و با تشكيل يك قطره نسبتاً بزرگ مذاب در نوك سيم مشخص مي گردد. اين قطره در اثر نيروي جاذبه زمين به داخل حوضچه جوش سقوط مي نمايد. اين نوع اتصال با همه نو ع از محافظ قابل اجرا بوده و در صورت جوشكاري در حالتهاي غير از تخت باعث ريزش مذاب به سمت پايين مي شود.

شكل پروفيل جوش در اين حالت نامنظم بوده و از نفوذ كمي برخوردار مي باشد و محدوده آن بين اتصال كوتاه و انتقال اسپري مي باشد. انتقال گلوله اي با گاز محافظ دی‌اکسید کربن باعث سوختن اكثر عناصر آلياژي سيم جوش مي گردد و استحكام جوش كم مي شود.

با استفاده از اين روش در حالت تخت مي توان به پروفيل جوشي با ارتفاع كم دست يافت.

انتقال اسپري:

در اين روش, قطرات مذاب تشكيل شده در انتهاي سيم جوش, در اثر نيروهاي محوي به صورت فلزات بسيار ريز بدون اتصال كوتاه و پاشش جرقه و با صداي نرم به سمت حوضچه جوش در حركت مي باشند, اندازه قطرات در اين حالت بسيار كمتر از قطر سيم بوده و قوس اسپري در ولتاژهاي بالا و شدت جريانهاي زياد با گاز محافظي كه بالاي 85 درصد آن گاز آرگون باشد, قابل انجام مي باشد. اين نوع انتقال با گاز محافظ دی‌اکسید کربن و هليم قابل انجام نمي باشد. در اين حالت حرارت بسيار زيادي توليد مي شود, نرخ رسوب جوش بسيار بالا بوده و براي قطعات ضخيم كاربرد دارد و باعث ذوب مناسب ديواره اتصال مي گردد.

اين نوع اتصال در ولتاژ بين 32-40 ولت و جریان بالای 250آمپر قابل دسترسي مي باشد. تعداد قطرات در ثانيه بين 100 تا 300 قطره مي باشد.

اين روش بخاطر ايجاد حوضچه بزرگ در جوشكاري فولادها محدود به حالت تخت مي باشد و در جوشكاري آلومينيوم بخاطر انتقال حرارت زياد ميتواند در حالتهاي ديگر نيز بكار رود. بخاطر آمپر بالاي مصرفي دستگاه بايد داراي سيكل كاري مناسب بوده و مشعل نيز بايد از نوع آب خنك باشد, تا حرارت مشعل را سريعاً جذب نمايد. بخاطر ايجاد حوضچه بزرگ مقدار گاز محافظ خروجي نيز بايد بالاتر تنظيم شود.

انتقال اسپري پالسي:

انتقال اسپري پالسي، يك نوع قوس اسپري بوده كه در فواصل زماني معين و منظمي آمپر در دو محدوده كم و زياد نومان مي كند. وقتي آمپر در سطح پايين بالا قرار مي گيرد (ضربه) باعث جدا شدن قطره مذاب از نوك سيم مي گردد. وقتي جريان در سطح پايين است هيچ اتصال مذابي صورت نميگيرد و وقتي در حالت ضربه قرار مي گيرد باعث انتقال يك قطره مذاب از نوك سيم مي گردد و وقتي در حالت ضربه قرار مي گيرد باعث انتقال يكقطره مذاب از نوك سيم مي گردد. مزيت اسپري پالسي نسبت به انتقال اسپري اين است كه مي توان از آن براي جوشكاري ورقهاي نازك بدون مشكلي,استفاده نمود. همچنين از اين روش مي توان در حالت هاي غير از تخت نيز جوشكاري نمود. در انتقال اسپري پالسي پاشش جرقه اي به اطراف وجود ندارد و مي توان از سيمهاي قطروتر كه قيمت پايينتري دارند, نيز استفاده نمود.

محدوده كاري در نمودار ولتآمپر:

در فرآيند ميگ, مگ انجام جوشكاري در محدوده خاصي از نمودار ولت – آمپر امكان پذير است كه اين دو پارامتر ولتاژ و آمپر بايستي بدرستي تنظيم شوند.

ولتاژ از روي دستگاه تنظيم شده و آمپر بستگي به سرعت خروجي سيم دارد.

تأثير تغييرات ولتاژ در فرآيند ميگ, مگ:

وقتي با يك ولتاژ و آمپر مشخص در حالت جوشكاري مي باشيد. افزايش ميزان ولتاژ باعث افزايش طول قوس, زياد شدن عرض جوش, كم شدن نفوذ و كم شدن ارتفاع گرده جوش مي گردد. كم نمودن ولتاژ باعث كوتاه شدن طول قوس و كم شدن عرض گرده جوش, افزايش نفوذ و افزايش ارتفاع گرده جوش مي گردد.

تغيير در ميزان ولتاژ بر روي نرخ رسوب جوش تأثير ندارد چون چند نوع اسپرد وجود دارد؟ سيم جوش با يك سرعت ثابت در حال تغذيه به حوضچه جوش مي باشد.

تأثير تغييرات آمپر در فرآيند ميگ, مگ:

حال نقطه كاري مناسب بال را در نظر بگيريد اكنون چنانچه آمپر را با كاهش سرعت تغذيه سيم كم نماييد طول قوس افزايش داشته, آمپر كمتر شده و نرخ رسوب جوش نيز كم مي شود حال اگر سرعت تغذيه سيم را بيشتر نماييد, آمپر افزايش يافته, طول قوس كمتر شده, نرخ رسوب جوش بيشتر و گرده جوش محدبتر مي شود.

روش محاسبه ميزان مصرف گاز محافظ و انتخاب نازل گاز:

الف) يك قانون سرانگشتي:

قطر سيم جوش مورد استفاده را با كوليس اندازه گيري نماييد و سپس:

براي جوشكاري آلومينيم: 12*قطر سيم جوش

براي جوشكاري فولادها: 10* قطر سیم جوش

ب) استفاده از نمودار

با داشتن اطلاعاتي در مورد شدت جريان مورد استفاده و يا شماره نازل انبر جوشكاري و با استفاده از نمودار زير مي توانيد ميزان مناسب و صحيح فشار گاز محافظ خروجي را تعيين نماييد.

توجه:

انواع گوناگون طرح اتصال, نياز به مقادير دبي خروجي گاز محافظ دارند.

فلزات مختلف, نياز به مقادير متفوات دبي خروجي گاز محافظ دارند.

هر گونه اشتباه در انتخاب شماره نازل, موجب بروز خطا و اشتباه در دبي خروجي گاز مي شود.

در صورت بروز اشتباه در انتخاب مقدار صحيح دبي خروجي گاز, عمل حفاظت حوضچه مذاب جوش به درستي صورت نگرفته و بروز ناپيوستگي تخلخل حتمي است.

نحوه محاسبه نرخ رسوب(Deposition Rate)

مهمترين فاكتور براي محاسبه ميزان نرخ رسوب, سرعت خروج سيم است. نرخ رسوب بر اساسkg/h بيان مي شود.

اثر تغييرات ولتاژ با نرخ تغذيه سيم ثابت:

با اعمال تغييرات در ولتاژ ,U در حالت ثابت بودن نرخ تغذيه سيم, طول قوس و در نتيجه شكل پروفيل جوش تغيير مي يابد. جريان (I) و نرخ رسوب ثابت باقي مي مانند.

اثر تغيير نرخ تغذيه سيم در حالت ولتاژ ثابت:

با تغيير تغذيه سيم بر روي يك خط, طول قوس, شدت جريان، نرخ رسوب و شكل پروفيل جوش تغيير مي يابند.

اثر تغيير در موقعيت قرارگيري انبر جوشكاري در حالتي كه باقي متغيير ها ثابت مي باشند:

اثر فاصله انتهاي نازل تماسي(چند نوع اسپرد وجود دارد؟ Contact Tube) در حالتي كه باقي متغييرها ثابت مي باشند:

طول آزاد الكترود و فاصله نازل تماس(Contact Tube) با قطعه كار در جوشكاري با فرآيند MIG(میگ)

تمیز کردن برد الکترونیکی

تمیز کردن برد الکترونیکی

استفاده‌ی طولانی مدت از دستگاه‌های الکترونیکی بدون تمیز کردن برد الکترونیکی و یا تمیز کردن غیراصولی آن در عملکرد سیستم اختلال ایجاد می‌کند. وجود ذرات گرد و خاک، بقایای یونی لحیم کاری، چربی، رسوبات و اکسید‌ روی مدارات چاپی الکترونیکی موجب بروز اختلال در انتقال اطلاعات و افت سرعت و کیفیت کارکرد سیستم می‌شود. تمیز کردن برد الکترونیکی می‌تواند یک چالش باشد. اما اگر دقیقا بدانید که برای پاک کردن هر نوع آلودگی باید از چه روشی استفاده کنید، انجام این کار آسان و ایمن می‌شود.

انواع آلودگی برد الکترونیکی

با گذشت زمان به تدریج رساناهای فلزی موجود در برد الکترونیکی با عوامل محیطی همچون اکسیژن، هیدروژن، گوگرد واکنش نشان داده و لایه‌ای از اکسید را تشکیل می‌دهند. اکسید رسانای بسیار کم الکتریک است. در صورتی که این اکسید از سطح برد الکترونیکی پاکسازی نشود ایجاد خوردگی می‌کند و باعث کاهش سرعت انتقال اطلاعات می‌شود. بردهای الکترونیکی در مراحل ساخت هم ممکن است دچار آلودگی شوند. ذرات شناورو بقایای یونی به‌ جا مانده از لحیم کاری، همچنین چسب‌های باقی مانده از اتصال قطعات و سایر موادی که طی فرایند مونتاژ روی سطح مدار‌های چاپی باقی می‌ماند از جمله‌ی این آلودگی‌ها است. این آلایندگی‌ها اتصالات ضعیف را خفه می‌کند و حتی ممکن است باعث بروز اتصال کوتاه در قطعات شود. از دیگر دلایل آلودگی مدارهای چاپی می‌تواند کول پد و خنک کننده‌ی دستگاه باشد. فن‌هایی که جهت مقابله با افزایش دمای قطعات در دستگاه‌های الکترونیکی به کار می‌روند ذرات معلق گرد و خاک را جذب می‌کنند. این ذرات با چسبیدن روی مدار چاپی اصطکاک را در سطح تماس زیاد کرده و باعث افزایش گرمای برد الکترونیکی و خرابی قطعات می‌شوند. در ادامه می‌خواهیم به معرفی راه‌های مختلف تمیز کردن برد الکترونیکی بپردازیم.

روش‌های تمیز کردن برد الکترونیکی

اسپری هوای فشرده

متداول‌ترین نوع آلودگی در قطعات الکترونیکی گرد و غبار است. یکی از راه‌های تمیز کردن برد الکترونیکی از گرد و غبار استفاده از هوای فشرده است. گرد و خاک و آلودگی‌های سطحی و خشک به راحتی توسط یک اسپری هوای فشرده از سطح مدار چاپی پاک می‌شوند. کافی است پس از حصول اطمینان از خاموش بودن دستگاه به کمک یک پیچ‌ گوشتی آن را باز کنید و قوطی هوای فشرده را از فاصله‌ی چند اینچی برد به حالت ایستاده طوری اسپری کنید که هوا بتواند گرد و خاک را به سمت بیرون دستگاه هدایت کند. دقت کنید که قطعات بسیار حساس هستند و اسپری کردن هوای فشرده به داخل دستگاه روشن یا استفاده از پاشش‌های طولانی به قطعات برد آسیب می‌رساند. اسپری هوای فشرده ممکن است به مدار چاپی و قطعات آسیب برساند. همچنین پاشش طولانی ممکن است موجب یخ‌زدگی قطعات برد شود.

جاروبرقی قطعات الکترونیکی

استفاده از مکنده‌ها و جاروبرقی‌های مخصوص قطعات الکترونیکی هم می‌تواند یک گزینه برای تمیز کردن برد الکترونیکی از آلودگی‌های خشک و گرد و خاک باشد. استفاده از جاروبرقی خانگی به جای جاروبرقی مخصوص قطعات الکترونیکی به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. جاروبرقی خانگی هزاران ولت الکتریسیته ساکن تولید می‌کند که به قطعات الکترونیکی آسیب می‌ساند. عدم دسترسی به تمام نقاط برد و یکسان نبودن کیفیت پاکسازی در تمام سطوح از اشکالات این روش است.

الکل ایزوپروپیل

الکل ایزوپروپیل که یک حلال ضدعفونی کننده است، تمیز کننده‌ای عالی برای مدارات چاپی الکترونیکی به حساب می‌آید. الکل ایزوپروپیل می‌تواند چر‌بی، اثر انگشت و لکه‌های سطحی که باعث افت کیفیت و سرعت عملکرد مدار می‌شوند را از برد الکترونیکی پاک کند. از طرفی الکل ایزوپروپیل به دلیل داشتن نقطه‌ی جوش پایین به سرعت خشک و تبخیر می‌شود و نسبت به سایر تمیز کننده‌های مدارات چاپی حاوی مواد شیمیایی کمتری است. برای تمیز کردن برد الکترونیکی توسط الکل ایزوپروپیل پس از قطع اتصال برد از تمامی کابل‌ها، توسط یک قلم که موی نرمی دارد و به اندازه‌ی کافی کوچک است تمام سطح برد را کاملا آغشته به الکل کنید سپس به آرامی و نرمی روی آن برس بکشید. به جای قلم و برس همچنین می‌توانید از یک مسواک استفاده کنید. توجه داشته باشید که برس کشیدن خشن روی برد ممکن است نشانه های اجزا را از بین ببرد و به خازن و سایر اجزا آسیب برساند. این روش قادر به از بین بردن آلودگی‌های عمیق و قدیمی نیست. الکل همچنین باعث ایجاد لک‌های سفید روی برد می‌شود.

بی‌کربنات سدیم

بی‌کربنات سدیم یا همان جوش شیرین ماده‌ای موثر برای از بین بردن خوردگی برد با حداقل آسیب است. جوش شیرین دارای کیفیت سایش ملایم است که در از بین بردن خوردگی و رسوبات موثر است. یک چهارم فنجان سدیم بی‌کربنات را با سه قاشق غذاخوری آب مخلوط کنید تا ماده‌ای خمیر مانند به دست آید. پس چند نوع اسپرد وجود دارد؟ از قطع کردن اتصال برد از کابل و تراشه‌ها با یک دستمال نرم بدون پرز (تا کمترین میزان الکتریسیته ساکن را تولید کند) ماده‌ی خمیری را به نواحی خوردگی بمالید. زمان بدهید تا کامل خشک شود و در نهایت قطعه را با آب مقطر شستشو دهید.

از تینر نیز می‌توان برای تمیز کردن برد الکترونیکی استفاده کرد. تینر نوعی حلال تمیز کننده است که سرعت تبخیر بالایی دارد. شار باقی مانده از لحیم کاری می‌تواند یک مسیر با امپدانس بالا ایجاد کند و موجب به وجود آمدن اختلال در انتقال اطلاعات شود. تینر این اضافات شار را از بین می‌برد و از ایجاد خوردگی جلوگیری می‌کند. پس از قطع اتصال برد الکترونیکی سطح مدار چاپی را به تینر آغشته کرده و پیش از آنکه خشک شود با برس یا مسواک شروع به تمیز کردن سطح کنید. توجه داشته باشید که نباید سطح خشک شود. در پایان با یک پارچه‌ی نخی بدون پرز آن را تمیز کنید.

دستگاه حمام التراسونیک

 • محلول قلیایی: محلول قلیایی یک پاک کننده‌ی عمومی است . محلول قلیایی برای پاکسازی چربی، باقی مانده مواد کربنی، خاک و آلودگی‌های سطحی از برد‌های الکترونیکی کاربرد دارد.
 • محلول اسیدی : خوردگی و اکسید روی مدارات چاپی را به کمک محلول‌‌های اسیدی پاک می‌کنند. همچنین برای براق کردن قطعات نیز از محلول اسیدی کمک می‌گیرند.
 • محلول آنزیمی: در دستگاه حمام التراسونیک از محلول حاوی آنزیم جهت پاکسازی خون، کپک و باکتری از برد الکترونیکی استفاده می‌شود.

خط شست‌ و شوی دستگاه حمام التراسونیک

خط شست و شوی حمام التراسونیک شامل مخزن التراسونیک، مخزن آبکشی ابتدایی، مخزن آبکشی نهایی و مخزن خشک شویی است. برای تمیز کردن برد الکترونیکی آن‌ها را از تمام کابل‌ها و اتصالات جدا کرده و طوری که با هم هیچ تماسی نداشته باشند به مدت ۳ الی ۶ دقیقه بسته به نوع آلودگی در سبد مخزن التراسونیک قرار می‌دهند. سپس بردها را جهت زدودن محلول‌های شیمیایی به جا مانده روی سطح به ترتیب در مخزن آب کشی ابتدایی و مخزن آب کشی نهایی قرار می‌دهند. مخزن آب کشی ابتدایی شامل آب لوله کشی و مخزن آب کشی نهایی شامل آب دی‌یونیزه است. آب دی‌یونیزه آب خالصی است که یون‌های موجود در آن حذف شده، رسوب نمی‌بندد و باعث می‌شود لکی از آب روی قطعات باقی نماند. ( آب دی‌ونیزه برای زدودن چربی سر انگشت و آلودگی‌های سطحی از این دست هم موثر است) در مرحله‌ی آخر هم برد را درون خشک کن قرار می‌دهند. در تمیز کردن برد الکترونیکی در روش حمام التراسونیک دمای محیط، فرکانس امواج التراسونیک، غلظت و نوع محلول، زمان شست و شو و نوع دستگاه حمام التراسونیک فاکتورهای کلیدی هستند. فرکانس باید به گونه‌ای باشد که امکان نفوذ در گپ و نقاط کور و ریز که به راحتی قابل دسترس نیست را فراهم کند و از طرفی به برد اسیب نرساند. بیشتر حمام‌های اولتراسونیک از موج های فراصوت با فرکانس‌های متغیر استفاده می‌کنند و نه از یک موج منفرد. این تنوع فضای امن‌تری را برای بردها فراهم می کند و اجازه نمی دهد که یک موج صوتی متمرکز به یک جز آسیب برساند. کیفیت بخش‌های چاپ شده ممکن است تحت تاثیر دو عامل محلول شوینده یا انرژی اعمال شده، اگر در مقیاس مناسب نباشند، کاهش پیدا کند. از اینکه تا انتهای این مطلب با ما هراه بودید نهایت تشکر را داریم. لطفا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهترکردن هرچه بیشتر مقالات خود یاری کنید.

لیدوکائین و واژینیسموس

لیدوکائین و واژینیسموس

یکی از مباحث مطرح شده در زمینه درمان بیماری واژینیسموس تاثیر و ارتباط درمانی بین لیدوکائین و واژینیسموس است. لیدوکائین یک بی حس کننده است که به صورت تزریقی، اسپری و ژل وجود دارد این ماده کمک می کند که محل استفاده برای چند ساعت بی حس بوده و دردی احساس نکند. در این مقاله به ارتباط بین لیدوکائین و واژینیسموس و تاثیری که این ماده بی حسی در درمان واژینیسموس دارد توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

 1. واژینیسموس چیست؟
 2. واژینیسموس چه علائمی دارد؟
 3. علل ابتلا به واژینیسموس چیست؟
 4. نحوه تشخیص واژینیسموس به چه صورت است؟
 5. واژینیسموس چه مشکلاتی برای فرد ایجاد می کند؟
 6. واژینیسموس چند نوع دارد؟
 7. ارتباط استفاده از لیدوکائین و واژینیسموس برای درمان به چه صورت است؟

اسپری لیدوکائین 10 درصد برای واژن

افراد زیادی برای غلبه بر مشکل واژینیسموس از اسپری لیدوکائین 10 درصد برای واژن استفاده می کنند که در این زمینه توصیه می کنیم حتما قبل از هر کاری با پزشک متخصص تماس گرفته و مشاوره دقیق و صحیح دریافت نمایید.

ارتباط استفاده از لیدوکائین و واژینیسموس برای درمان به چه صورت است؟

لیدوکائین و واژینیسموس یکی از تکنیک هایی است که برای کنترل درد واژن و توانمند کردن فرد در ایجاد رابطه مورد استفاده قرار می گیرد. این تکنیک معمولا با اسپری کردن ماده لیدوکائین به دهانه واژن و بی حسی عضلات این ناحیه انجام می شود.

نکته مهم در مورد لیدوکائین و واژینیسموس این است که اثر این ماده موقتی است و به عنوان یک درمان دائمی کاربرد ندارد اما برای ایجاد رابطه در طول درمان روشی کارآمد است تنها باید دقت شود که این ماده به داخل بدن وارد نشود.

ارتباط استفاده از لیدوکائین و واژینیسموس برای درمان به چه صورت است؟

ارتباط استفاده از لیدوکائین و واژینیسموس برای درمان به چه صورت است؟

واژینیسموس چیست؟

برخی بیماری ها مشکلات مشترک در میان تمام افراد هستند و جنسیت ندارند، اما برخی مشکلات و بیماری ها نیز هستند که تنها در برخی جنسیت ها بروز می کنند. از جمله بیماری های مخصوص زنان که هم می تواند جسمی و هم روحی فرد را به خود درگیر کند می توان به بیماری واژینیسموس اشاره کرد. این بیماری که جز رایج ترین بیماری های زنان است در صورت حاد شدن فرد را به مشکلات جدی مبتلا می کند.

تعریف واژینیسموس

یکی از بیماری های شایع جنسی در زنان، که معمولا در سنین جوانی بروز می کند و در دوران باروری فرد بیشتر درگیر آن می شود بیماری واژینیسموس است.

بیشتر زنان حداقل برای یکبار هم که شده بیماری واژینیسموس را تجربه می کنند. این بیماری که ترس از رابطه جنسی نیز تعریف می شود حالتی است که در آن فرد توانایی رابطه جنسی را از دست می دهد.

البته این بدین معنی نیست که فرد میل به رابطه نداشته باشد بلکه به دلیل ترس از درد و مشکلات رابطه توانایی انجام دخول را از دست داده و در نتیجه رابطه به مشکل برمیخورد.

در تعریف علمی تر، واژینیسموس انقباض غیرارادی عضلات دهانه واژن است که با بروز آن فرد نمی تواند عمل دخول را تحمل کند. در موارد جدی تر بیمار مبتلا به واژینیسموس حتی با مسائلی مانند معاینات زنانه، زایمان و… نیز به مشکل می خورد.

شیوع واژینیسموس

واژینیسموس امروزه به یکی از مشکلات و بیماری های جدی اختصاصی زنان تبدیل شده است. آمارها نشان دهنده افزایش شیوع این بیماری در دنیاست به طوری که امروزه در کشورهای اروپایی از هر 500 زن حداقل یک تا دو نفر به بیماری واژینیسموس مبتلا می باشند.

البته تخمین دقیق این مشکل امکان پذیر نیست، بسیاری از زنان علی رغم ابتلا به واژینیسموس به دلیل شرم از بیان مشکل و انجام معاینات پزشک زنان از اعلام آن سر باز زده و با درد و مشکلات رابطه حین واژینیسموس کنار می آیند که البته این سازش در نهایت باعث اختلالات روحی و جسمی شدید در آن ها می شود.

شیوع واژینیسموس

شیوع واژینیسموس

واژینیسموس چه علائمی دارد؟

هر بیماری دارای علائمی است. این علائم کمک می کنند که پزشک نوع و شدت بیماری را در معاینات اولیه تشخیص داده و اقدامات درمانی را مطابق با آن آغاز کند.

به عنوان مثال براساس تشخیص حاصل از مشاهدات اولیه علائم، پزشک آزمایشات مورد نیاز را برای بیمار تجویز می کند. بیماری واژینیسموس که در بخش قبل معرفی شد نیز مانند هر بیماری دیگری، با برخی علائم بروز می کند.

نکته مهمی که در مورد واژینیسموس این است که علائم این مشکل در تمام افراد به طور یکسان و مشابه بروز نمی کنند و بسته به وضعیت بدنی، آمادگی جسمانی، سن و… در هر فرد علائم آن متفاوت است اما برخی مسائل مشترک در اینجا بیان می شوند.

درد هنگام دخول

شایع ترین علامت واژینیسموس، درد شدید در هنگام دخول است. البته این درد معمولا در روابط اول طبیعی است اما در صورتی که بعد از چند رابطه هنوز هم درد به مقدار شدید در فرد ایجاد شود احتمال ابتلا به واژینیسموس وجود دارد. برای مشکل درد در زمان دخول بیشتر افراد از مواد بی حس کننده استفاده می کنند. لیدوکائین و واژینیسموس یک ترکیب معروف برای کمک به افرادی است که به دلیل درد هنگام دخول به واژینیسموس مبتلا شده اند.

ترس از دخول

از دیگر علائم ابتلا به بیماری واژینیسموس می توان به ترس از دخول اشاره کرد. در این شرایط فرد حتی در معاشقه ابتدای رابطه نیز بدون مشکل خاصی خواهد بود اما به محض اقدام به دخول به دلیل ترس از ادامه رابطه کناره گیری می کند. ترس از دخول مبتلایان واژینیسموس گاهی اوقات به حدی شدید است که فرد حتی دچار بیهوشی نیز می شود.

اسپاسم غیرارادی

اسپاسم غیرارادی و انقباض ناگهانی در زمان دخول از دیگر علائمی است که در صورت بروز متوالی آن فرد باید به ابتلا به واژینیسموس مشکوک شود. در این شرایط به محض دخول عضلات دهانه واژن با انقباض شدید مواجه شود در حدی که حتی امکان انجام کامل عمل دخول وجود نخواهد داشت.

مشکلات زیاد بعد از رابطه

بعد از رابطه جنسی، به خصوص در رابطه اول بعضی مشکلات مانند درد و سوزش به مقدار کم در محل واژن طبیعی است اما در صورتی که این مشکلات بعد از هر رابطه وجود داشته باشند احتمال اینکه فرد به بیماری واژینیسموس مبتلا باشد وجود دارد.

مشکلات زیاد بعد از رابطه

مشکلات زیاد بعد از رابطه

علل ابتلا به واژینیسموس چیست؟

ابتلا به بیماری واژینیسموس معمولا پیش زمینه خاصی نداشته و به طور ناگهانی بروز می کند. به عبارتی واژینیسموس مانند برخی مشکلات که از بیماری های دیگر نشات میگیرد ممکن است بدون ابتلای فرد به هیچ بیماری دیگری بروز کند. در ادامه در مورد برخی از رایج ترین علل ابتلا به بیماری واژینیسموس توضیحاتی ارائه خواهیم کرد.

مشکلات روحی

یکی از علل ابتلا به بیماری واژینیسموس مشکلات روحی است. مشکلات روحی که باعث ابتلای فرد به واژینیسموس می شود ممکن است به دلایل مختلف ایجاد شوند. به عنوان مثال تجربه یک رابطه نامناسب و مشکل دار در گذشته یا تجاوز جنسی می تواند باعث ابتلای فرد به واژینیسموس شود.

این مسئله گاهی اوقات با حس گناه نیز ایجاد می شود، در واقع به دلیل درک اشتباه از رابطه جنسی فرد حس مثبتی به رابطه جنسی نداشته یا به دلیل حس بدی که نسبت به بدن خود دارد اعتماد به نفس انجام رابطه را نداشته و در نتیجه به واژینیسموس مبتلا می شود.

در صورتی که فرد علی رغم مشکلات روحی باز هم اصرار به رابطه داشته باشد ممکن است با روش هایی مانند لیدوکائین و واژینیسموس سعی در کنترل درد و مشکل در ناحیه واژن از طریق بی حسی آن داشته و به رابطه ادامه دهد.

عفونت

گاهی اوقات علت ابتلا به بیماری واژینیسموس عفونت واژن است. عفونت واژن معمولا با درد، زخم و سوزش در این ناحیه همراه می باشد.

این سوزش با هر تماسی، چه رابطه جنسی و چه استفاده از وسایل بهداشتی زنانه مانند تامپون و کاپ قاعدگی ایجاد شود و گاهی تحمل آن به حدی مشکل می شود که فرد از انجام کارهای روزمره و حتی پیاده روی ساده نیز باز می ماند. در صورتی که واژینیسموس از عفونت باشد با درمان عفونت و کاهش عوارض آن برطرف می شود.

خشکی واژن

مشکلات خاصی که در ناحیه واژن وجود دارد نیز می تواند باعث مشکل و درد در زمان دخول و در نتیجه ابتلای فرد به بیماری واژینیسموس شود. به عنوان مثال خشکی واژن که می تواند ناشی از مشکلات هورمونی باشد در برخی افراد منجر به ایجاد واژینیسموس می شود.

خشکی واژن

خشکی واژن

نحوه تشخیص واژینیسموس به چه صورت است؟

همان طور که گفته شد، برخی افراد برای ایجاد رابطه با استفاده از لیدوکائین و واژینیسموس را نادیده گرفتن این مشکل را جدی تر می کنند. بهتر است با مشاهده اولین علائم و مشکلات در انجام رابطه جنسی بیمار به پزشک مراجعه کرده و تشخیص، درمان و بهبودی را برای انجام رابطه ای بهتر به طور جدی پیگیری کند. برای تشخیص واژینیسموس راه های مختلفی وجود دارد.

مشاهده علائم اولیه

در اولین قدم پزشک برای تشخیص واژینیسموس علائم اولیه آن را بررسی می کند. به عنوان مثال در صورتی که بیمار با ترس از رابطه به پزشک مراجعه کند با احتمال وجود واژینیسموس درمان های ابتدایی این بیماری را انجام می دهد.

در بخش قبل گفته شد که علائم ابتلا به واژینیسموس در هر فرد متفاوت هستند بنابراین داشتن صرفا ترس از رابطه نشانه ابتلا به واژینیسموس نیست و در این شرایط پزشک دیگر نشانه هایی مانند درد، مشکلات بعد از رابطه و… را نیز بررسی می کند.

تست و بررسی واژن

بعد از مشاهده اولیه و تخمین با احتمال زیاد احتمال بیماری واژینیسموس، پزشک از طریق روش های دیگر قطعیت این بیماری را تایید و درمان ها را به طور جدی تر پیگیری می کند.

برای بررسی دقیق تر یکی از روش ها، بررسی واژن است. در این بررسی پزشک وجود عفونت، زخم و مشکلات در ناحیه واژن را بررسی می کند. گاهی اوقات واژینیسموس به علت وجود زخم دهانه واژن است که با درمان آن تا حد زیادی مشکلات ناشی از بیماری نیز برطرف می شود.

پیشنهاد می کنیم از پست ورزش های مخصوص واژینیسموس دیدن کنید.

تست لگن

یکی دیگر از تست هایی که برای تشخیص واژینیسموس انجام می شود تست لگن است، تست لگنی برای بررسی عضلات واژن و اطراف آن انجام می شود. انقباض و اسپاسم ناگهانی که باعث واژینیسموس می شود گاهی اوقات به دلیل مشکلات عضلات لگن است که در تست ها نیز بروز می کند.

با بررسی و تست لگنی احتمال تشخیص مشکلات عضلات واژن وجود داشته و واژینیسموس تشخیص داده می شود. شرط مهم در تشخیص به موقع این است که فرد با استفاده از موادی مانند لیدوکائین و واژینیسموس را سرکوب کردن به مشکل خود بی توجهی نکند.

تست لگن

تست لگن

واژینیسموس چه مشکلاتی برای فرد ایجاد می کند؟

شایع ترین مشکل و اثر بیماری واژینیسموس برای فرد، عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی است. با توجه به اینکه درصد مهمی از تداوم و استحکام رابطه زناشویی به این مسئله بستگی دارد واژینیسموس و عدم درمان آن می تواند در روابط و زندگی مشترک اختلال ایجاد کرده و در موارد حاد به طلاق منجر شود.

مشکل در ایجاد رابطه جنسی

همان طور که گفته شد شایع ترین عارضه که بیشتر مبتلایان به واژینیسموس با آن روبرو هستند عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی است.

واژینیسموس موجب ترس بسیار فرد از رابطه جنسی می شود و حتی باعث می شود که فرد در زمان ایجاد رابطه جنسی با واکنش شدید جهت عدم انجام آن مواجه شود. واژینیسموس، معمولا تنها باعث عدم توانایی در دخول می شود اما در صورت جدی شدن حتی مراحل ابتدایی مانند معاشقه نیز با مشکل مواجه می شود.

مشکلات باروری

لازمه باروری انجام رابطه جنسی است بنابراین در صورت ابتلا به واژینیسموس و عدم ایجاد رابطه فرد در باروری نیز با مشکل مواجه خواهد شد. همچنین نداشتن استرس تاثیر زیادی در ترشح صحیح هورمون ها در زنان و در نتیجه افزایش احتمال باروری آن ها دارد که در صورت وجود واژینیسموس و ترس از درد واژن احتمال ناباروری عصبی فرد وجود دارد.

مشکلات روحی

در صورت ابتلا به واژینیسموس و عدم توانایی در برقراری رابطه جنسی، فرد کم کم اعتماد به نفس خود را از دست داده و با مشکلات روحی مختلف مواجه می شود. شایع ترین مشکل روحی بیماران مبتلا به واژینیسموس، افسردگی و کمبود اعتماد به نفس شدید است تا جایی که مبتلایان به این بیماری حتی در دیگر روابط خود نیز دچار مشکل می شوند.

مشکلات روحی

مشکلات روحی

واژینیسموس چند نوع دارد؟

بیماری واژینیسموس به دو نوع اولیه و ثانویه تقسیم می شود. نوع اولیه واژینیسموس، معمولا از زمان تولد در فرد وجود داشته اما تا زمان برقراری رابطه بروز نمی کند و در اولین رابطه مانع دخول یا با مشکلات بسیار شدید بروز پیدا می کند.

نوع ثانویه این بیماری اما از ابتدا در فرد وجود نداشته و تجربه یک رابطه مشکل دار یا زایمان های طبیعی پیاپی و عفونت واژن می تواند باعث بروز آن شود که در این شرایط ممکن است هر زمان در فرد بروز کند.

15 مدل بهترین چند نوع اسپرد وجود دارد؟ اسپری و روغن برنزه کننده با آفتاب و بدون آفتاب + خرید

اسپری و روغن برنزه کننده

ده‌ها اسپری و روغن برنزه کننده برای انتخاب کردن در بازار موجود است که بسیاری از آن‌ها برای پوست شما مفید هستند و آسیبی به پوست نمی رسانند. آشنایی با روغن ها و اسپری های برنزه کننده و نحوه عملکرد آن‌ها به شما کمک می‌کند تا محصول مناسب تری انتخاب کنید؛ محصولی که بدون آسیب زدن به پوست با سرعت بیشتری پوستتان را برنزه کند.

در ادامه مقاله امروز تانیرو در مورد اقدامات احتیاطی حین استفاده از این روغن ها و اسپری ها و زمان مناسب برای تاثیرگذاری بیشتر این محصول صحبت خواهیم کرد و در آخر مقاله بهترین و پرفروش ترین مدل های برنزه کننده ها را خدمتتان معرفی خواهیم کرد.

اکنون بیایید ویژگی‌هایی که باید در یک برنزه کننده با کیفیت جست و جو کنید، مناسب‌ترین زمان برای استفاده از برنزه کننده ها و نحوه استفاده صحیح و بدون آسیب را همراه با هم بررسی کنیم.

چرا باید از اسپری و روغن برنزه کننده استفاده کنیم؟

مردم به دلایل مختلف از روغن یا اسپری برنزه کننده استفاده می‌کنند. این محصول بهداشتی که در دسته محصولات مراقبت از پوست قرار می گیرد، یک محصول چند منظوره است که مزایای متعددی را ارائه می‌دهد.

دلایل رایج جهت استفاده از برنزه کننده ها عبارتند از:

 • مرطوب کردن و افزایش لطافت پوست
 • برنزه کردن و تغییر رنگ طبیعی پوست
 • برنزه کردن به طور مساوی و یکنواخت

اگر اسپری و روغن برنزه کننده مناسب و با کیفیت بخرید با استفاده از آن می توانید پوست خود را مرطوب کنید. اگر محصولی با ترکیبات درست انتخاب کنید می‌تواند به طور عمده بر روی پوست شما تاثیر مثبت داشته باشد. لازم به ذکر است علاوه بر روغن یا اسپری برنزه کننده می توانید از پودر برنزه کننده یا پودر برنزر نیز استفاده نمایید.

برای مثال برخی از روغن های برنزه کننده حاوی روغن نارگیل هستند. روغن نارگیل به ایجاد ظاهر سالم و مرطوب در پوست مشهور است یا ممکن است حاوی روغن شاهدانه باشند که تقویت پوست و افزایش الاستیسیته یا کشسانی آن را در پی دارد.

برنزه کننده ها یا برنزرها چگونه کار می‌کنند؟

بدن ما ترکیبی به نام ملانین یا رنگدانه تولید می‌کند که ظاهر پوست را تیره‌تر می‌ کند. وقتی اشعه ماورا بنفش خورشید با این ترکیبات در پوست ما برخورد می‌کند تغییر رنگ در پوست ایجاد می‌شود. برنزه شدن ما نتیجه سازگاری پوست ما با تغییرات محیط اطراف ما برای افزایش بقا است.

با مدل های مناسب اسپری و روغن برنزه کننده می‌توانیم این فرآیند را ارتقا دهیم و به آن سرعت ببخشیم. برخی از ترکیبات پوست را به جذب اشعه‌های ماورای ‌بنفش بیشتر ترغیب می‌کنند و در آن تولید ملانین را افزایش می دهند.

اگر از محصولات حاوی ترکیبات مغذی برای پوست استفاده نکنید برنزه کننده ها می‌توانند باعث پیری زودرس پوست شما شوند. برخی از ترکیبات خاص اثرات پیری ناشی از برنزه کردن را کاهش می دهند و همواره ظاهر جوان پوست شما را در طول زمان حفظ می کنند. اما آگاه باشید که محصولات با مواد شیمیایی قوی ممکن است خشک‌ شدن پوست را تشویق کند که در پی آن الاستیسیته پوست کاهش می یابد و در معرض چین و چروک قرار می گیرد.

آیا می‌توانیم از روغن یا کرم برنزه کننده در سولاریوم (تخت های برنزه کننده) استفاده کنیم؟

متاسفانه خیر! نمی‌توانید از روغن های برنزه کننده در سولاریوم استفاده کنید.

دستگاه سولاریوم برنزه کننده

سولاریوم دستگاهی برای برنزه کردن پوست بدن است. این دستگاه تختی دارد که در دیواره‌های آن لامپ‌های اشعه فرابنفش‌ قرار گرفته است. وقتی فرد درون این دستگاه قرار می‌گیرد درب آن بسته می شود و بدن فرد درون جعبه‌ای که حاوی نور فرابنفش است، قرار می‌گیرد. فرآیندی که در دستگاه رخ می‌دهد در نهایت موجب برنزه شدن فرد می شود.

اما استفاده از این دستگاه برای برنزه شدن مضرات زیاد و خطرناکی دارد؛ مضراتی چون ابتلا به سرطان پوست، قرمزی و پیری زودرس پوست، آسیب ها و التهابات چشمی، اختلال در سیستم ایمنی و …

با وجود تمام این خطرات اگر باز هم بیشتر برای برنزه کردن به سالن ها می روید، در طی زمانی که می خواهید به سالن بروید و از دستگاه برای برنزه کردن استفاده کنید دیگر کرم یا روغن برنزه کننده نزنید و به جای این محصولات از لوسیون سولاریوم استفاده نمایید چرا که روغن و کرم برنزه می‌توانند به تجهیزات برنزه کننده خسارت وارد کنند و برای تعمیر تا مبلغ بالایی هزینه داشته باشند.

روغن‌های برنزه کننده تنها برای استفاده در فضای باز مناسب هستند. اگر از آن‌ها در دستگاه‌های برنزه کننده استفاده ‌کنید و باعث بروز مشکلی شوند شما مسئول خواهید بود.

♦ در انتهای مقاله جدیدترین و بهترین برنزه کننده های بازار لیست شده اند.

جهت خرید اسپری و روغن برنزه کننده باید به دنبال چه ویژگی هایی بگردیم؟

زمانی که یک بطری جدید از روغن یا اسپری یا کرم برنزه کننده می خرید باید به دنبال چند ویژگی کلیدی باشید. چند ویژگی مهم و کلیدی در این محصولات وجود دارد که خرید یک محصول با کیفیت را تضمین می کند. اگر برنزه کننده ای با ترکیبات لیست شده در قسمت زیر پیدا کنید احتمال ابتلا به پیری زودرس و کاهش انعطاف ‌پذیری پوست خود را کاهش می دهید.

چند مورد وجود دارد که شما باید زمانی که اسپری و روغن برنزه کننده بعدی خود را انتخاب می‌کنید، درمورد آن فکر کنید تا مطمئن شوید محصولی را انتخاب می کنید که نتایج قابل ‌توجهی را ارائه می‌دهد:

 • ترکیبات
 • مرطوب کردن پوست
 • قدرت برنزه کنندگی
 • نوع پوست
 • محافظت در برابر خورشید
 • کیفیت و قیمت

در ادامه هر یک از 6 مورد ذکر شده در بالا را شرح خواهیم داد. پس همچنان با ما همراه باشید.

خرید اسپری و روغن برنزه کننده

1) ترکیبات رایج در برنزه کننده ها

برای ارزیابی واقعی برنزه کننده ها بر اساس نیازهای خود باید با ترکیبات مختلف موجود در این محصولات آشنا شوید. بسته به مواد تشکیل ‌دهنده محصول اثر گذاری و کارایی آن متفاوت خواهد بود.

• روغن شاهدانه : به کاهش خطوط و چین و چروک ظریف کمک می‌کند و از رشد علائم پیری جلوگیری می‌کند.

• روغن نارگیل : پوست را مرطوب می کند، به درمان آکنه کمک می‌کند و از پوست در برابر باکتری‌های مضر محافظت می‌کند.

• روغن زیتون : پوست را نرم و لطیف می کند و سرشار از آنتی ‌اکسیدان‌هایی است که برای مبارزه با آسیب‌های پوستی محیطی فعالیت می کنند.

• روغن آرگان : پوست شما را مرطوب می‌کند، لکه‌های خشک را نرم می‌کند و آکنه را کاهش می‌دهد.

• روغن جوجوبا : شامل ویژگی‌های ضد التهابی و قرمزی ناشی از خشک شدن است. اثرات اگزما را کاهش می‌دهد و به ترمیم پوست کمک می کند.

2) مرطوب کردن پوست

آیا اسپری یا روغن برنزه کننده شما پوستتان را مرطوب نگه می‌دارد؟ مهم است که محصولات برنزه کننده در عین حال که برای به حداقل رساندن آسیب رسیدن به پوست در دراز مدت تلاش می‌کنند پوست شما را مرطوب نیز نگه دارند. اگر پوست را مرطوب نکنند پوست بدن شما به مرور زمان خشک می‌ شود و الاستیسیته آن کاهش پیدا کاهش می‌ کند. بنابراین برای جلوگیری از ابتلا به خشکی پوست حتما به خاصیت مرطوب کنندگی برنزه کننده ی منتخب خود دقت کنید.

3) قدرت برنزه کنندگی

اگر شما مشابه اکثر مردم باشید حتما اسپری و روغن برنزه کننده را برای سریع تر برنزه شدن و زودتر به نتیجه دلخواه رسیدن انتخاب می‌کنید. اصلا چه کسی وجود دارد که دلش بخواهد بیش از حد لازم برای رسیدن به پوستی زیبا و برنزه منتظر بماند؟

برخی از لوسیون ها و کرم های برنزه کننده قدرت پایینی دارند و ترکیباتشان قدرت کافی در جذب اشعه UV و افزایش تولید ملانین ندارند.

محصولی را انتخاب کنید که قدرت برنزه کنندگی مناسبی داشته باشد تا بتوانید با استفاده از آن زودتر نتیجه بگیرید.

4) نوع پوست

هر کسی منحصر به فرد است و محصولات برنزه کننده مناسب برای هر کسی متفاوت است. محصولی که برای یک فرد کارساز است ممکن است برای دیگری مناسب نباشد.

برای مثال یک محصول برنزه کننده برای فردی با پوست سفید ممکن است برای فردی با پوست سبزه مناسب نباشد. تحقیق کنید که کدام محصولات برای کدام یک از انواع پوست مناسب و کارساز هستند. بسیار مهم است محصولی را انتخاب کنید که مختص شما ساخته شده‌ باشد.

5) محافظت در برابر خورشید

همانند خرید هر نوع محصول آرایشی دیگری مهم است که خطرات استفاده از محصولات برنزه کننده را بدانید. بسیاری از برندها کرم ضد آفتاب را هم برای کمک به حفاظت از پوست خود در هنگام برنزه کردن در محصولاتشان ارائه می‌کنند. حتما در هنگام خرید برنزه کننده ها به درجه SPF یا قدرت حفاظت آن در برابر خورشید دقت کنید و چک کنید که حتما محصول داری SPF باشد.

6) کیفیت و قیمت

روغن ها و اسپری ها و کرم های برنزه کننده بسته به مواد تشکیل‌ دهنده آن‌ها می‌توانند گران‌ قیمت باشند. متاسفانه بسیاری از برندها بدون ارائه کیفیت بیشتر و بهتر قیمت خود را بالا می‌برند. ممکن است مواد اولیه مشابهی را در دو روغن برنزه کننده پیدا کنید. اما قیمت آن ها ممکن است از زمین تا آسمان باهم متفاوت باشد. بنابراین خوب درمورد انتخابتان دقت کنید.

با صبر و حوصله همه جوانب محصول را بررسی کنید تا بتوانید در نهایت با کیفیت ترین محصول را با قیمت مناسب بخرید و ضرر نکنید.

دقت کنید که از محصولات با مواد شیمیایی مصنوعی به جای روغن واقعی و طبیعی دوری کنید. این ترکیبات مصنوعی می‌توانند پوست شما را خشک کنند و پیری زودرس ایجاد کنند و باعث تاثیرات جبران ناپذیر شوند.

حال که تمامی نکات و اطلاعات مهم در رابطه با برنزه کننده ها را آموختید قادر خواهید بود بهترین محصول خود را انتخاب نموده و سپس خریداری نمایید.

از این رو جهت سهولت در امر انتخاب اسپری و روغن برنزه کننده ، تیم تانیرو بهترین و پراستفاده ترین برنزه کننده های موجود در بازار ایران را لیست کرده و شما می توانید این مدل ها را در زیر این پست مشاهده کنید.

شامپو خشک چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

شاید تا به حال نام شامپو خشک را شنیده باشید اما ندانید که چیست و چه کاربردی دارد. شامپوی خشک، محصولی است که می‌توان بدون رفتن به حمام، از آن برای از بین بردن چربی و آلودگی موها استفاده کرد. این محصول، برای افرادی که بیمار هستند و یا مشغله زیادی دارند و نمی‌توانند هر روز به حمام بروند بسیار مناسب است. اما نباید آن را به طور دائم مصرف کرد؛ زیرا به موها آسیب زیادی می‌زند. ما در این مقاله به طور مفصل این شامپو را با تمام مزایا، معایب و کاربرد آن معرفی خواهیم کرد.

آموزش صافی و احیای مو

شامپو خشک چیست و چگونه عمل می‌کند؟

شامپوی خشک (Dry shampoo) محصولی است که بدون نیاز به شست و شو چربی و آلودگی موها را از بین می‌برد. این محصول با ترکیب برنج و نشاسته ساخته شده است و یک شامپوی واقعی نیست. در واقع موها را تمیز نمی‌کند؛ بلکه فقط ظاهر موها را به نحوی نشان می‌دهد که گویا تمیز شده است. این محصول به صورت پودر و اسپری در بازار وجود دارد و برای تمامی موها مناسب است.

پوست سر دارای فولیکول‌های مو است که باعث ایجاد سبوم می‌شوند. سبوم چربی طبیعی پوست سر است که با گذشت زمان و تعریق موها را بیش از حد چرب می‌کند. زمانی که این شامپو بر روی موها قرار می‌گیرد، چربی و آلودگی را جذب خود کرده و ظاهر موها را تمیز می‌کند.

ویژگی‌ها و فواید استفاده کردن از شامپو خشک

استفاده کردن از Dry shampoo، دارای فواید و مزایای زیادی است که برخی از آن‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:

۱. حفظ رطوبت موها

استفاده از شامپوهای معمولی به صورت مداوم و مکرر باعث کاهش رطوبت و چربی طبیعی مو می شود. این اتفاق به موها آسیب می رساند و باعث خشک و شکننده شدن آن ها می شود. بنابراین، برای جلوگیری از این مشکل می‌توانید از شامپوی خشک استفاده کنید. این شامپو نه تنها رطوبت موها را از بین نمی‌برد، بلکه مدت زمان زیادی این رطوبت را حفظ می‌کند. در واقع، حفظ رطوبت موها یکی از بارزترین ویژگی‌های Dry shampoo است.

مزایای شامپو خشک

۲. حفظ رنگ موها

حفظ و ماندگاری رنگ موها برای همه افراد، به ویژه بانوانی که تازه موهایشان را رنگ کرده‌اند، یک دغدغه همیشگی است. این افراد می‌توانند برای حفظ رنگ موهایشان این شامپو را مصرف کنند. به طور قطع می‌توان گفت یکی از فواید و ویژگی‌های استفاده از Dry shampoo، حفظ رنگ موهاست. در واقع این محصول علاوه بر رطوبت، رنگ موها را مدت زمان بیشتری حفظ می‌کند.

۳. از بین بردن بوی بد موها

زمانی که به هر دلیلی نتوانید به حمام بروید، موهایتان علاوه بر چرب شدن، بوی بدی به خود می گیرد. در این شرایط می توانید از شامپو خشک استفاده کنید و از شر بوی بد موهایتان خلاص شوید. در واقع این شامپو، علاوه بر چربی موها، بوی بد موها را نیز از بین برده و آن‌ها را خوش بو می‌کند.

۴. صرفه جویی در زمان

گاهی اوقات برای رفتن به یک قرار کاری و یا یک میهمانی عجله دارید. در چنین شرایطی اگر بخواهید که سریع آماده شوید و فرصت حمام رفتن ندارید،‌ می‌توانید برای صرفه جویی در وقت و رسیدن به سایر کارهای خود، از شامپوی خشک استفاده کنید. این محصول، در مدت زمان کوتاهی موهای شما را تمیز و خوش بو می‌کند.

عوارض شامپو خشک چیست؟

مانند همه محصولات بهداشتی، این محصول نیز علاوه بر فواید، معایبی نیز دارد که در ادامه به برخی از مهم ترین آن ها اشاره کرده ایم:

عوارض شامپو خشک

۱. خشک و شکننده شدن موها

یکی از شایع ترین عوارض استفاده از Dry shampoo، خشک و شکننده شدن موهاست. در واقع زمانی که این شامپو آلودگی موها را جذب می‌کند، چربی‌های مفید آن‌ها را نیز جذب می‌کند. این فرایند باعث می‌شود موها خشک شده و با کوچیک ترین اتفاق بشکنند. بنابراین، بهتر است که از این شامپو به طور مکرر استفاده نکنید.

۲. بروز جوش بر روی پوست سر

افرادی که علاقه زیادی به استفاده مکرر از این شامپو دارند، به مرور زمان جوش‌ها و کیست‌های آزار دهنده‌ای را بر روی پوست سر خود مشاهده می‌کنند. این جوش‌ها و کیست‌ها به دلیل تجمع گرد و غبار بر روی پوست سر به وجود می‌آیند. در واقع این جوش‌ها ابتدا سطحی بوده و به مرور زمان تبدیل به زخم می‌شوند که در این مرحله به فولیکول‌های مو آسیب رسانده و مانع رشد مجدد موها می‌شوند. در این صورت، باید شامپوهای ضد شوره و یا شامپوهای حاوی سالیسیک اسید را جایگزین شامپوهای خشک کنید.

۳. به وجود آمدن عارضه درماتیت سبورئیک

علاوه بر جوش‌ها و کیست‌های آزار دهنده، مصرف مکرر این شامپو عارضه دیگری به نام درماتیت سبورئیک را نیز به وجود می‌آورد. این عارضه به شکل زخم‌های قرمز، پوسته شده، شوره و غیره بر روی پوست سر قابل مشاهده‌اند. در صورتی که این عارضه درمان نشود و یا مصرف این شامپو متوقف نشود، بستر رشد باکتری‌ها و قارچ‌های دیگر نیز فراهم خواهد شد. بنابراین، افرادی که با این مشکل مواجه می‌شوند باید مصرف این محصول را متوقف کرده و این عارضه را هر چه سریع‌تر درمان کنند.

معایب شامپوی خشک

۴. ریزش مو

ریزش مو یکی از مشکلاتی است که اغلب افراد در زمان استفاده از این شامپو، با آن مواجه می‌شوند. زمانی که شما از این شامپو استفاده می‌کنید، فولیکول‌های مو ضعیف شده و نمی‌توانند مجددا رشد کند. زمانی که این فولیکول‌ها آسیب ببینند، موها دچار ریزش می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت یکی از معایب اصلی استفاده از این محصول ریزش مو می‌باشد. برای جلوگیری از این مشکل توصیه می شود که به مصرف این نوع شامپو را بسیار کاهش داده و فقط در مواقع ضروری از آن استفاده کنید.

طریقه استفاده از شامپو خشک

استفاده از شامپوی خشک، نسبت به شامپوی معمولی راحت‌تر است. مصرف اسپری این محصول دارای مراحلی است که شامل موارد زیر می‌باشند:

مرحله ۱

در ابتدا، باید موهای خود را به چند دسته تقسیم کنید. سپس، اسپری را به خوبی تکان داده و آن را در فاصله ۲۰ الی ۲۵ سانتی متری مو قرار دهید. پس از آن، به آرامی اسپری را به ساقه موها زده و آن را ماساژ دهید.

مرحله ۲

پس از ساقه موها، باید این شامپو را به ریشه موها نیز بزنید و به آرامی ماساژ دهید.

استفاده از اسپری شامپو خشک

مرحله ۳

در انتها باید با کمک یک شانه، اسپری را به طور یکسان به تمامی قسمت‌های مو پخش کرده و موها را به کمک سشوار و یا حوله خشک کنید.

تاثیر dry shampoo بر روی انواع موها

ممکن است که نام این شامپو، باعث شود فکر کنید که این محصول فقط مخصوص موهای خشک است. اما این تصور غلط است. زیرا Dry shampoo برای تمامی موها مناسب می‌باشد، اما میزان تاثیر گذاری آن متفاوت است.

آموزش شینیون عروس

تاثیر dry shampoo بر روی موهای طبیعی و خشک

افرادی که موهای خشکی دارند، این شامپو برایشان بسیار مناسب است؛ زیرا تاثیر این محصول بر روی موهای خشک خارق العاده می‌باشد. باید در هنگام خرید به نوع رنگ این شامپو دقت کنید. در واقع اگر موهای شما قهوه ای و یا مشکی است، باید شامپوی خشک مخصوص موهای تیره را تهیه کنید.

تاثیر شامپوی خشک بر روی موهای چرب

همان طور که بیان شد بر خلاف تصورات، این شامپو برای همه موها مناسب است. در واقع این محصول، برای افرادی که به طور طبیعی موهای چربی دارند، نسبت به سایر افراد، مناسب‌تر است. زیرا این افراد به دلیل چرب بودن موهایشان، همواره باید به حمام بروند که در این صورت با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند. به همین خاطر، آن‌ها می‌توانند این محصول را استفاده کنند تا چربی موهایشان کمتر شود.

کاربرد شامپوی خشک

بهترین برندهای شامپوی خشک

افرادی که قصد دارند این محصول را مصرف کنند، بهتر است که بهترین برند آن را تهیه نمایند. برخی از بهترین برندهای این شامپو، شامل موارد زیر می‌باشند:

شامپو خشک نیوا مدل Fresh Revive برای موهای تیره

شامپو خشک نیوا، یکی از برندهای آلمانی است که محبوبیت زیادی دارد. شامپوی خشک این برند زمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، فورا چربی و آلودگی‌ها را به خود جذب کرده و موها را چند نوع اسپرد وجود دارد؟ تمیز، براق و نرم می‌کند. افرادی که موهای تیره‌ای دارند، باید در هنگام خرید بسیار دقت کرده و اسپری این برند را با نام سه در یک و رنگ آبی تهیه نمایند.

برند نیوآ مدل Fresh Revive برای تناژ موی متوسط

علاوه بر رنگ آبی، برند نیوا با رنگ صورتی نیز در بازار موجود می‌باشد. رنگ صورتی این محصول، برای افرادی که موهایشان تناژ رنگی متوسطی (نه خیلی تیره و نه خیلی روشن) دارد، مناسب است. این اسپری، علاوه بر چربی و آلودگی موها، بوی بد آن‌ها را نیز از بین برده و موها را خوش بو می‌کند. همچنین، اسپری این برند با رنگ صورتی بافت و حجم موها را نیز افزایش می‌دهد.

شامپو خشک نیوآ

برند کلوران (Klorane)

این برند دارای جوایز متعددی است؛ زیرا، ویژگی‌هایی دارد که آن را نسبت به سایر برند‌ها متمایز کرده است. برخی از برترین این ویژگی‌ها، شامل موارد زیر می‌باشند:

 • حاوی پودر جاذب چربی (نشاسته و سیلیکا)
 • افزایش حجم مو
 • حاوی گوگرد با تاثیر آنتی باکتریال و ضد قارچ
 • افزایش ماندگاری حالت مو بعد از براشینگ، بدون نیاز به آبکشی
 • حاوی ویتامین A ، B و C موثر در رشد مو و ضد ریزش مو
 • حاوی عصاره ریشه گزنه غنی از ترکیب اِسکوپولِتین (مهار کننده آنزیم ۵-آلفا ردوکتاز)

برند نیرول

شامپوی خشک برند نیرول، محصولی است که در کشور اسپانیا ساخته شده است. این محصول برای همه موها مناسب است و همه افراد چه مرد و چه زن، می‌توانند آن را تهیه نموده و استفاده کنند.

برند آون (AVON dry shampoo)

این محصول در کشور آلمان ساخته و تولید شده است و در کشور ایران نیز مورد تایید سازمان غذا و دارو می‌باشد. این اسپری علاوه بر تمیز کردن موها، آن‌ها را خوش بو نیز می‌کند.

برند گات تو بی (got2b dry shampoo)

برند گات تو بی در کشور ترکیه تولید و ساخته شده است و همانند برند آون، در کشور ایران نیز مورد تایید سازمان غذا و دارو می‌باشد. این برند خیلی سریع چربی‌ موها را از بین می‌برد که به همین دلیل، طرفداران زیادی دارد.

اسپری شامپو خشک گارنیه

برند گارنیه

برند گارنیه دارای فرمول خارق العاده‌ای است و زمانی که افراد آن را مورد استفاده قرار می‌دهند، درون موها نفوذ می‌کند. پس از نفوذ در داخل موها، چربی آن‌ها را به خود جذب کرده و با این کار موها را زیباتر، تمیزتر و درخشان‌تر می‌کند.

برند امیکا (Amika)

این اسپری به افزایش حجم موها کمک زیادی می‌کند. علاوه بر این، موها را در مدت زمان کوتاهی تمیز و خوش بو می‌کند.

برند اوریفلیم (Oriflame)

این برند در کشور سوئد و با محصولات گیاهی ساخته شده است. این اسپری برای افراد بالای ۱۲ سال مناسب بوده و موها را فورا تمیز می‌کند.

برند لیوینگ پروف (Living proof)

افرادی که به باشگاه می‌روند و ورزش می‌کنند، موهای چربی دارند. این برند برای این افراد بسیار مناسب است؛ زیرا، این اسپری در مدت زمان کمی موهای آن‌ها را تمیز و خوش بو می‌کند.

شامپو خشک باتیست (Batiste)

شامپو خشک باتیست علاوه بر تمیز کردن موها، آن‌ها را مرطوب می‌کند و قیمت مناسب و مقرون به صرفه‌ای دارد. این اسپری توسط کشور انگلیس ساخته شده و بدون سولفات می‌باشد. افرادی که از کراتینه مو استفاده کرده‌اند نیز می‌توانند این محصول را مصرف کنند.

کاربرد شامپو خشک در شینیون

کاربرد شامپو خشک در شینیون مو چیست؟

کاربرد شامپو خشک در شینیون بسیار زیاد است، تا جایی که امروزه در سالن‌های آرایشی، اغلب از این محصول برای حفظ حالت موها برای انواع شینیون مو استفاده می‌کنند. در واقع آرایشگران، برای افزایش ماندگاری حالت مو به ویژه در شینیون، تمیز شدن، صاف شدن و براق شدن موها از این محصول شگفت انگیر استفاده می کنند.

چند نکته مهم برای استفاده از شامپو خشک

اگر قصد دارید از شامپو خشک استفاده کنید، ضروری است که نکاتی را درباره استفاده صحیح و اصولی در این محصول بدانید. برخی از این نکات مهم شامل موارد زیر می‌باشند:

 • نباید بلافاصله بعد از اسپری کردن این محصول آن را ماساژ دهید. در واقع باید چند دقیقه به آن فرصت دهید تا چربی مو را جذب کرده و سپس ماساژ را شروع کنید.
 • باید در هنگام استفاده از این اسپری، حتما فاصله ۲۰ الی ۲۵ سانتی را رعایت کرده و هرگز آن را نزدیک سر خود اسپری نکنید.
 • اسپری را به طور یکنواخت در تمامی نواحی مو پخش کنید.
 • به طور مکرر و بیش از حد، این محصول را مصرف نکنید.
 • پیش از استفاده باید از خشک بودن موهایشان مطمئن شوید و هرگز این محصول را بر روی موهای خیس نزنید.

سخن پایانی

ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما را به طور مفصل با این محصول بهداشتی آشنا کنیم. به یاد داشته باشید که استفاده Dry shampoo به طور متعادل، هیچ مشکلی را به وجود نمی‌آورد. در واقع، مصرف بیش از حد و مکرر، باعث بروز مشکلات و معایب ذکر شده می‌شود. سعی کنید برای تهیه این محصول به سراغ بهترین برندها رفته و آن‌ها را تهیه نمایید. همچنین، سعی کنید که این شامپو را به طور دائمی جایگزین شامپوهای معمولی نکنید. اگر سوال دیگری در این زمینه دارید، می‌توانید کامنت بگذارید تا همکاران ما در اسرع وقت آن را پاسخ دهند.

آیا این مطلب برایتان مفید بود؟ با ارائه نظرات و پیشنهادات سازنده خود می توانید ما را در بهبود کیفیت مقاله ها یاری کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.